Kabila ka Abila faga
4
1 Ayiwa, Adama jɛnna ni a muso Awa ye. Awa ka kɔnɔ ta ka Kabilaa woro. Awa ko: «Matigi Ala baraka ra, ne ka cɛden sɔrɔb2 O kɔ, a ka kɔnɔ ta tuun ka Kabila dɔgɔnin Abilac woro.
Abila nana kɛ sagagbɛnbaga ye; Kabila, ale kɛra sɛnɛkɛbaga ye. 3 Wagati dama tɛmɛnin kɔ, Kabila k’a ta foro yiriden dɔw kɛ saraka ye, ka o di Ala ma. 4 Abila fana k’a ta sagaden fɔlɔw kelen mina, ka o faga, ka o sogo yɔrɔɲumanw jɛni, ka o kɛ saraka ye, ka o di Ala ma. Abila ni a ta saraka ko diyara Matigi Ala ye. 5 Nka Kabila ni a ta saraka ko ma diya Matigi Ala ye. Kabila dimina o ra, k’a ɲa kumu kosɛbɛ.
6 Ayiwa, Matigi Ala ko Kabila ma ko: «Mun kosɔn i dimina fɔ ka i ɲa kumu tan? 7 Ni i ka kɛwaleɲumanw kɛ, i kun bɛ kɔrɔta. Nka ni i ta kɛwalew juguyara, o tuma jurumun bɛna kɛ i kɔ tuma bɛɛ; a b’a fɛ ka se i ra, nka ele le ka kan ka se jurumun na.»
8 Ayiwa, lon dɔ, Kabila k’a fɔ a dɔgɔcɛ ye ko o ye taga kongo ra. Ka o to kongo ra yi, a benna a dɔgɔcɛ kan, k’a faga.
9 Matigi Ala k’a fɔ Kabila ye ko: «Kabila, i dɔgɔcɛ Abila do?» Kabila ko: «Ne m’a yɔrɔ lɔn; o tuma ne le blara ka kɛ ale kɔrɔsibaga ye wa?» 10 Matigi ko: «I ka mun ko le kɛ tan? I dɔgɔcɛ fagari jori kulekan bɛ bɔra dugu ma ka se ne ma, ko ne ye a dimibɔ. 11 Ayiwa, i yɛrɛ boro ka i dɔgɔcɛ faga k’a jori seri dugukolo kan, k’a to dugukolo ye a jori min minkɛ, o kosɔn dugukolo banna i ra. 12 K’a ta sisan, hali ni i ka dugukolo sɛnɛ, a tɛna den i ye k’a siman di i ma tuun. I bɛna bla i yɛrɛ ma ka yaala ka lamini dugukolo kan.»
13 Kabila k’a fɔ Matigi Ala ye ko: «I ka tɔɔrɔ min la ne kan, o ka gbiri ka tɛmɛ; ne tɛna se. 14 A flɛ, i ka ne gbɛn ka bɔ yan dugukolo kan. Ne bɛna taga dogo i ɲa fɔ yɔrɔjan. Ne bɛna to ne yɛrɛ ma ka yaala ka lamini yɔrɔ bɛɛ; ni mɔgɔ o mɔgɔ ka ne sɔrɔ, o tigi bɛna ne faga.»
15 Matigi Ala ko Kabila ma ko: «Ni mɔgɔ o mɔgɔ ka Kabila faga, o juru bɛna sara o tigi ra fɔ siɲaga wolonfla, ka Kabila dimibɔ.»
Matigi Ala ka tagamasiyɛn dɔ bla Kabila kan, janko ni mɔgɔ min k’a ye, o tigi kana a faga.
16 O kɔ, Kabila bɔra Matigi Ala kɔrɔ ka taga yɔrɔjan, ka taga to Nɔdid jamana ra, Edɛni jamana terebɔyanfan na.
Kabila ta duruja
17 Ayiwa, o kɔ, Kabila jɛnna ni a muso ye. A muso ka kɔnɔ ta ka dencɛ woro; o le kɛra Henɔki ye. O kɔ, Kabila ka dugu dɔ lɔ, k’a dencɛ Henɔki tɔgɔ la o dugu ra.
18 Ayiwa, Henɔki nana Iradi woro; Iradi ka Mehuyahɛli woro; Mehuyahɛli ka Metusahɛli woro; Metusahɛli ka Lemɛki woro.
19 Lemɛki nana muso fla le ta. Kelen tɔgɔ tun ye ko Ada, tɔ kelen tɔgɔ tun ye ko Sila. 20 Ada ka dencɛ woro; o le kɛra Yabali ye. Mɔgɔ minw bɛ si fanibonw kɔnɔ ka o ta bɛganw kɔrɔsi, Yabali le kɛra olugu bɛmacɛ ye. 21 Yabali dɔgɔcɛ kɛra Yubali ye. Ale le kɛra gɔnifɔbagaw ni filenfiyɛbagaw bɛɛ bɛmacɛ ye. 22 Sila fana ka dencɛ woro; o le kɛra Tubali Kabila ye. Ale kɛra numu le ye; a tun bɛ siranɛgɛfɛnw ni nɛgɛmanfɛnw lalaga. Dɔgɔmuso gbanna Tubali Kabila ra; o tɔgɔ lara ko Naama.
23 Lon dɔ, Lemɛki ko a ta musow ma ko:
«Ada ni Sila, aw ye mɛnni kɛ!
Ne Lemɛki ta musow, aw ye aw toro malɔ ne darakan na!
Ni cɛ o cɛ boro ka se ne ma, ne bɛ o faga le;
ni kanbelen o kanbelen ka ne mandimi, ne bɛ o faga le.
24 A fɔra ko ni mɔgɔ min ka Kabila faga,
o juru bɛ sara o tigi ra fɔ siɲaga wolonfla;
nka ne Lemɛki, ne ta juru bɛ sara fɔ siɲaga biwolonfla ni wolonfla.»
25 Ayiwa, Adama jɛnna ni a muso ye tuun. A ka kɔnɔ ta ka jigi dencɛ ra. A ka o tɔgɔ la ko Sɛtie. A ko: «Sabu Kabila ka Abila faga; Ala le ka dencɛ wɛrɛ di ne ma Abila nɔ ra.»
26 Ayiwa, Sɛti fana nana kɔrɔ ka dencɛ sɔrɔ. A k’a tɔgɔ la ko Enɔsi. O wagati le ra, mɔgɔw ka kɛ Matigi Ala tɔgɔ wele ye, k’a bato.