IZIRAYƐLI TA BƆRI
KITABU
Kitabu faamucogo
Bɔri Kitabu bɛ Izirayɛlimɔgɔw bɔcogo lakari an ye. Ala ka o labɔ jɔnya ra Misiran jamana ra cogo min na, ka na ni o ye Kanaana jamana ra, a bɛ o le ɲafɔ an ye. Ka kaɲa ni mɔgɔ caman ta miiriya ye, cira Musa le kɛra nin kitabu sɛbɛbaga ye.
Nin kitabu bɛ fɛn naani yira an na Izirayɛli ta ko ra:
A fɔlɔ ye Izirayɛlimɔgɔw ta jɔnya laban ye, ani o bɔcogo Misiran jamana ra (sura 1–15).
A flanan ye Izirayɛlimɔgɔw ta tagama ye, ka taga se fɔ Sinayi kuru ma (sura 15–18).
A sabanan ye Ala ta jɛnɲɔgɔnya* ko ye, a ka jɛnɲɔgɔnya min don ni Izirayɛlimɔgɔw ye Sinayi kuru kan, k’a ta sariyaw ni a ta ciw ni a ta kolatigɛninw yira o ra (sura 19–24).
A naaninan ye fanibon lɔko ye, Izirayɛlimɔgɔw tun ka kan ka fanibon min lɔ ka Ala bato, ani sarakalasebagaw tun ka kan ka baara minw kɛ (sura 24–40).
Nka nin kitabu kunba flɛ nin ye: Ala ta wagati sera minkɛ, a makarira a ta mɔgɔw ra ka o bɔ jɔnya ra, ka o labɔ Misiran, ka o labɛn ka o kɛ a yɛrɛ ta siya ye, ka taga ni o ye o yɛrɛ ta jamana ra, a tun ka jamana min layiri ta o bɛmaw ye.
Ala ka Musa le ɲanawoloma ka o baaraba bɛɛ kɛ.
Kitabu kɔnɔkow
Izirayɛlimɔgɔw ta jɔnya wagati (1)
Musa worocogo, ani Ala k’a ɲanawoloma cogo min na (2–4)
Musa ni Haruna tagara Farawona fɛ (5–11)
Izirayɛlimɔgɔw bɔcogo Misiran (12.1–15.21)
Izirayɛlimɔgɔw tagara se Sinayi kuru ma (15.22–18.27)
Ala ta jɛnɲɔgɔnya ni a ta sariyaw (19–24)
Ala ka fanibon lɔcogo yira Izirayɛlimɔgɔw ra (25–40)