मरकुसु चेशीज सुसमाचार
जानकारी
मरकुसु चेशीज सुसमाचार होज्जु बातङहु देनज शुरु हाच्चिज्या तोह, परमेश्वरु छाङ यीशु मसीऊ सुसमाचार। "जुह किताबो यीशु पङ परमेश्वरु पूरोह होक रङ कामङ लानजया मिह चेशीज तोह। दोह होक शिक्षो देन रङ भूतोतु देन, आए मिहतु पापोतु माफ लानमो बारे चेशीज तोह। जुह किताबो यीशु मसीह आनु जङ, “मिह छाङ” लोहच्या तोह। दोह होज्जु नुस बइक्यो ताकि मिहतु जङ पापोज मुक्ति रानमो ताइएस आनु प्राण रानज गया। मरकुस यीशु वचन रङ शिक्षो देन मानी बल्कि दोह कामङहातु देन ज़ोर शेचया तोह। होज्जु नुस दोहस दोह कथ्या पङ सीधा, आसान आए ज़ोरदार ढंगीस जाङचिज्या तोह। यूहन्ना बपतिस्मा रानज्या रङ यीशु बपतिस्मा निम दोह परीक्षो दोकिच़ देस जानकारीऊ निम, किताब चेहज्या फटक यीशु चंगाइ रङ आए शिक्षा सेवा लानमो बारे रिङज्या तोह। हालिङ-हालिङ वक्त बितेदो ब्योक, होदेइ-होदेइ यीशु युमस वेनज़गा, आए ओभोल सोमझेझे ब्योक्याश, पर यीशु विरोध लानजगा आए ली बोदी तेज हाच्चो ब्योक्याश। आखरी अध्याय यीशु धरतीऊ जिन्दगीऊ आखरी सप्तो घटनगातु बारे जाङचिज्या तोह, जुगोतु माजो मुख्य होज्जु तोह, दोह जङ क्रूसो शेनमो आए दोह हेस्स शङमो।