Yakuba tagacogo Misiran
46
1 Yakubaa tagatɔ Misiran, a tagara ni a borofɛnw bɛɛ ye. A tagara se Bɛri Seba, a ka saraka bɔ a facɛ Isiyaka ta Ala ye.
2 Ala k’a yɛrɛ yira a ra su fɛ, k’a wele ko: «Yakuba, Yakuba!» A ko: «Naamu.» 3 Ala ko: «Ne le ye Ala ye, i facɛ ta Ala. I kana siran ka taga Misiran, sabu ne bɛna i ta duruja caya, k’a kɛ siyaba ye o yɔrɔ ra. 4 Ne Ala yɛrɛ le bɛna taga ni i ye Misiran, ne yɛrɛ le fana bɛna i labɔ. I bɛna sa ka i to Yusufu le boro.»
5 Yakuba bɔra Bɛri Seba. Farawona tun ka sowotoro minw di ka na a ta, a dencɛw k’a ladon o kɔnɔ, ani o ta denw ni o ta musow. 6 O ka o ta bɛganw fana ta, ani o tun ka fɛn o fɛn sɔrɔ Kanaana jamana ra. Yakuba ni a ta somɔgɔw bɛɛ tagara Misiran. 7 A tagara ni a dencɛw ye Misiran, ani a denmusow, ani a mamaden cɛmanw, ani a musomanw, ani a ta durujaw bɛɛ.
Yakuba ta somɔgɔw
8 Ayiwa, Yakuba ta den minw tagara Misiran, olugu tɔgɔw ye nin ye; olugu le ye Izirayɛlimɔgɔw ye.
A dencɛ fɔlɔ ye Rubɛn ye.
9 Rubɛn dencɛw tun ye Hanɔki ye, ani Palu, ani Hɛsirɔn, ani Karimi.
10 Simeyɔn dencɛw tun ye Yemuwɛli ye, ani Yamini, ani Owadi, ani Yakini, ani Sohari, ani Sawuli; Sawuli bamuso tun ye Kanaanaka le ye.
11 Levi dencɛw tun ye Gɛrisɔn ye, ani Kehati, ani Merari.
12 Zuda dencɛw tun ye Ɛri ye, ani Onan, ani Sela, ani Perɛsi, ani Zeraki. Nka Ɛri ni Onan sara Kanaana jamana ra. Perɛsi dencɛw tun ye Hɛsirɔn ni Hamuli ye.
13 Isakari dencɛw tun ye Tola ye, ani Puva, ani Yasubub, ani Simirɔn.
14 Zabulɔn dencɛw tun ye Serɛdi ye, ani Elɔn, ani Yalɛli.
15 Leya ka o denw le woro Yakuba ye, ka o to Mesopotami jamana ra, ani a denmuso Dina. A dencɛw ni a denmusow bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ bisaba ni saba.
16 Gadi dencɛw tun ye Sifiyɔn ye, ani Hagi, ani Suni, ani Ɛsibɔn, ani Ɛri, ani Arɔdi, ani Arɛli.
17 Asɛri dencɛw tun ye Imina ye, ani Isiva, ani Isivi, ani Beriya, ani o balemamuso Sera. Beriya dencɛw kɛra Hebɛri ye, ani Malikiyɛli.
18 Ayiwa, Olugu le ye Zilipa dencɛw ye, Laban tun ka o baaradenmuso min di a denmuso Leya ma. A ka o le sɔrɔ Yakuba fɛ. O bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ.
19 Yakuba ta muso Rasɛli dencɛw tun ye Yusufu ni Boniyaminu ye. 20 Dencɛ fla worora Yusufu fɛ Misiran; o ye Manase ni Efirayimu ye. A muso Asanati le ka o woro a ye. Asanati tun ye Potifera denmuso le ye; Potifera le tun ye Ɔni dugu sarakalasebaga ye. 21 Boniyaminu dencɛw tun ye Bela ye, ani Bekɛri, ani Asibɛli, ani Gera, ani Naaman, ani Ɛhi, ani Rɔsi, ani Mupimi, ani Hupimi, ani Aridi. 22 Olugu le ye Rasɛli dencɛw ye, a ka minw woro Yakuba fɛ. O bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ tan ni naani.
23 Dan dencɛ ye Husimu ye. 24 Nɛfitali dencɛw ye Yasɛli ye, ani Guni, ani Yesɛri, ani Silɛmu.
25 Olugu le ye Bila dencɛw ye, Laban tun ka o baaradenmuso min di a denmuso Rasɛli ma. A ka o dencɛw le woro Yakuba ye. O bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ wolonfla.
26 Mɔgɔ minw tagara Misiran ni Yakuba ye, a yɛrɛ denw, ani a mamadenw, o bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ biwɔɔrɔ ni wɔɔrɔ. A dencɛw ta musow ma jate. 27 Ayiwa, dencɛ fla fana worora Yusufu fɛ Misiran; o cogo ra Yakuba ta mɔgɔ minw bɛɛ nana sigi ni a ye Misiran, o bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ biwolonfla.
Yakuba sera Misiran
28 Ayiwa, Yakuba ka Zuda bla ka taga a yɛrɛ ɲa Misiran, Yusufu fɛ, ka taga a fɔ a ye ko ale bɛ nana Misiran, Gosɛni mara ra. 29 Yusufu ka o mɛn minkɛ, a k’a ta sowotoro labɛn, ka taga Gosɛni, ka taga a facɛ Yakubac kunbɛn. A sera a facɛ ma minkɛ, a k’a boro mini a facɛ kan na, ka kasi ka mɛɛn.
30 Yakuba ko Yusufu ma ko: «Sisan hali ni ne sara o tɛ baasi ye tuun. Sabu ne ka i ye, k’a ye ko i belen bɛ si ra.»
31 Yusufu k’a fɔ a balemaw ni a facɛ ta somɔgɔ tɔw ye ko: «Ne bɛna taga a fɔ Farawona ye, k’a lasɔmi ko ne balemaw nana, ani ne facɛ ta mɔgɔ minw tun bɛ Kanaana jamana ra.» 32 Yusufu ko tuun ko: «Ne bɛna a fɔ Farawona ye ko ne ta mɔgɔw ye sagagbɛnbagaw le ye. O ta baara ye bɛganmara le ye. Ne bɛna a fɔ a ye ko aw nana ni aw ta sagaw ni aw ta baw ni aw ta misiw ye, ani aw borofɛnw bɛɛ. 33 Ni Farawona ka na aw wele ka aw ɲininka ko: ‹Aw bɛ mun baara le kɛ?› 34 Aw ye a fɔ a ye ko: ‹I ta jɔnw bɛ bɛganw le mara kabini o denmisɛnman fɔ ka na se bi ma; anw ni an bɛmaw bɛɛ ka o le kɛ.› Ni o kɛra, a bɛna a to aw ye sigi Gosɛni mara ra, sabu Misirankaw bɛ ɲigi bɛganmarabagaw ra.»