2
Mi'apituh Algo
1 Hidiyey nangigibbuhan Apu Dios an nunlumuh an namin. 2 Ta timmungoh Apu Dios idiyen mi'apitun algo ta ayna nun'iblayan.* 4 2:2 Hebreo 4:4,10 3 Ot wagahanah diyen algo an alyonay hidiyey na'anhan an algo te tinungonah din nalpahan an namin nan nunlumuanad lagud ya tun luta. 4 Ta at hinay a'at di e nunlumuan Apu Dios hitun luta ya ad lagud.
Hi Ad Eden
Ta hidin limmun Apu Dios tun luta ya ad lagud 5 ya ma''id ha ta'on di oha iha nitanom onu ha namaag ot humango. Te ma''id ni' ha impiyalin Apu Dios hi udan hitun luta ya at boh din ma''id ni' ha taguh muntanom. 6 Mu nanongnan waday liting an tumuluh nan luta ta hiyay munhanong hinan tu'yapna. 7 Ya indani ya alan Apu Dios nan pito' ot poklona ihan adol di tagu ot iyahyahnah way olong diyen limmuna ya inah on yumahyah an tagu.* 5 2:7 1 Kulintu 15:45 8 Ya tanman Apu Dios han luta an ad Eden an nangappit hi tuluan di algo ot hidiy pangiha''adana idiyen lala'in limmuna. 9 Ot wadaonah din namin nan mun'ap'aphod di tigonan bungbunga''an an maphod hi anon di bungada. Ya winadana boh gawwana nan kayiw an mangdat hi itaguan ya at boh dih nan kayiw an mangdat hi la'ing ta mabalin an innilaon hi on nganne nan maphod ya nan na''iho.* 6 2:9 Hay Nipa'innila 2:7; 22:2,14 10 Ya wada bo han wangwang hidi idiyen natanman an ad Eden ta ay manibug hinan nitanom. Mu on naluh idiyen natanman ot mahiphipnge ta nun'opat di wangwang. 11 Hay ngadan nan oha ya ad Pihon an nangidalan hi ad Habilah an awadan di balitu'. 12 Nan balitu' hidi ya dadiye nan namahmah di abalitu'na. Ya wada boy nun'abalol an mahama' hidi an ma'alih bellium ya oniks. 13 Ya hay ngadan nan mi'adwan wangwang ya ad Gihon an nangidalan hi ad Kuh. 14 Ya nan mi'atlun wangwang ya ad Tiglih an nangidalan hi ad Assyria hi nangappit hi tuluan di algo. Ya nan mi'apat an wangwang ya ad Ublates.
15 Ta hidih nan natanman an ad Eden di e nangiha''adan Apu Dios idiyen lala'i ta wan hiyay mumpapto' hidi. 16 Ot alyona i hiyay, An namin nan bungan di bungbunga''an ya mabalin an anom 17 an ammuna nan bungan han ohan kayiw hi adim anon. An hidiye nan mangdat hi la'ing ta imatunan nan nipto' ya nan agge. Ot ipidwan Apu Dios an alyon i hiyay, Mahapul an adim anon nan bungan diyen ohan kayiw. Te anom e ya mipadih an mate'a idiyen algo te mihiwwe'a i ha''on.
Hay Nalmuan Eva
18 Indani ya alyon bon Apu Dios di, Adi maphod di mun'ohhah tuwen lala'i. Ot aga ta apyo' ha nipto' hi pun'adwana ta pumboddangna. 19,20 Ot apyon Apu Dios nan pito' hinan nat'onat'on an animal ya nun'apaya'an. Ot ena ipatigo idiyen lala'i ta hay pungngadanan dida. Ya an naminda ya nginadanan diyen lala'i ta hiyay ninaynayun hi ngadanda. Mu ma''id i dadiye ha nipto' hi pun'adwana. 21 Ta hay inat mon Apu Dios ya impalo'nah diyen lala'i. Ta on na'allo'an ot to'dangonay ohah nan tungal hi taglangna ot ahina mohpe pun'umuton nan lamoh. 22 Ot apyonah diyen tungal ihan babai ot iyenah nan lala'i. 23 Ya alyon nan lala'iy,
Maphod ta ad uwani ya wada ha pun'adwa' iha paddung'u. Te hay tungalna ya nalpuh adol'u ya ta'on di hay lamohna. Ot hay ngadana ya babai te nalpuh lala'i.
24 Ta hiya nan mangahawa e nan lala'i ya taynana nan a'ammodna ta e middum hinan babain ahawana ta ayda ohan tagu.* 7 2:24 Mateo 19:5; Markos 10:7,8; Episu 5:31 25 Hidiyen lala'i ya nan babai ya ta'on hi aggeda nunlubung ya ma''id ha bainda.