Babɛli sankasojan ta ko
11
1 Fɔlɔfɔlɔ, dunuɲamɔgɔw bɛɛ tun bɛ kan kelen, ani kuma kelen le fɔ.
2 O bɔra terebɔyanfan na, ka taga kɛnɛgbɛba dɔ ye Sinehari jamana ra. O sigira o yɔrɔ ra. 3 Lon dɔ, o k’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Aw y’a to an ye biriki bɔ, k’a jɛni k’a ja.» O ka o birikiw le kɛ o ta bonlɔkabakuruw ye, ka mananji kɛ bonlɔnan ye.
4 O ko: «Aw y’a to an ye dugu dɔ lɔ, ani sankasojan dɔ; k’a janya fɔ a ye se sankolo ma. O ye kɛ tagamasiyɛn ye, k’a to an ye tɔgɔ sɔrɔ, janko an kana na yɛrɛgɛ ka taga dugukolo fan bɛɛ ra.»
5 Ayiwa, Matigi Ala jigira ka na dugu flɛ, ani sankasojan, adamadenw tun bɛ min lɔra. 6 Matigi Ala ko: «Aw y’a flɛ, o bɛɛ kɛra i ko jamana kelen mɔgɔw; o bɛɛ bɛ kan kelen le fɔra fana. Sisan o fana ka nin baara le damina. Ni a tora tan, o ka fɛn o fɛn latigɛ ko o b’a kɛ, foyi le tɛna o bari ka o kɛ.»
7 Ala ko: «An ye jigi ka taga o ta kan ɲagami janko o kana se ka ɲɔgɔn ta kan mɛn tuun.»
8 Matigi Ala ka o le kɛ, ka o bɛɛ janjan ka bɔ o yɔrɔ ra, ka o lataga dugukolo yɔrɔ bɛɛ ra. O ka dugu lɔri dabla.
9 O kosɔn o yɔrɔ tɔgɔ lara ko Babɛlia, sabu Matigi Ala ka dunuɲamɔgɔw bɛɛ ta kan ɲagami o yɔrɔ le ra; a ka o gbɛn ka bɔ o yɔrɔ le ra, ka o janjan ka taga dugukolo yɔrɔ bɛɛ ra.
Sɛmu ta duruja
10 Ayiwa, Sɛmu ta duruja ye nin ye.
Ka Sɛmu si to san kɛmɛ, a ka Aripasadi woro. O kɛra san fla sanjiba kɔ fɛ. 11 Aripasadi woronin kɔ, Sɛmu ka san kɛmɛ looru le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
12 Ka Aripasadi si to san bisaba ni san looru, a ka Selasi woro. 13 Selasi woronin kɔ, Aripasadi ka san kɛmɛ naani ni san saba le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
14 Ka Selasi si to san bisaba, a ka Hebɛri woro. 15 Hebɛri woronin kɔ, Selasi ka san kɛmɛ naani ni san saba le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
16 Ka Hebɛri si to san bisaba ni san naani, a ka Pelɛgi woro. 17 Pelɛgi woronin kɔ, Hebɛri ka san kɛmɛ naani ni san bisaba le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
18 Ka Pelɛgi si to san bisaba, a ka Erehu woro. 19 Erehu woronin kɔ, Pelɛgi ka san kɛmɛ fla ni san kɔnɔntɔn le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
20 Ka Erehu si to san bisaba ni san fla, a ka Serugi woro. 21 Serugi woronin kɔ, Erehu ka san kɛmɛ fla ni san wolonfla le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
22 Ka Serugi si to san bisaba, a ka Nahɔri woro. 23 Nahɔri woronin kɔ, Serugi ka san kɛmɛ fla le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
24 Ka Nahɔri si to san mugan ni kɔnɔntɔn, a ka Tera woro. 25 Tera woronin kɔ, Nahɔri ka san kɛmɛ ni san tan ni kɔnɔntɔn le kɛ tuun. A ka dencɛ wɛrɛw woro, ani denmusow.
26 Ka Tera si to san biwolonfla, a ka Iburama woro, ani dencɛ dɔ wɛrɛ, min fana tɔgɔ lara ko Nahɔri; ani Haran.
27 Tera ta duruja le ye nin ye: a ka Iburama woro, ani Nahɔri, ani Haran. Haran ka Lutu woro. 28 Haran nana sa k’a facɛ to si ra. A tun worora Kalide jamana le ra; a fana sara yi le, Uri dugu ra.
29 Iburama ni Nahɔri ka muso furu. Iburama ta muso tɔgɔ tun ye ko Sarayi, Nahɔri ta muso tɔgɔ tun ye ko Milika; Milika tun ye Haran denmuso le ye. A denmuso dɔ wɛrɛ tun tɔgɔ ye ko Isika. 30 Sarayi tun tɛ se ka den woro; o kosɔn den ma kɛ ale fɛ.
31 Ayiwa, Tera k’a dencɛ Iburama ta, ani Lutu, a dencɛ Haran dencɛ, ani a buranmuso Sarayi, Iburama ta muso; o bɔra Uri, Kalide jamana ra, ka taga sigi Kanaana jamana ra. O tagara se fɔ Karan, ka sigi o yɔrɔ ra. 32 Tera si bɛɛ lajɛnnin kɛra san kɛmɛ fla ni san looru. O kɔ, a sara Karan mara ra.