A̱sham Nkhang Yesu nang
Yoona
Lyuut a̱ni
1
Yesu yet Swang A̱lyiat A̱gwaza
1 Neet nang A̱gwaza ka̱n nyia̱ swanta hu bah,
nang Swang A̱lyiat nshya̱,
ji̱ ku shya̱ dundung ma̱ng A̱gwaza.
A̱wot Swang A̱lyiat ji ku yet A̱gwaza wa.
2 Jija ku shya̱ dundung ma̱ng A̱gwaza,
neet nang á̱ ka̱n mat swanta hu bah.
3 Jija ku yet vak hu nang A̱gwaza ku nnyia̱ kuzang kyang a̱ni.
Á̱ mbyia̱ kyang nyiung nang A̱gwaza ku nyia̱ mi̱ swanta hu da̱ ma̱ng a̱nji a̱ni bah.
4 Swang A̱lyiat ji ku yet a̱tyin nswuan.
A̱wot swuan jini si̱ bai ma̱ng á̱nietbishyi sai.
5 Sai hu si̱ tyia̱ a̱vwuo ka ka̱ yet lyin a̱ni, si̱ teak.
A̱wot di̱ lyin hu, ku swuo chet sai hu baha.
6 A̱gwaza ku ta̱m a̱ta̱m nggu wu á̱ si̱ ngyei gu Yoona. 7 Nggu wa ku bai tak ta̱m ji kpa̱sai tazwa sai A̱gwaza hu. Da̱nian á̱niet ba ba̱ ka fa̱k, ba̱ nwuak a̱chuchuk di̱ sai hu. 8 Nggu ma̱ a̱pyia̱ nggu, nggu wa yet sai hu bah. A̱ ku bai a̱ ka tak ta̱m ja tazwa sai A̱gwaza hu. 9 Sai huni hwa ku yet a̱tsatsak wu. Ku na bai mi̱ swanta hu, ku sai tazwa a̱mgba̱m á̱nietbishyi ba.
10 Swang A̱lyiat ji ku bai mi̱ swanta hu. Dundung ma̱ng a̱nji wa A̱gwaza si̱ mmat swanta hu. A̱wot á̱niet mi̱ swanta ba si̱ fi̱k gu bah. 11 A̱ ku bai da̱ a̱vwuo á̱niet guu. A̱wot á̱niet nggu ba si̱ lak san gu hu! 12 A̱mgba̱m ma̱ng a̱nia, á̱niet ba̱ san guu, ba̱ si̱ nwuak fwuo da̱ nggu a̱ni; á̱ nang ba tyok ma̱ng a̱wat ba̱ yet mman A̱gwaza. 13 Bibya yet á̱niet ba da̱ á̱ tyei ba̱ yet mman A̱gwaza mat a̱sok nia a̱ni bah; da̱ nyia̱ mat chat vam hwa bah; da̱ mat fa a̱tyubishyi hwa bah. Da̱ a̱kwonu a̱kya, swuan jini, A̱gwaza wa ma̱ a̱pyia̱ nggu nang mba jii.
14 Swang A̱lyiat ji ku tyia̱ a̱tyubishyi. A̱ si̱ swan dundung ma̱ng a̱nzi̱t. Zi̱ si̱ li a̱kyenkyai shi nggu wu. A̱ si̱ byia̱ shok ma̱ng a̱chuchuk gba̱mgbam. A̱kyenkyai shi wuni wa ku tak nang gu ma̱nyin gu neet da̱ a̱vwuo A̱gwaza.
15 Yoona mameang ku tak a̱lyiat kpa̱sai tazwa nggu. A̱ si̱ ta̱ngam a̱nwuat nggu ka mi̱ chet nyia̱, “A̱tyu wuni wa nang n ku ndyiat tazwa nggu, ‘A̱tyu a̱ chobai, a̱ khwi nung lilyim a̱ni, a̱ yet a̱tyu kwak a̱son nung wa. A̱wot a̱ si̱ swak nung ma̱ng shi hu ba̱t. Mat a̱ nshya̱ neet nang á̱ ka̱n byin nung bah.’ ”
16 A̱mgba̱m nzi̱t, mat a̱gba̱mgbam shok nggu ji ja nang zi̱ nshya̱ nwuo hu ma̱ sa̱t. 17 Mat A̱gwaza ku nwuak Musa wa doka nggu ji. A̱wot shok ji ma̱ng gba̱mgbam tsotswat wu si̱ bai mat Yesu Kristi wa. 18 Á̱ mbyia̱ a̱tyu a̱ ka̱n di A̱gwaza a̱ni bah. Nggwon kikya ma̱nyin ka, ka̱ yet A̱gwaza, a̱wot ka̱ si̱ shya̱ da̱ a̱vwuo a̱nyiung ma̱ng A̱tyia̱ wu; kikya tak za̱kwa A̱gwaza ji kpa̱sai.
Yoona A̱tyu Nyia̱ Ba̱ptisman Tak Yesu Kpa̱sai
(Mat 3:1-12; Ma̱r 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Á̱lyiat nani nia yet á̱si̱ nang Yoona ku tak kpa̱sai di̱n jen nang a̱cha̱chet A̱yahudawa Urusha̱lima ba ku nta̱m a̱yaapris ba mbeang A̱li̱viyawa bab, nyia̱ ba̱ lyip Yoona, “Nwan wa yet a̱nyan?” 20 Yoona si̱ ta̱n lyip mba hu bah. A̱ si̱ tyai mba a̱tsatsak a̱lyiat wu kpa̱sai nyia̱, “Nung gwa ngyet Kristic wu bah!”
21 A̱jawa ba̱ si̱ bu lyip gu nyia̱, “Nwan wa yet Iliya a̱ta̱m a̱kwonu A̱gwaza wu a?”
Yoona si̱ nwuak ba shim nyia̱, “Kaai, nung gwa bah.”
Ba̱ si̱ bu lyip gu, nyia̱ “Nwan wa yet a̱ta̱m a̱kwonu A̱gwaza wu nang á̱ nyia̱ a̱ na ta̱m ndyo a̱ni a?”d
A̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱mba, “Kaai.”
22 Ba̱ si̱ bu nyia̱, “Tak zi̱t tangka̱i a̱tyu nang a yet a̱ni! Mat ku yet zi̱t ta hwa zi̱ bwuok nat zi̱ tak ma̱ng á̱niet ba, ba̱ ta̱m zi̱t a̱ni. Nwan a yei a̱pyia̱ ang a̱nyan?”
23 Yoona si̱ nwuak ba shim ma̱nang Ishaya a̱ta̱m a̱kwonu A̱gwaza wu ku nhyia̱ a̱nie, nyia̱,
“N gyet nwuat kya
ka̱ yei mi̱ chet mi̱ ntswa a̱yit a̱ni:
‘Nyi jhyi vak da̱nian A̱tyoli nzi̱t wu,
ku nat cha̱chaat gu ba̱ nkai!’ ”
24 A̱jawa A̱fa̱risawa a̱bya nang á̱ ku ta̱m ba a̱ja a̱ni, 25 ba̱ si̱ lyip Yoona nyia̱, “Ka̱ nwan wa yet Kristi wu bah, a̱wot a bu yet Iliya bah, da̱ nwan a bu yet a̱ta̱m a̱kwonu A̱gwaza bah; mi̱ yihwa mbyia̱ nang a nnyia̱ á̱niet ba ba̱ptisman ji?”
26 Yoona si̱ nwuak ba shim nyia̱, “N nyia̱ nyin ba̱ptisman ji ma̱ng a̱sa̱khwot nia. A̱wot a̱yin yong mami nyin da̱nang nyi lyen a̱ni bah. 27 A̱ chobai a̱ khwi nung lilyim. A̱wot n maai mi̱ maai n byii̱k ywan á̱kwatak gu hu bah.”
28 Á̱ ku lyiat á̱lyiat nani ma̱ a̱keang Ba̱ta̱ni kya a̱ma̱nyi fam a̱tak a̱ghyui Urdun, da̱ a̱vwuo ka nang Yoona nnyia̱ á̱niet ba ba̱ptisman ji a̱ni.
Yesu wa yet A̱nfwuk nang A̱gwaza Neap Za̱nang a̱ni
29 Da̱ a̱tsotson tat ka, Yoona si̱ li Yesu gu chobai da̱ a̱vwuo nggu. A̱jawa gu nyia̱, “Di, Fi̱ng A̱nfwuk nang A̱gwaza neap a̱ni! Nggu wa na chi a̱ka̱tuk nyia̱ á̱niet wu mi̱ swanta hu. 30 A̱tyu wuni wa nang n ku ndyiat ma̱ng a̱nyin nang n ku nnyia̱,
‘A̱yin chobai, a̱ khwi nung lilyim.
A̱wot a̱ swak nung ma̱ng shi hu ba̱t,
mat a̱ nshya̱ neet nang á̱ ka̱n byin nung bah.’
31 “N mi̱ nfi̱k a̱tyu nang gu yet a̱ni bah. Ma̱ng a̱nia, n bai n nyia̱ á̱niet ba̱ptisman ma̱ng a̱sa̱khwot, da̱nian á̱ ka tyai nggu shansham da̱ a̱vwuo á̱niet Isi̱rela ba.”
32 A̱jawa Yoona si̱ tak kpa̱sai tazwa Yesu, nyia̱, “N ku ndi nang A̱za̱za̱rak Ntswa A̱gwaza chorop a̱ neet Ma A̱gwaza tswazwa a̱ chobai nang a̱bwa a̱ni, a̱ si̱ ba̱ swan da̱ nggu. 33 Bi̱ri̱ng ma̱ng a̱nia, n si̱ nfi̱k gu bah. A̱wot A̱gwaza a̱ ku ta̱m nung n nyia̱ ba̱ptisman ji ma̱ng a̱sa̱khwot na a̱ni, si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nung a̱ni, ‘A̱tyu nang a li A̱za̱za̱rak Ntswa wu chorop a̱ chobai a̱ ba̱ swan da̱ nggu a̱ni; nggu wa yet a̱tyu a̱ na nyia̱ á̱niet ba ba̱ptisman ji ma̱ng A̱za̱za̱rak Ntswa A̱gwaza wu a̱ni.’ 34 N di a̱nia, n tak nyin kpa̱sai nang nggu wa ngyet Nggwon A̱gwaza kaf.”
Mman Ta̱m Yesu na̱ yet A̱son ka a̱ni
35 Da̱ a̱tsotson tat ka nang Yoona ngyong ma̱ng mman ta̱m nggu a̱feang a̱ni, 36 a̱ si̱ kin di Yesu gu chong a̱ sweap. A̱jawa gu nyia̱, “Di, Fi̱ng A̱nfwuk nang A̱gwaza neap a̱ni!” 37 Nang mman nta̱m a̱feang a̱nia nfa̱k gu nhyia̱ a̱nia a̱ni, ba̱ si̱ kin doot á̱ khwi Yesu. 38 Nang Yesu mbwuak a̱ si̱ li nang ba̱ khwi nggu a̱ni, a̱ si̱ lyip ba nyia̱, “Yihwa nang nyi chat?”
Ba̱ si̱ nwuak gu shim ma̱ng lyip nyia̱, “Rabi!” (Swang jini fa, “A̱tyu tyiet.”) “A̱ji wa nang a nshya̱?”
39 Yesu si̱ nyia̱ ma̱ng a̱mba a̱ni, “Nyi bai, nyi lii.” A̱jawa ba̱ si̱ nat, ba̱ si̱si̱ li a̱vwuo ka nang nggu nshya̱ a̱ni; nang jen ji yet tswam nyaai jenshyung, a̱wot ba̱ si̱ swan á̱ tyak á̱kum mam ka dundung ma̱ng a̱nggu.
40 A̱tyo nyiung mami mman ta̱m a̱feang ba̱ ku fa̱k a̱lyiat Yoona ba̱ si̱ khwi Yesu a̱ni; nggu wa yet Anda̱rawut, a̱na̱nyiuk Siman Bitut. 41 Anda̱rawut si̱ nat a̱ si̱ chat a̱na̱nyiuk nggu wu Bitut, a̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu a̱ni, “Zi̱ shya̱ a̱tyu a̱ yet Ma̱siha wu a̱ni!” (Ku fa “Kristi”g da̱ a̱lyem A̱helenawa). 42 A̱ si̱ nat ma̱ng Bitut da̱ a̱vwuo Yesu ka. Nang Yesu ndi Bitut a̱ni, a̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu, “Nwan wa yet Siman nggwon Yoona kaa? Á̱ na ngyei ang ‘Kefat.’ ” (A̱lyoot ka nat cha̱chaat ma̱ng a̱lyoot Bitut ka, ka̱ fa “A̱fang”).
Yesu Yorong Filibut mbeang Nataniyel ba̱ Khwi nggu
43 Da̱ a̱tsotson tat ka, Yesu si̱ kyiak mi̱ fwuo a̱ nat a̱byin Ga̱lili. A̱ si̱ myim ma̱ng Filibut. A̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu, “Khwi nung!”
44 Nggu Filibut mameang, ku yet a̱tyu a̱ neet ma̱ a̱keang Ba̱tsaida kya dundung ma̱ng Anda̱rawut ma̱ng Bitut. 45 Filibut mameang si̱ nat a̱ si̱ shya̱ Nataniyel. A̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu a̱ni, “Zi̱ shya̱ a̱tyu nang Musa ku lyuut nkhang nggu na mami ta̱ka̱da doka ji a̱ni! A̱yaata̱m a̱kwonu A̱gwaza si̱ bu lyuut nkhang nggu na! Nggu wa yet Yesu A̱tyu Na̱za̱ra̱t, nggwon Isuu!”
46 Nataniyel si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu, “Ka̱ doot a̱tsatsak kyang a̱ ghwut mi̱ Na̱za̱ra̱t a?!”
A̱jawa Filibut si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu a̱ni, “Bai, a lii!”
47 Nang Yesu ndi Nataniyel nchobai da̱ a̱vwuo nggu a̱ni, a̱ si̱ kaat tazwa nggu nyia̱, “Nyi li a̱tan a̱tyu Isi̱rela a̱ sang a̱bun a̱ni!”
48 A̱jawa Nataniyel si̱ nyia̱ ma̱ng Yesu a̱ni, “A̱ji wa nang a ndyen nung?”
Yesu si̱ nwuak gu shim hu nyia̱, “Neet nang Filibut ka̱n gyorong ang bah, nang a ku nswan a̱tyin a̱kwon a̱bwabwap ka a̱ni; n ku ndi ang a̱ja.”
49 A̱jawa Nataniyel si̱ nyia̱, “A̱tyu tyiet, nwan wa yet Nggwon A̱gwaza ka! Nwan wa yet A̱gwam Isi̱rela wu!”
50 Yesu si̱ nyia̱ ma̱ng a̱nggu a̱ni, “A nwuak a̱chuchuk mat n tak ang nang n ku ndi ang di̱n jen nang a ku nswan a̱tyin a̱kwon a̱bwabwap ka a̱ni a? A na li a̱cha̱chet nkyang jhyang na̱ swak si̱ nani a̱ni!”
51 A̱jawa Yesu si̱ bu nyia̱ ma̱ng a̱mba a̱ni, “N tak nyin a̱tsak a̱lyiat; nyi bye li Ma A̱gwaza tswazwa ka khwuk, a̱wot nyi li a̱yaata̱m tswá A̱gwaza nang ba̱ ban á̱ tsa á̱ nchorop a̱zaghyi Nggwon A̱tyubishyi!h