یوسف و فوطیفارٚ زن
۳۹
۱ تاجرأنٚ اسماعیلی یوسفَ ببرده‌بید مصر. بَزین فوطیفار کی فرعونٚ ایتأ جٚه خادمأنٚ شخصی و اونٚ محافظأنٚ رئیس بو، یوسفَ اوشأنٚ جَا بیهه.
۲ خوداوند یوسفٚ اَمرأ بو، پس اون موفق بوبوسته و خو اربابٚ مصری خانه دورون زندگی کودی. ۳ یوسفٚ اربابم دینه کی خوداوند یوسفٚ اَمرأ‌یه، و هر کاری کونه، خوداوند اونَ موفق کونه. ۴ پس یوسف، خو اربابٚ ورجه خیلی عزیزَ بوسته و یوسف اونَ خدمت کودی. فوطیفار خو خانه‌یَ یوسفٚ اختیار بنَه و هر چی دأشتی اونٚ دس بیسپرده. ۵ جٚه وختی کی فوطیفار خو خانه و دارایی اختیارَ یوسفٚ دس فده، خوداوند او مصری مردأکَ یوسفٚ وسی برکت بدَه. خوداوندٚ برکت بر اونٚ خانه و دارایی، چی خانه دورون چی صحرا دورون، قرار بیگیفته. ۶ اون هرچی دأشتی بیسپرده یوسفٚ دس و جز خو خورد و خوراک دِ فکر و خیالی نأشتی.
یوسف ایتأ جوانٚ خوش اندام و خوش قیافه بو. ۷ ایتأ روز فوطیفارٚ زن، هوسٚ نزدیکی یوسفٚ اَمرأ بوکوده و بوگفته: «می اَمرأ همخواب بوبو!» ۸ ولی یوسف قوبیل نوکوده، خو اربابٚ زنَ بوگفته: «بیدین، من اَ خانه همه کاره‌یم، می اربابم خو خانه کارأنٚ وسی هیچ نیگرانی‌یی نأره. هرچی کی دأره، مرَ بیسپرده. ۹ هیکس اَ خانه دورون می جَا بالاتر نی‌یه. همه چی اختیار می دس دره، به جز تو کی اونٚ همسری. پس چوطو تأنم اَ شریرأنه کارَ و اَ پیله گونایَ به ضدٚ خودا انجام بدم؟»
۱۰ فوطیفارٚ زن هر روز خو اشتیاقَ یوسفَ گفتی، ولی یوسف قوبیل نوکودی کی اونٚ اَمرأ همخواب ببه و یا اونٚ همرأه ببه. ۱۱ ایتأ روز یوسف بوشو خانه دورون کی خو کارأنَ انجام بده، هیتّأ جٚه نوکرأن به خانه نِیسه بید. ۱۲ فوطیفارٚ زن یوسفٚ رختَ بیگیفته و بوگفته: «بیأ، می اَمرأ همخواب بوبو.» ولی یوسف خو رختَ اونٚ دسٚ دورون جا بنَه، بودووَسته بوشو بیرون.
۱۳ وختی کی فوطیفارٚ زن بیده یوسفٚ رخت اونٚ دسٚ دورون بجا بمأنسته و خودشم خانه جَا بودووَسته بوشو بیرون، ۱۴ خانه نوکرأنَ دوخوأده، بوگفته: «بیدینید، می مرد، اَ عبرانی‌یَ بأورده به خانه کی اَمرَ رسوا بوکونه. اون بَمو بو کی می اَمرأ همخواب ببه، منم فریاد بزم. ۱۵ وختی کی بیشنَوسته من فریاد بزم، خو رختَ اَیه می ورجه جا بنَه، بودووَسته بوشو بیرون.»
۱۶ پس او زنای یوسفٚ رختَ خو ورجه بدأشته تا یوسفٚ ارباب بَمو به خانه. ۱۷ پس اونٚ‌ره بوگفته: «اَ غولامٚ عبرانی کی اَمِره بأوردی، بَمو بو می ورجه کی مرَ رسوا بوکونه. ۱۸ ولی هَطو کی من فریاد بزم، خو رختَ می ورجه جا بنَه، بودووَسته خانه جَا بوشو بیرون.»
یوسف زندانٚ دورون
۱۹ وختی کی یوسفٚ ارباب خو زنٚ گبأنَ بیشنَوسته کی گفتی: «تی غولام اَ بلایَ می سر بأورده،» اونَ خیلی غیظَ گیفته. ۲۰ یوسفَ دسگیر بوکوده و تأودَه او زندانٚ دورون کی پادشاه زندانیأن اویه ایسَه‌بید و اون زندانٚ دورون بِیسه. ۲۱ ولی خوداوند یوسفٚ اَمرأ بو، اویه اونَ محبت بوکوده و یوسف زندانبانٚ ره عزیزَ بوسته. ۲۲ زندانبان تومامٚ زندانیأنَ بیسپرده یوسفٚ دس. پس هر کاری زندانٚ دورون انجام بوستی، یوسف جوابگو بو. ۲۳ زندانبان تومامٚ زندانٚ کارأنَ یوسفٚ دس بیسپرده‌بو، دِ هیچ کاری نأشتی چونکی خوداوند یوسفٚ اَمرأ بو و یوسف هر کاری کودی، خوداوند اونَ سربولندَ کودی.