MATTHEW
માથ્થી
1
1 ઈબ્રાહીમા પોહો, દાઉદા પોહો, ઈસુવા પેડી 2 ઈબ્રાહીમા દ્વારા ઈસાહાક જાયો, ઈસાહાકા, દ્વારા યાકુબઆ દ્વારા, યહુદા જાયો એન ત્યા બાહા પોહા જાયા 3 યહુદા એન તામારાઆ પાછેં પેરેસ એન ઝેરાહ પોહો જાયો એન પેરેસથી ઇસરોના પોહો જાયો, એન ઇસરોનથી આરામ પોહો જાયો 4 એન આરામથી અમીનાહાબા પોહો જાયો, એન અમીનાહાબાથી નાહશોન પોહો જાયો,એન નાહશોનથી સલમોન પોહો જાયો 5 સલમોન એન રહાબાથી બોઆઝ પોહો જાયો; બોઆઝથી યશાઈ પોહો જાયો 6 એન યશાઈથી દાઉદ રાજા પોહો જાયો એન દાઉદથી સુલેમાન ત્યે થેયેથી પોહો જાયો જીઈ ઊરીયાઆ થેય આતી 7 સુલેમાનથી રહાબામ પોહો જાયો, એન રહાબામથી અબીયા પોહો જાયો, એન અબીયાથી ખાસા પોહો જાયો 8 ખાસાથી યહોશાફાટ પોહો જાયો, એન યહોશાફાટથી યોરામ પોહો જાયો, એન યોરામથી ઉઝિયા પોહો જાયો 9 ઉઝિયાથી યોથામ પોહો જોયો, યોથામથી આહાઝ પોહો જાયો, એન આહાજથી હિઝકીયા પોહોજાયો 10 હિઝકીયાથી મનશ્શા પોહો જાયો, મનશ્શાથી આમોન પોહો જાયો,એન આમોનથી યોશીયા પોહો જાયો 11 એન કેદી એઈન બાબીલમાંય જાતી વેળે યશીયાથી યખોન્યા એન ત્યા બાહા પોહા જાયા 12 કેદી એઈન બાબીલ માંય લી ગીયેં પાછેં યખોન્યાથી પોહો જાયો શલથીયેલ એન શલથીયેથી ઝરુબાબેલ પોહોજાયો 13 ઝરુબાબેલથી અબીહુ પોહો જાયો, એન અબીહુથી એલ્યાકીમ પોહો જાયો,એન એલ્યાકીમથી અઝોર પોહો જાયો 14 અઝોરથી સદોક પોહો જાયો, એન સદોકથી અખીમપોહો જાયો, એન અખીમથી એલીહુદ પોહો જાયો, 15 એલીહુથી એલ્યાઝર પોહો જાયો,એલ્યાઝરથી મથ્થાન પોહો જાયો,એન મથ્થાનથી યાકુબ પોહો જાયો, 16 યાકુબથી યુસુફ પોહો જાયો, જો મારીમા માટડો આતો એન મરિયમથી ઈસુ ખ્રિસ્ત આખેં આખતેહેં પોહો જાયો 17 યા પુરમાણે ઇબ્રાહિમથી દાઉદ હુદી ચૌદા પેડીયો, એન દાઉદથી બાબીલમાંય લીગીયેં પાંછેં ત્યા હુદી ચૌદા પેડીયો એન બાબીલ માંય લી જાયના વેળા થી ખ્રિસ્ત હુદી ચૌદા પેડીયો 18 ઈસુ ખ્રિસ્તઆ જન્મો યા પૂરમાણે એએયો કા જોવે ત્યાઆ આયહે મારિયા માગણી યસુફાઆ આરી ઓઅયી, તોવે ત્યેં એકઠેં ઓઅયેં ત્યા પેલ્લા તી પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભવતી જાયી 19 છેલ્લે: ત્યે માટડો યુસુફ જો નીતિમાન આતો એન ત્યેલ અપમાન કોરાં નાંય માગતો આતો ત્યેલ ઠાકાંજ છોડી દેઅના વિચાર કોઅયાં 20 જોવે તો યી ગોઠીયે વિચાર માંય આતો તોવે પ્રભુ દુત હોપનામાંય યેઈન આખાં લાગ્યો કા, “ઓ યુસુફ! દાઉદાઆ પોહા, તું તી થેય મારીયાલ તોહીં લિયે એન મા બીયહે, કાહાકા જી ત્યેએ બુકામાંય હેય તી પવિત્ર આત્મા તરફ થી હેતાં 21 તી પોહો જન્મો દી એન તુ ત્યાઆ ઈસુ થોવજે કાહાકા તોઓ આપે લોકહા પાપાહા તો તારાણ કોઅરી 22 ઈં બોદાં યાહાટી ઓઅયાં કા જીં વચન પ્રભુવેં ભવિષ્યવક્તાહા દ્વરા આખલાં આતાં તીં પૂરાં ઓઅરી 23 એઆ, યોક કુવારી મોયના ઓઅરી એન ત્યાઆ નાંવ ઈમ્માનુએલ પાડજા, જ્યા નાંવા અર્થ હેય- પોરમેહર આપહે આરી હેય 24 તોવે યુસુફ નીંદે માંઅને જાગીન પ્રભુ દુતાહા આજ્ઞા અનુસાર ત્યા થેયેલ ત્યા પાંય લેયનો 25 જાવહુદી ત્યે પાહાં નાંય જન્મી તાવહુદી તો ત્યે પાહીં નાંય ગીયો : એન ત્યાંયજ ત્યાઆ નાંવ ઈસુ થોવ્યાં