اِنجِیلِ عیسیٰ مسیح دَ مُطابِقِ متیٰ
١
١ پُشت نامِه عیسیٰ مسیح، اَولادِه داوُود، اَولادِه اِبراهِیم:
٢ اِبراهِیم آتِه اِسحاق، اِسحاق آتِه یعقُوب و یعقُوب آتِه یهُودا و بِرارونِ ازُو بُود؛ ٣ یهُودا آتِه فارِص و زارِح از تامار شُد۔ فارِص آتِه حَصرون، حَصرون آتِه ارام، ٤ ارام آتِه عَمِیناداب، عَمِیناداب آتِه نَحشون، نَحشون آتِه سَلمون، ٥ و سَلمون آتِه بوعَز از راحاب شُد۔ بوعَز آتِه عوبید از رُوت شُد۔ عوبید آتِه یِسَّی ٦ و یِسَّی آتِه داوُود پادشاه بُود۔
داوُود آتِه سُلَیمان از خاتُونِ اوریا شُد۔ ٧ سُلَیمان آتِه رِحُبعام، رِحُبعام آتِه اَبیا، اَبیا آتِه آساa، ٨ آسا آتِه یِهوشافاط، یِهوشافاط آتِه یورام، یورام آتِه عُزیا، ٩ عُزیا آتِه یوتام، یوتام آتِه آحاز، آحاز آتِه حِزقیا، ١٠ حِزقیا آتِه مَنَسّی، مَنَسّی آتِه آمون و آمون آتِه یوشیا بُود۔ ١١ یوشیا آتِه یِکُنیا و بِرارونِ ازُو شُد دَ زمانی که یهُودیا دَ بابُل بُرده شُد۔
١٢ بعد از اسِیر شُدو دَ بابُل: یِکُنیا آتِه شِئلتی‌ئیل و شِئلتی‌ئیل آتِه زِروبابِل ١٣ و زِروبابِل آتِه اَبِیهُود و اَبِیهُود آتِه ایلیاقِیم و ایلیاقِیم آتِه عازور ١٤ و عازور آتِه صادوق و صادوق آتِه یاکِیم و یاکِیم آتِه ایلِیهُود ١٥ و ایلِیهُود آتِه ایلعازر و ایلعازر آتِه مَتان و مَتان آتِه یعقُوب ١٦ و یعقُوب آتِه یوسُف شُد و یوسُف شُوی مَریم بُود و مَریم عیسیٰ ره که مسیح گُفته مُوشُد، دَ دُنیا اَوُرد۔
١٧ پس تمامِ نَسل ها از اِبراهِیم تا داوُود چارده نَسل و از داوُود تا بُرده شُدونِ یھُودیا دَ بابُل چارده نَسل و از بُرده شُدو دَ بابُل تا مسیح چارده نَسل اَسته۔
١٨ تَوَلُدِ عیسیٰ مسیح اینی رقم واقِع شُد: وختِیکه مَریَم آبِه عیسیٰ خوستِه یوسُف بُود، پیش ازی که ھر دُوی شی یگجای شُنه، اُو دَ وسِیلِه روح اُلقُدس حامِله شُد۔ ١٩ خوستِه شی یوسُف، ازی که آدمِ دُرُستکار بُود و نَمیخاست اُو ره رَسوا کُنه، قَصد کد که اُو ره خَپ-و-چُپ ایله بِدیه۔ ٢٠ وختِیکه اُو ھنوز دَزی باره فِکر مُوکد، یگ ملایکِه خُداوند دَ عالمِ خاو دَزُو ظاهِر شُده گُفت: ”اَی یوسُف اَولادِه داوُود، از گِرِفتونِ مَریَم بَحَیثِ خاتُون خُو ترس نَخور، چُون نِلغِه که دَ کَورِه شی دَ وجُود اَمَده از روح اُلقُدس اَسته۔ ٢١ اُو یگ باچه دَ دُنیا میره و تُو نام شی ره عیسیٰb بیل، چُون اُو قَوم خُو ره از گُناه های شی نِجات مِیدیه۔“ ٢٢ پگِ امزی چِیزا واقِع شُد تا تورِه که خُداوند دَ وسِیلِه پَیغمبر گُفتُد، پُوره شُنه:
٢٣ ”اینه، یگ دُخترِ خانه حامِله مُوشه و یگ باچه دَ دُنیا میره
و نام شی ره «عِمانُوئیل» میله،“
که معنای شی «خُدا قد از مو» اَسته۔ ٢٤ وختِیکه یوسُف از خاو بیدار شُد، اُو امُو رقم کد که ملایکِه خُداوند دَزُو اَمر کدُد: اُو مَریَم ره بَحَیثِ خاتُون خُو گِرِفت۔ ٢٥ مگم اُو قد شی یگجای نَشُد تا وختِیکه مَریَم باچِه خُو ره دَ دُنیا اَوُرد؛ و یوسُف نامِ ازُو ره عیسیٰ ایشت۔