DUNUƝA DAMINA
KITABU
Kitabu faamucogo
Damina kitabu bɛ dunuɲa daminacogo le yira an na: Dunuɲa dancogo, ani adamadenw, ani fɛnɲanamanw bɛɛ dancogo, ani jurumun ni tɔɔrɔ doncogo dunuɲa kɔnɔ.
Ka kaɲa ni mɔgɔ caman ta miiriya ye, cira Musa le kɛra nin kitabu sɛbɛbaga ye, ani kitabu naani minw tugura nin kitabu ra.
An bɛ se k’a fɔ ko kunba fla le bɛ nin kitabu kɔnɔ:
1. Sura 1–11: Dunuɲa ni adamadenw dancogo, ani mɔgɔ fɔlɔw ta ko, minw ye Adama ni Awa ye, ani Kabila ni Abila, ani Nuho; Babɛli ta sankasojan ta ko fana bɛ nin yɔrɔ ra. (Dɔw b’a fɔ Kabila ma ko Kayɛn, k’a fɔ Abila ma ko Abɛli.)
2. Sura 12–50: Izirayɛlimɔgɔw ta bɛmacɛ fɔlɔw ta kow, minw ye Iburahima, ani Isiyaka, ani Yakuba ye, ani Yakuba dencɛ tan ni fla minw nana kɛ Izirayɛli ta gba tan ni fla kuntigiw ye. Yakuba dencɛ Yusufu le sababu ra, Izirayɛlimɔgɔw tagara sigi Misiran.
Can lo, nin kitabu bɛ adamadenw tagamacogo, ani o ta kɛwalew fɔ an ye, nka a kun yɛrɛ kɛra min ye, o ye ka Ala ta baara ni a ta sebagaya le yira an na, k’a yira ko Ala le kɛra fɛn bɛɛ danbaga ye, ani fɛn bɛɛ tigi ye. Ala bɛ kojugu kɔninya, a bɛ kojugukɛbagaw jaraki. A bɛ mɔgɔɲumanw dɛmɛ janko o ye to ka tagama o siraɲuman kan.
Kitabu kɔnɔkow
Dunuɲa ni adamadenw dancogo (1–2)
Jurumun doncogo dunuɲa kɔnɔ (3)
Nuho ta wagati (4–10)
Babɛli ta sankasojan ta ko (11.1–9)
Iburahima, ani Isiyaka, ani Yakuba ta wagatiw (11.10–35.29)
Esawu ta durujaw (36)
Yusufu ni a balemaw ta ko (37–45)
Izirayɛlimɔgɔw tagacogo Misiran (46–50)