روت
روتٚ کیتابٚ معرفی کودن
روتٚ ماجرا، داورأنٚ دوره میأن ایتفاق دکفته کی تا عیسی مسیحٚ بدونیا اَمون ویشترٚ هیزار سال بمأنسته بو. روت زنی بو موآبٚ شین کی ایتأ ایسرائیلی مردأکٚ اَمرأ عروسی کونه. وختی اونٚ مرد میره، روت خو مردٚ مار و ایسرائیلٚ خودایَ وفادار مأنه. بَزین اون خو ایتأ مردٚ فامیلأنٚ اَمرأ عروسی کونه و اَطویی بو کی داوود، بنی‌اسرائیلٚ پادشاه، اونٚ نسلٚ جَا ایسه. عیسی مسیح، داوودٚ نسلٚ جَا بدونیا بَمو، پس روت اَ ایفتخارَ پیدا کونه کی اونٚ نام عیسی شجره‌نامچه دورون بَمو. روت ایتأ ایفتخارٚ دیگرم دأره و اون اَنه کی جزوٚ دوتأ زنأکأنی ایسه کی ایتأ کیتاب جٚه مجموعه‌یٚ کیتابٚ مقدّس به اوشأنٚ نام ثبت بوبوسته و نقشٚ اصلی‌یٚ او کیتابَ خودشأن دأریدی.
داورأنٚ کیتابٚ عهدٚ عتیقٚ میأن بینیویشته بوبوسته کی هر وخت قومٚ بنی‌اسرائیل جٚه خودا رو وأگردأنه‌ییدی دوچارٚ بلا بوستیدی.
اَ کیتابٚ جَا یاد گیریم کی اگر ایتأ غیرٚ ایسرائیلی‌یم خودایَ ایمأن بأوره، خودا اونَ برکت دهه و خو قومٚ میأن قوبیل کونه.
کیتابٚ فهرست
۱-‏ نَعومی سیه‌بختی (۱‏:۱ تا ۵‏)
۲-‏ نَعومی و روت شهرٚ بیت‌لحم وأگردید (۱‏:۶ تا ۲۲‏)
۳-‏ روت و بوعَز مزرعه دورون همدیگرَ ملاقات کونیدی (باب ۲‏)
۴- روت، بوعَزٚ جَا خوأستگاری کونه (باب ۳)
۵-‏ روت و بوعَزٚ عروسی و خوشحال بوستنٚ نَعومی (۴‏:۱ تا ۱۲‏)
۶-‏ داوودٚ پادشاه شجره‌نامچه (۴‏:۱۳ تا ۲۲)