مَتّیٰ‌نینگ خوش خاباری
عیسی مسیحینگ نِسلی
۱
۱ ابراهیم و داوود اُغلی بُلان عیسی مسیحینگ نِسلی اینه، شِیلِدیر:‏
۲ ابراهیم اسحاقینگ آتاسیدی، اسحاق یعقوبینگ آتاسیدی، یعقوب یهودا و اُنونگ دُغانلارینینگ آتاسیدی.‏
۳ یهودا فارِص بیلِن زارِحینگ آتاسیدی، اُلارینگ اِنه‌سی تاماردی.‏ فارِص حِصرونینگ، حِصرون هِم آرامینگ آتاسیدی.‏
۴ آرام عمینادابینگ، عمیناداب نَحشونینگ، نَحشون هِم سالمونینگ آتاسیدی.‏
۵ سالمون بوعَزینگ آتاسیدی، اُنونگ اِنه‌سی راحابدی.‏ بوعَز عوبیدینگ آتاسیدی، اُنونگ اِنه‌سی روتدی.‏ عوبید یَسانینگ آتاسیدی،
۶ یَسا داوود پادیشاهینگ آتاسیدی.‏ داوود سلیمانینگ آتاسیدی.‏ سلیمانینگ اِنه‌سی اوریانینگ دول آیالی باتشِبادی.‏
۷ سلیمان رِحُبعامینگ، رِحُبعام اَبیانینگ، اَبیا آسانینگ آتاسیدی.‏
۸ آسا یِهوشافاطینگ، یِهوشافاط یورامینگ، یورام عُزیانینگ آتاسیدی.‏
۹ عُزیا یوتامینگ، یوتام آحازینگ، آحاز حِزِقیانینگ آتاسیدی.‏
۱۰ حِزِقیا ماناسینینگ، ماناسی آمونینگ، آمون یوشیانینگ آتاسیدی.‏
۱۱ یوشیا بابِل تَبعیدینده دُغان یِکُنیانینگ و اُنونگ دُغانلارینینگ آتاسیدی.‏
۱۲ یِکُنیا بابِل تَبعیدیندِن سُنگرا دُغان سالتیئیلینگ آتاسیدی.‏ سالتیئیل زِروبابِلینگ آتاسیدی.‏
۱۳ زِروبابِل اَبیهودینگ، اَبیهود ایلیاقیمینگ، ایلیاقیم عازورینگ آتاسیدی.‏
۱۴ عازور صادوقینگ، صادوق یاقیمینگ، یاقیم اِلیهودینگ آتاسیدی.‏
۱۵ اِلیهود ایلعازَرینگ، ایلعازَر ماتانینگ، ماتان یعقوبینگ آتاسیدی.‏
۱۶ یعقوب مریمینگ آدامسی یوسفینگ آتاسیدی، مریمدِن بُلسا مسیح دییّپ آدلاندیریلان عیسی دُغدی.‏
۱۷ شِیلِلیکده، ابراهیمدان داوودا چِنلی بُلان نِسیل‍لِر جِمی اُن دُرت آرقادیر.‏ داوودّان بابِل تَبعیدینه چِنلی هِم اُن دُرت، بابِل تَبعیدیندِن مسیحه چِنلی هِم اُن دُرت آرقادیر.‏
عیسی مسیح دُغیار
۱۸ عیسی مسیحینگ دُغومی شِیله بُلدی:‏ اُنونگ اِنه‌سی مریم بیلِن یوسف آداغیلیدی، اِمّا اُلار هِنیز بیرلِشمَکَلِر، مریم اُزونینگ مُقادِّس روح بیلِن گُورِلی بُلاندیغینی بیلدی.‏
۱۹ اُنونگ آداغیلیسی یوسف دُغری بیر آدامدی، شُنگا گُرَه اُل مریمینگ ایله ماسغارا بُلماغینی ایسلِمَن، اُنی گوزگین آیریپ گُیبِرمِگی یورِگینه دوودی.‏
۲۰ اِمّا یوسف مونی نییِتینه دووِندِن سُنگ، خودایینگ بیر پِریشده‌سی اُنونگ دیشینه گیریپ:‏ ‏«‏اِی داوود اُغلی یوسف!‏ سِن مریم بیلِن اُیلِنمِکدِن قُرقما، سِبَبی اُنونگ گُوره‌سیندَکی چاغا مُقادِّس روح اوستو بیلِندیر.‏
۲۱ اُل بیر اُغول دُغرار، سِن اُنونگ آدینا عیسی* داقارسینگ، سِبَبی اُل اُز خالقینی گونَه‌لِریندِن نِجات بِرِر»‏ دییدی.‏
۲۲-۲۳ بولارینگ هِمِّسی خودایینگ پیغامباری سِبَبی:‏
 
‏«‏اینه، بیر باکِره قیز گُورِلی بُلوپ، اُغول دُغرار.‏
اُنونگ آدینا عِمانوئیل داقارلار»‏*
 
دییّپ آیدان سُزونینگ بِرجای بُلماغی اوچین بُلدی.‏ بو آد ‏«‏خودای بیزینگ بیلِندیر»‏ دییِن مَعنینی بیلدیردیَر.‏
۲۴ یوسف اوقودان اُیانانسُنگ، خودایینگ پِریشده‌سینینگ دِستورینی یِرینه یِتیردی-ده، مریم بیلِن اُیلِندی.‏
۲۵ اِمّا مریم اُغلونی دُغوریانچا، یوسف اُنگا یاناشمادی.‏ یوسف دُغان چاغانینگ آدینا عیسی داقدی.‏