Fuɗɗoode
No Laamɗo tagiri huunde fuu
1
1 Gillama e fuɗɗoode Laamɗo tagii kammu e leydi. 2 Leydi ndiin wo ɓoldi wonnoo, ndi walaano tagaadi. Nimre ina wonnoo dow luggeefi. Ruuhu Laamɗo ina yiiloo dow diyeele. 3 Laamɗo wi'i:
— Annoora laatoo!
De annoora laatii.
4 Laamɗo tawi iɗum wooɗi. O senndi annoora e nimre. 5 O inndiri annoora oon nyalooma, o inndiri nimre ndeen du jemma. Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande arandeere.
6 Laamɗo wi'i:
— Heedoode waɗa hakkunde diyeele ɗeen, diyeele ɗeen ceeda.
7 Noon ɗum laatorii. O waɗi heedoode senndi ndiyam ngonɗam dow e ndiyam ngonɗam ley. 8 O inndiri heedoode ndeen kammu. Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande ɗiɗaɓerde.
9 Laamɗo wi'i:
— Ndiyam leyiijam ɗaam hawrita nokku gooto faa njoorndi ɓanga.
Ɗum laatorii noon. 10 O inndiri njoorndi ndiin leydi. Diyeele ɗeen, o inndiri ɗe maayo. Laamɗo tawi iɗum wooɗi. 11 Laamɗo wi'i:
— Leydi funna kuɗooli jaltinooji aawdi muɓɓen, funna leɗɗe dimooje du, jaltinooje aawdi muɓɓen, lekki fuu e sii muuɗum.
Ɗum laatorii noon.
12 Leydi funni kuɗooli jaltinooji aawdi muɓɓen, huunde fuu e sii muuɗum. Leydi funni leɗɗe dimooje, jaltinooje aawdi muɓɓen, lekki fuu e sii muuɗum. Laamɗo tawi iɗum wooɗi. 13 Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande tataɓerde.
14 Laamɗo wi'i:
— Annooraaji ngaɗa e heedoode kammu ndeen faa ɗi cennda jemma e nyalooma. Ɗi laatoo maandeeji kollooji wakkatiiji e nyalaaɗe e duuɓi. 15 Annooraaji laatoo e heedoode ndeen faa ɗi njaynana leydi.
Ɗum laatorii noon. 16 Laamɗo waɗi annooraaji ɗiɗi mawɗi, de waɗi koode. Annoora ɓurɗo manngu oon laamii nyalooma, pamaro oon du laamii jemma. 17 O waɗi ɗi e heedoode dow ndeen faa ɗi njaaynana leydi, 18 ɗi laamoo jemma e nyalooma, de ɗi cennda nimre e annoora. O tawi iɗum wooɗi. 19 Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande nayaɓerde.
20 Laamɗo wi'i:
— Kulle buurɗe jinotooɗe ngaɗa ley ndiyam, pooli du piira dow leydi ley heedoode kammu ndeen.
21 O tagi daabaaji mawɗi ley maayo manngo e kulle buurɗe jinotooɗe ley ndiyam, huunde fuu e sii muuɗum. O tagi pooli, ngel fuu e sii muuɗum. Laamɗo tawi iɗum wooɗi. 22 O barkini ɗi, o wi'i:
— Ndimee, ɓeydoɗon, keewon ley diyeele maayo. Pooli du keewa e leydi.
23 Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande joyaɓerde.
24 Laamɗo wi'i:
— Leydi wurtina kulle buurɗe, huunde fuu e sii muuɗum. Daabaaji wuro e ko ladataa e kulle ladde, ngel fuu e sii muuɗum.
Ɗum laatorii noon. 25 Laamɗo tagi kulle ladde, ngel fuu e sii muuɗum, daabaaji wuro, ngel fuu e sii muuɗum, ko ladata e leydi, ngel fuu e sii muuɗum. Laamɗo tawi iɗum wooɗi.
26 Laamɗo wi'i:
— En taga neɗɗo dow alhaali meeɗen, o nannda e meeɗen. O laamoo liƴƴi maayo e pooli piirooji e daabaaji gonɗi e leydi e ko ladata e mayri fuu.
27 Laamɗo tagi neɗɗo dow alhaali muuɗum. Wo dow alhaali makko o tagi oon. Wo gorko e debbo o tagi.
Laamɗo tagi ɓe dow alhaali muuɗum.
28 Laamɗo barkini ɓe, wi'i ɓe:
— Ndimee ɓeydoɗon, keewon adunaaru, maron ndu. Laamoɗon liƴƴi maayo e pooli piirooji e kulle buurɗe jahooje e leydi fuu.
29 Laamɗo wi'i:
— Mi hokkii on sii huɗooji jaltinooje aawdi muɓɓen dow leydi e leɗɗe dimooje jaltinooje aawdi muɓɓen fuu, ɗum laatanoo on nyaamdu. 30 Daabaaji leydi e pooli e ko ladata ko woni dow leydi, ko wuuri fuu, mi hokkii ɗum'en kuɗooli e haakooji kecci fuu laatoo nyaamdu muɓɓen.
Ɗum laatorii noon.
31 Laamɗo ndaari ko golli ɗuum fuu, tawi iɗum wooɗi sanne. Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande jeegaɓerde.