Hay Nakakan Nan Tinanud Israel Ad Egiptu
(Exodus)
Hay A'at Tuwen Liblu:
Hituwen liblu ya hu''up nan nahhun an impitudo' Apu Dios i Moses an hay na'na'at i Jakob ya nan i'imbabalena. Hay ipa'innilan tuwen liblu ya hay e nakakan nan tinanud Israel hi ad Egiptu an numbalinandah baal ta umedah ad Kana'an an nan alyon Apu Dios hi ipaboltanan didan pumboblayanda. Ta onda nakak hidi ot ipluydah nan duntug ad Sinai ta hidiy nangidatan Apu Dios i Moses hinan Himpulun Uldin ya ta'on on nan udum an pohdonan un'unudondan tinanud Israel an mibilang hi taguna. Ya niddum bo ituwen libluy nangiphodandah nan na'allungan hi toldan pundayawanda i Apu Dios ya nan atondan mundayaw#B.
1
Hay Nipaligligatan Nan Tinanud Israel[| Ad Egiptu
1 Hay ngadangadan nan i'imbabalen Jakob an din nginadanan Apu Dios ta hi Israel an ni'ye i hiyah ad Egiptu ya hiya datuwe. 2 Hi Ruben, hi Simeon, hi Libay, hi Judah, 3 hi Isakar, hi Sebulun, hi Benjamin, 4 hi Dan, hi Naptali, hi Gad, hi Aser ya an naminda mohpe nan a'ahawada ya i'imbabaleda. 5 Ta hay bilang dadiyen holag Israel ya napitudah ngammutna. Mu hi imbabalenan hi Jose ya immuna tuwalin immeh did Egiptu.
6 Hidin mangmangngey tawon hi ni'iboblayandah di ya lo'tat ya nateh Jose. Ya at boh din nun'a'ateda nan i'ibana ya nan udum an papaddungdan tinanud. 7 a Nan Na'na'at 7:17 Mu nan tinanudanda an ma'alih Hebreo ya nun'a'ahlagda ta dimmakolda ya mabikahda ya nun'ihinapdah ad Egiptu.
8 b Nan Na'na'at 7:18,19Ya lo'tat ya nipallog an numpatul hidid Egiptu han aggena innilay a'at handin hi Jose. 9 Ya alyonah nan tatagunay, Te onda tayya mo adakdaklan nan tinanud Israel hitun boble ta'u ya at boh din mabikahda. Ot diday mi'aguh 10 te on ha udum hi algo ya waday gubat ot ma''id ha mapto' ya mingammutdah nan mangubat i dita'u ya innayundan binumtik. Ot hay aton ta'u ta wan adida mun'a'udman 11 ya pumbalinon ta'u didah baal. Ot pot'on nan patul ya nan ibbanay udum hinan ibbadan i Egiptu ta diday e mummandal i dida. Ya nunnaud ahan di nangigaliddan didah nan madamot an tamu. Ta nan tinanud Israel di numpangiyammah nan duwan boblen ad Pitom ya ad Rameses. Hay niyatan dadiyen duwan boble ya hidiy paddungnay alang nan patul idiyen boble. 12 Mu ta'on hi at hidiy nangipaligatdah nan tinanud Israel ya onnot namaman mun'addumanda ta nun'ihinapdah did Egiptu. Ta namamay nangi'aguhan nan i Egiptu i dida. 13,14 Ot iyal'alada mo bon nangipadildilah i dida. Te adi ammuna nan babalen nan i Egiptu di impiyammadan dida te ta'on on nan payoda. Ya nunnaud ahan di nangatdan dida an ma''id ha nigmah homo'da.
15 Ya indani bo ya imbagan nan patul hinan duwan Hebreo an mundawat hi golang an da Siprah i Puah 16 an alyonay, Tigonyu ta lala'i e nan dawatonyun i'ayyam nan ibbayun Hebreo on pinateyu. Mu babai e ya aggeyu. 17 Mu aggeda inunud te hi Apu Dios di taktanda ta ma''id ha pinatedah nan dinawatdan goggolang an ta'on on lala'i. 18 Ta impa'ayag mo bon nan patul dida ot mahmahanay gapunah aggeda nangunudan hinan imbaganan dida. 19 Ya alyonday, O, te nan Hebreo ya agaggay eda pun'ayyaman an adida umat hinan i Egiptu te adi ami dumatong on nalpah an nipahag.
20,21 Ya#C gapu ta dadiyen mundawat hi golang ya hi Apu Dios di taktanda ya nunholagon Apu Dios dida. Ya atda boh di nan tinanud Israel an ninaynayun an nun'a'udmanda ya inyal'alanay amabikahda. 22 + Nan Na'na'at 7:19Ya lo'tat mahan ya imbagan nan patul hi an naminda nan i Egiptu an alyonay, An naminda nan goggolang an linala'i an imbabalen di tinanud Israel ya eyu pun'ibkah dida hinan wangwang ad Nilo mu ta'omman ya inangangyu nan binabai.