یوسفٚ خوابأن
۳۷
۱ یعقوب سرزیمینٚ کنعانٚ میأن زندگی کودی کی اونٚ پئر اویه ساکن بوبوسته‌بو.۲ هَنه یعقوبٚ زندگی داستان:
یوسف ۱۷ ساله بو کی خو برأرأنٚ اَمرأ گله‌داری کودی، برأرأنی کی اونٚ پئرٚ زنأکأن، بلهه و زلفه پسرأن بید و خو پئرَ جٚه خو برأرأنٚ کارأنٚ بد وأخبرَ کوده. ۳ ایسرائیل*، یوسفَ جٚه تومامٚ خو پسرأن ویشتر دوست دأشتی، چونکی اونٚ دورانٚ پیری زأی بو و اونٚ‌ره ایتأ ردایٚ رنگوارنگ فراهم بوکوده‌بو. ۴ وختی اونٚ برأرأن بیده‌ییدی خوشأنٚ پئر اونَ جٚه تومامٚ خو پسرأن ویشتر دوست دأره، اونَ بد دأشتیدی و نتأنستیدی اونٚ اَمرأ سولوک بوکونید.
۵ یوسف خوابی‌یَ کی بیده‌بو خو برأرأنَ بوگفته. اوشأن یوسفٚ خوابَ کی بیشنَوستیدی، ویشتر اونٚ اَمرأ دوشمن بوبوستیدی. ۶ پس بوگفته «گوش بدید بیدینید چی خوابی بیدم: ۷ گندمزارٚ دورون گندمأنَ دسته کودن دیبیم، بیدم می دسته گندم ویریشته به پا بِیسه، شیمی دسته گندمأنم اونٚ دور حلقه بزه‌ییدی و می دسته گندمٚ جُلُو تعظیم بوکودیدی.»
۸ اونٚ برأرأن بوگفتیدی: «یَنی کی اَمی پادشاه بیبی؟ اَمرَ فرمان بدی؟» اونٚ خواب و اونٚ گبأنٚ وسی اوشأنٚ کینه اونٚ اَمرأ ویشترَ بوسته.
۹ یوسف ایتأ دِ خواب بیده کی اونَ خو برأرأنٚ‌ره تعریف بوکوده، بوگفته: «خواب بیدم کی خورشید و ماه و یازده‌تأ ستاره کراَ مرَ تعظیم کودن دریدی.»
۱۰ یوسف وختی کی هرچی خواب بیده‌بو، خو پئر و برأرأنٚ‌ره تعریف بوکوده، اونٚ پئر سرزنش کونان بوگفته: «اَن دِ چی خوابی ایسه کی تو بیده‌یی؟ یَنی من و تی مار و تی برأرأن وأ بأییم ترَ تعظیم بوکونیم؟» ۱۱ اونٚ برأرأن اونٚ اَمرأ حسودی کودیدی، ولی اونٚ پئر، یوسفٚ گبأنَ به خاطر بیسپرده.
یوسفٚ برأرأن یوسفَ فروشیدی
۱۲ یوسفٚ برأرأن بوشو بید نزدیکٚ شهرٚ شکیم، چراگاهٚ میأن خوشأنٚ پئرٚ گوسفندأنَ بچرأنید. ۱۳ ایسرائیل یوسفَ بوگفته: «هوطو کی دأنی، تی برأرأن گله‌یَ ببردیدی شکیم بچرأنید. بیأ منم ترَ اوسه کونم اوشأنٚ ورجه.»
یوسف بوگفته: «بچشم.»
۱۴ پس یوسفَ بوگفته: «بوشو تی برأرأن و گله سلامتی خبر مِره بأور.» بَزین یوسفَ جٚه حبرونٚ دره اوسه کوده.
وختی کی یوسف فأرسه شکیم، ۱۵ اینفر یوسفَ کی دشتٚ دورون سرگردان، خو برأرأنٚ دونبال گردستی بیده، اونَ وَورسه: «چی دونبال گردستن دری؟»
۱۶ یوسف بوگفته: «می برأرأنٚ دونبال گردم. تأنی مرَ بیگی گله‌یَ کویه ببردیدی بچرأنید؟»
۱۷ او مردای بوگفته: «اوشأن جٚه اَیه بوشویید، چره کی بیشنَوستم کی گفتن دیبید: ‹بیشیم دوتان.›» یوسفم اوشأنٚ دونبالٚ سر رأ دکفه، دوتانٚ نزدیکی اوشأنَ بیده.
۱۸ هَطو کی یوسفٚ برأرأن یوسفَ جٚه رایٚ دور بیده‌ییدی، قبلٚ اونکی اوشأنَ فأرسه، نقشه بکشه‌ییدی کی اونَ بوکوشید. ۱۹ کس‌کسَ بوگفتیدی: «ایوار دِ اونی کی همش خوابنما به اَمون دره. ۲۰ بأیید اونَ بوکوشیم. تأودیم ایتأ اَ چایأنٚ دورون، بیگیم کی ایتأ جانورٚ درنده اونَ بوخورده. بیدینیم اونٚ خوابأنٚ سر چی اَیه.»
۲۲-۲۱ ولی رئوبین کی بیشنَوسته اوشأن چی نقشه‌یی کشئن دریدی، یوسفٚ نجات دَئنٚ وسی بوگفته: «بأیید خونریزی نوکونیم، اونَ نوکوشیم. هَه بیابانٚ میأن اونَ تأودیم اَ چاه دورون، ولی اونٚ جانَ نیگیریم.» اَطو بوگفته کی یوسفَ اوشأنٚ دسٚ جَا نجات بده، وأگردأنه ببره خو پئرٚ ورجه.
۲۳ هَطو کی یوسف فأرسه خو برأرأنٚ ورجه، اونٚ ردایٚ رنگوارنگَ بکندیدی، ۲۴ خودشَ بیگیفتیدی، تأوده‌ییدی او چاه دورون کی خوشک و بی آب بو. ۲۵ بینیشتیدی کی غذا بوخورید، خوشأنٚ سرَ کی وأگردأنه‌ییدی، اوشأنٚ چشم دکفته ایسماعیلیأن کاروانَ کی سرزیمینٚ جلعادٚ جَا اَمون دیبید کی خوشأنٚ شوتورأنَ موادٚ خوش بو و ادویه‌جات بار بزه‌بید، بردن دیبید مصر.
۲۶ یهودا خو برأرأنَ بوگفته: «چی فایده‌یی اَمِره دأره اَمی برأرَ بوکوشیم، اونٚ مردنَ مخفی بوکونیم؟ ۲۷ بأیید اونٚ جانَ نیگیریم، اونَ بوفروشیم ایسماعیلیأنَ. اون اَمی برأره، اَمی گوشت و خونه.» اونٚ برأرأن گوش بوکودیدی. ۲۸ وختی کی تاجرأن سرزیمینٚ مدیأن کی هو ایسماعیلیأن بید، فأرسه‌ییدی، یوسفَ جٚه چاهٚ دورون بیرون بأوردیدی و اونَ به بیست سکه‌یٚ نقره بوفروختیدی. تاجرأنم یوسفَ ببریدی مصر.
۲۹ وختی کی رئوبین بوشو چاه سر، بیده کی یوسف چاه دورون نِیسه، هَنٚ وسی خو لیباسأنَ پارَه کوده، ۳۰ وأگردسته خو برأرأنَ بوگفته: «او ری اویه نِیسه‌بو! هسه من چی بوکونم؟»
۳۱ اوشأن یوسفٚ ردایَ اوسَدیدی، نره بُزٚ خونی‌یَ کی سر وَوِه بید، ردایَ واسه‌ییدی. ۳۲ و رنگوارنگٚ ردایَ اوسَدیدی ببردیدی خوشأنٚ پئرٚ ره، بوگفتیدی: «اَمأن اَ ردایَ رأ سر بیأفتیم، بیدین تی پسرٚشینه یا نه؟»
۳۳ یعقوب ردایَ بشنأخته و بوگفته: «می پسرٚ ردایه! ایتأ جانورٚ درنده اونَ بوخورده، حتماً یوسف تیکه پارَه بوسته.» ۳۴ پس یعقوب خو لیباسَ پارَه کوده، و پلاس دوکوده، روزأنٚ زیادی خو پسرٚ وسی ماتم بیگیفته. ۳۵ تومامٚ اونٚ زأکأن، پسر و دوختر بَموییدی خوشأنٚ پئرٚ تسلی وسی. ولی یعقوب آرامَ نوبوستی و گفتی: «ماتمٚ اَمرأ میرم، شمه قبرٚ دورون* می پسرٚ ورجه». پس یعقوب زارزار گریه کودی.
۳۶ اَ میأن مدیانیأن، یوسفَ مصرٚ دورون بوفورختیدی فوطیفارَ. فوطیفار دربارٚ دورون ایتأ پیله کس و فرعونٚ محافظأنٚ رئیس بو.