Adama ta duruja
5
1 Ayiwa, Adama ta durujaw tɔgɔw le sɛbɛra nin ye:
Ala ka mɔgɔ dan lon min na, a k’a dan ka kaɲa ni ale Ala yɛrɛ cogo le ye. 2 A ka o dan, cɛ ni muso. A ka o dan minkɛ, a ka baraka don o ra, ka o tɔgɔ la ko mɔgɔ.
3 Ka Adama si to san kɛmɛ ni san bisaba, a ka dencɛ woro, ka kaɲa ni a yɛrɛ cogo ye; a bɔra a fɛ. A ka o dencɛ tɔgɔ la ko Sɛti. 4 Sɛti woronin kɔ, Adama ka san kɛmɛ seegi le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 5 A si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san bisaba. O kɔ, a sara.
6 Ka Sɛti si to san kɛmɛ ni san looru, a ka dencɛ woro; a ka o tɔgɔ la ko Enɔsi. 7 Enɔsi woronin kɔ, Sɛti ka san kɛmɛ seegi ni san wolonfla le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 8 Sɛti si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san tan ni fla. O kɔ, a sara.
9 Ka Enɔsi si to san bikɔnɔntɔn, a ka Kenan woro. 10 Kenan woronin kɔ, Enɔsi ka san kɛmɛ seegi ni san tan ni looru le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 11 Enɔsi si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san looru; o kɔ, a sara.
12 Ka Kenan si to san biwolonfla, a ka Mahalalɛli woro. 13 Mahalalɛli woronin kɔ, Kenan ka san kɛmɛ seegi ni san binaani le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 14 Kenan si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san tan. O kɔ, a sara.
15 Ka Mahalalɛli si to san biwɔɔrɔ ni looru, a ka Yɛrɛdi woro. 16 Yɛrɛdi woronin kɔ, Mahalalɛli ka san kɛmɛ seegi ni san bisaba le kɛ. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 17 Mahalalɛli si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ seegi ni san bikɔnɔntɔn ni san looru. O kɔ, a sara.
18 Ka Yɛrɛdi si to san kɛmɛ ni san biwɔɔrɔ ni san fla, a ka Enɔkia woro. 19 Enɔki woronin kɔ, Yɛrɛdi ka san kɛmɛ seegi le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 20 Yɛrɛdi si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san biwɔɔrɔ ni san fla. O kɔ, a sara.
21 Ka Enɔki si to san biwɔɔrɔ ni san looru, a ka Metusalɛmu woro. 22 Metusalɛmu woronin kɔ, Enɔki tagamana ka kaɲa ni Ala sago ye tuun fɔ san kɛmɛ saba. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 23 Enɔki si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ saba ni san biwɔɔrɔ ni san looru. 24 Enɔki tagamana ka kaɲa ni Ala sago ye. O kɔ, a ma kɛ dunuɲa ra tuun; Ala k’a ta ka taga ni a ye a yɛrɛ kɔrɔ.
25 Ka Metusalɛmu si to san kɛmɛ ni san biseegi ni san wolonfla, a ka Lemɛki woro. 26 Lemɛki woronin kɔ, Metusalɛmu ka san kɛmɛ wolonfla ni san biseegi ni san fla le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 27 Metusalɛmu si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san biwɔɔrɔ ni san kɔnɔntɔn. O kɔ, a sara.
28 Ka Lemɛki si to san kɛmɛ ni san biseegi ni san fla, a ka dencɛ woro. 29 A k’a tɔgɔ la ko Nuho, k’a fɔ ko: «Ala ka dugukolo danga, ka an bla baaragbɛlɛn minw na dugukolo kan, nin den le bɛna an jusu saaro, ka an bɔ o baaraw sɛgɛ rab30 Nuho woronin kɔ, Lemɛki ka san kɛmɛ looru ni san bikɔnɔntɔn ni san looru le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow. 31 Lemɛki si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ wolonfla ni san biwolonfla ni san wolonfla. O kɔ, a sara.
32 Ka Nuho si to san kɛmɛ looru, a ka Sɛmu, ani Kamu, ani Zafɛti woro ka gban ɲɔgɔn na.