Rúbí Tanɨ Màtáyò dré tɨsɨ̀le dhɨ
Búkù kònɨ̀dhɨ nɨ tà àndu ngɨ̀le drìdrì dhɨ
Dhya búkù kònɨ̀dhɨ nɨ tɨsɨ̀lepi dhɨ tá Màtáyò ꞌɨ. Akódhɨ nda tá mèdáyɨ̀ lagɨ́lépi ꞌɨ. Dɨ, Yésu dré akódhɨ nɨ azízó adrélé áyɨ àpóstolò mudrí-drì-rì dhɨ kɨ àlo ró. Búkù kònɨ̀dhɨ léna dhɨ, Màtáyò adré Rúbí Tanɨ longó tadházóá dhɨ, Yésu Gìká nɨ Mváagó ꞌɨ, ɨ̀ndɨ̀ Mèsɨ́yà dré tá lazílé kɨ́nó lésè dhɨ ꞌɨ. Gìká amù akódhɨ nda tà bǐ ɨ́ dré tá lazílé pròfétà ɨ tí áyɨ Kúlí na dhɨ kɨ ꞌo, kɨtswázó móndɨ́ kɨ tɨdrɨ́ àyɨ kɨ tàkonzɨ̀ lésè. Lavúlé dhɨ, Màtáyò adré Rúbí Tanɨ kòdhɨ nɨ tɨsɨ̀ Yúdà ànzɨ ɨ dré. Dɨ, Rúbí Tanɨ nda kókpà móndyá títí ɨ dré.
Búkù kònɨ̀dhɨ léna dhɨ, Màtáyò adré Yésu nɨ lɨ́drɨ̀ nɨ tà tɨtɨ́ mìbhalé tí kònɨ̀nɨ: akódhɨ nɨ tìma, akódhɨ nɨ bàtísimò dòma, akódhɨ nɨ tabhìma, akódhɨ nɨ àzí Gìká nɨ kúlí longózó dhɨ, tsàle akódhɨ nɨ àzí móndɨ́ kɨ tɨdrɨ́zó àyɨ kɨ drà ɨ lésè dhɨ ɨ́be. Àmvolásà dhɨ, Màtáyò adré Yésu nɨ atsí dré tòle kɨdhólé Gàlìláyà lésè tsàle Yèrúsalémà na dhɨ nɨ tà tɨtɨ́, akódhɨ nɨ pósò kùdù nɨ tà ɨ́be, tsàle akódhɨ nɨ dràma ɨ̀ndɨ̀ akódhɨ nɨ ngàma dràdrà ꞌásè dhɨ kɨ tà ɨ́be.
Màtáyò adré kpà tadhá dhɨ, Yésu dhya kàdrɨ̀ adrélépi Gìká nɨ tà tadhá dhɨ ꞌɨ. Tàko ko, adré Gìká nɨ tátrɨ́trɨ́ kúlí nɨ tà àndu ngɨ, adrézó kpà Òpɨ̀ bhù àdhya nɨ tà tadhá ngádra ꞌá móndyá títí ɨ dré. Màtáyò adré tà kàdrɨ̀kàdrɨ̀ Yésu dré tadhálé dhɨ kɨ lanzɨ́ kònɨ̀nɨ: (1) tà Yésu dré tadhálé kòngó drìna dhɨ ɨ (Màtáyò 5–7); (2) tà Yésu dré lazílé áyɨ lebèbhá mudrí-drì-rì dhɨ ɨ dri àyɨ kɨ mùzo lɨ̀le Rúbí Tanɨ longóbe dhɨ ɨ (Màtáyò 10); (3) Òpɨ̀ bhù àdhya nɨ tà lùzu ró dhɨ ɨ (Màtáyò 13); (4) Yésu nɨ lebèbhá kɨ adrema nɨ tà (Màtáyò 18); (5) lókyá kùdù nɨ tà, ɨ̀ndɨ̀ Gìká nɨ Òpɨ̀ nɨ atsama nɨ tà (Màtáyò 24–25).
Tà kàdrɨ̀kàdrɨ̀ búkù kònɨ̀dhɨ léna dhɨ kɨ atìma
1) Yésu Krísto nɨ kómvó ɨ̀ndɨ̀ akódhɨ nɨ tìma (1:1–2:23)
2) Yòwánɨ̀ Bàtísimò fèlepi nɨ àzí (3:1-12)
3) Yésu nɨ bàtísimò dòma, ɨ̀ndɨ̀ akódhɨ nɨ tabhìma (3:13–4:11)
4) Yésu nɨ àzí bvò Gàlìláyà àdhya na dhɨ (4:12–18:35)
5) Yésu nɨ atsí ngàzo Gàlìláyà lésè lɨ̀le Yèrúsalémà na dhɨ (19:1–20:34)
6) Yésu nɨ pósò kùdù, ɨ̀ndɨ̀ akódhɨ nɨ dràma (21:1–27:66)
7) Yésu nɨ ngàma dràdrà ꞌásè dhɨ (28:1-20)