ایبراهیمٚ مردن
۲۵
۱ ایبراهیم ایتأ زنٚ دیگرم ببرده کی اونٚ ایسم قطوره بو. ۲ اون ایبراهیمٚ‌ره زمران و یُقشان و مِدان و مِدیان و یِشباق و شواحَ به دونیا بأورده. ۳ شبا و دِدان، یُقشانٚ زأکأن بید. ددانٚ نواده‌یأن، اشوریأن و لِطوشیأن و لِئومیأن بید. ۴ عیفا و عیفر و حنوک و ابیداع و الداعه هم مِدیانٚ پسرأن بید. اَشأن همه قطوره‌ زأکأن و نواده‌یأن بید. ۵ ایبراهیم تومامٚ خو مال و منالَ ایسحاقَ ببخشه. ۶ و بقیه‌یٚ خو پسرأنَ کی خو کنیزأنٚ جَا دأشتی، فقط هدیه فدَه و اوشأنَ هو وخت کی زنده بو جٚه خو زأی ایسحاقٚ جَا سیوا بوکوده و اوسه کوده شرقٚ طرف. ۷ ایبراهیمٚ زندگی صد و هفتاد و پنج سال بو ۸ و وختی کی خیلی پیر بو، در کمالٚ رضایت و خوشبختی بمرده و خو اجدادٚ ورجه بوشو. ۹ اونٚ پسرأن، ایسحاق و ایسماعیل، اونٚ مکفیله غارٚ دورون دفنَ کودید کی عفرون، صوحارٚ حیتّی پسرٚ زیمینٚ میأن و مَمری نزدیکی نهَه‌بو، ۱۰ هو زیمینی کی ایبراهیم حیتّیأنٚ جَا بیهه‌بو. اویه ایبراهیم، سارا ورجه دفنَ بوسته. ۱۱ بعدٚ ایبراهیمٚ مردن، خودا اونٚ پسر ایسحاقَ برکت بده و اون بِئَرلَحی‌رُئی نزدیکی بِیسه و اویه زندگی بوکوده.
ایسماعیلٚ زأکأن
۱۲ اَن ایبراهیمٚ پسر، ایسماعیلٚ نسلٚ تاریخچه ایسه، کی هاجر سارا کنیز، کی مصرٚ شین بو، ایبراهیمٚ ره به دونیا بأورده‌بو ۱۳ و اَشأن ایسماعیلٚ زأکأنٚ نام ایسیدی، اوشأنٚ تولدٚ ترتیب اَمرأ:
نِبایوت، ایسماعیلٚ اوّلی زأی،
قیدار،
اَدبِئیل،
مِبسام،
۱۴ مِشماع،
دومَه،
مَسّا،
۱۵ حَدَد،
تیما،
یِطور،
نافیش،
و قِدِمَه.
۱۶ اَشأن ایسماعیلٚ زأکأنٚ نام بید، کی او دوازده‌تأ هر کدام ایتأ قبیله رهبر بید و اوشأنٚ نامَ اوشأنٚ دیهات یا اردوگاه ره بنَه‌یید. ۱۷ ایسماعیل بعدٚ صد و سی و هفت سال زندگی کودن، خو آخری نفسَ بکشه، بمرده و خو اجدادٚ ورجه بوشو. ۱۸ اونٚ نسل، جٚه حَویلَه تا شور، کی مصرٚ مرزٚ نزدیکی، آشور رأ سر نهَه ساکن بوبوستید و خوشأنٚ همه‌تأ خویشاوندٚ اَمرأ جنگ دأشتید.
یعقوب و عیسو
۱۹ اَن ایبراهیمٚ پسر، ایسحاقٚ نسلٚ تاریخچه ایسه. ایسحاق ایبراهیمٚ پسر بو ۲۰ و چهل سال دأشتی کی رِبِکا اَمرأ عروسی بوکوده. رِبِکا پئر بِتوئیلٚ اَرامی جٚه فَدّان‌اَرام* بو و اونٚ برأر لابانٚ اَرامی.
۲۱ ایسحاق خو زنٚ وسی خوداوندٚ حضور دوعا بوکوده چونکی اون نازا بو. خوداوند اونٚ دوعایَ جوابَ بدَه و اونٚ زن رِبِکا شکم اوسَده. ۲۲ اون دوقلو دأشتی و اوشأن اونٚ رحمٚ دورون کس‌کسٚ اَمرأ زوربازی کودیدی و رِبِکا بوگفته: «اَن چی ایتفاقی ایسه کی مِره دکفتن دره؟» پس بوشو خوداوندٚ جَا وَورسه. ۲۳ خوداوند اونَ بوگفته:
«دوتأ قبیله تی رحمٚ دورون ایسه‌یید،
دوتأ میلت تی جَا به وجود اَییدی؛
ایتأ جٚه اویتأ قویتر به،
و پیله کوچیکَ خدمت کونه.»
۲۴ رِبِکا خو زایمانٚ موقع دوقلو فارغَ بوسته. ۲۵ اوّلی کی بدونیا بَمو سرخٚ بررو بو و تومامٚ اون جان پوستینٚ مأنستن پشمالو بو؛ هَنٚ وسی اونَ عیسو* نام بنَه‌یید. ۲۶ بَزین اونٚ برأر بدونیا بَمو در حالی کی عیسو پابوزَ خو دسٚ اَمرأ بیگیفته‌بو. هَنٚ وسی اونَ یعقوب* نام بنَه‌یید. اوشأنٚ تولدٚ موقع، ایسحاق شصت سال دأشتی.
۲۷ وختی او دوتأ زأی پیلَه بوستید، عیسو ایتأ اصلٚ شکاربان و بیرونی بو، ولی یعقوب ایتأ مردٚ آرام بو و دوست دأشتی ویشتر چادرٚ دورون بِیسه. ۲۸ ایسحاق عیسویَ ویشتر دوست دأشتی چونکی اونٚ شکارٚ جَا خوردی ولی رِبِکا یعقوبَ ویشتر دوست دأشتی.
عیسو خو «ارشدٚ پسر» بوستنٚ حقَ فروشه
۲۹ ایتأ روز یعقوب آش پختن دوبو کی عیسو گوشنه و خسته بیابانٚ جَا وأگردسته. ۳۰ و یعقوبَ بوگفته: «بده ایپچه جٚه اَ سرخٚ آش بوخورم، چونکی جٚه ویشتایی مردن درم!» هَنٚ وسی اونَ اَدوم* نام بنَه‌یید. ۳۱ یعقوب وأگردسته بوگفته: «فدم ولی وأ تی ارشدٚ پسر بوستنٚ حقَّ مرَ بوفروشی.» ۳۲ عیسو بوگفته: «من مردن درم. ارشدٚ پسرٚ بوستن مِره چی فایده دأره؟» ۳۳ ولی یعقوب بوگفته: «اوّل مِره قسم بوخور.» پس اونٚ ره قسم بوخورده و خو ارشدٚ پسرٚ بوستنٚ حقَّ بوفروخته یعقوبَ. ۳۴ بَزین یعقوب نان و مورجه آشَ عیسویَ فدَه و اون بوخورده و ویریشته بوشو و اَطویی عیسو خو ارشدٚ پسرٚ بوستنٚ حقَّ پامالَ کوده.