Laabamann nba g
SAN
diɛn
Laabaal nba nyuan kadaaɔg ne
Kadaaɔg ne n tie Yiesu *sundu San n bo diɛn Yiesu *Laabamann nba. L Laabamann ŋɔnŋ Yiesu n bo cil u tuonn nand Galile, g sua g San *Nyunwultua daa be o, wan sun yaalidug tuona nba u Baa Yendu sann po, saa yen wan tan gad Serusalɛm g sun u tuonn g juod k b kpaa’ɔg *dapunpɔnn po k u kpe g yied g don u Baa sann.
San bo tie Yiesu sundu i g yegd yen’o daal kul g ban wan sun yal nba kul. U diɛn kadaaɔg ne k wan tod Kristo-yab yen yab nba g tie Kristo-yab kul, k ban tug b *dindann g tien Yiesu n ninŋ i, g dugn Yiesu n tie Yendu Bijayenml g biɛ tie u sundu. U tie Yendu i ama g yen te nifosaal g baal k wan fiel ŋanduna niib kul g nyan’m biid n ninŋ k ban tɔgn sɔnpienu g kua Yendu *ŋaag n ninŋ. San ŋɔn u kadaaɔg n ninŋ g Yiesu n tie sɔnu, wano n tie mamɔni, wano n biɛ tie miɛl, g yua nba gii tug u kua g cab Yiesu, u kan ban g di fai.