لبدو
1
لبدو
‏1 ئي تيزويري ئخلق ربّي ئݣنوان د واشال.
‏2 أشال يورا ؤر ديكس أود حاح، تقّن تالّست خف وامان. د روح ن ربّي لا ئتفرفير نّيݣ ن وودم ن وامان.
أسّ أمزْوارو: أسيد
‏3 داي ئنّا ربّي: «أد ييلي ؤسيد!» أها ييلي ؤسيد.
‏4 يانّاي ربّي ئس ئژيل ؤسيد، داي ئبضو ئنݣر ن-ؤسيد د تالّست.
‏5 ئسمّا ربّي أسيد أسّ أها ئݣّا يي تالّست ئضّ. تزري تادݣّـات تدود تيفاوت، هان أسّ أمزْوارو.
أسّ ويسّ سّين: ئݣنّا
‏6 داي ئنّا ربّي ديخ: «أت تيلي يوت ن لوساعيت، حما أت تبضو ئنݣر ن وامان د وامان».
‏7 داي ئݣ ربّي لوساعيت نّا. أها ئبضو ئنݣر ن وامان ن دّاو ن لوساعيت د وامان ن وافلّا. داي ئجرو ئمشيس.
‏8 داي ئسمّا ربّي لوساعيت نّا ئݣنّا. تزري تادݣّات تدود تيفاوت، هان أسّ ويسّ سّين.
أسّ ويسّ شراض: أشال أقورار د تيزݣزوت
‏9 داي ئنّا ربّي: «أد مّون وامان نّا ئلّان دّاو ن-ئݣنّا ݣ يون ؤدغار، حما أت تضهير تاغارت». داي ئجرو ئمشيس.
‏10 ئسمّا ربّي تاغارت أشال أها ئݣ يي وامان نّا ئمون ݣ يون ؤدغار لبحور. يانّاي ربّي أينّا ئژيل.
‏11 داي ئنّا ربّي: «أد ئسمغي واشال تيزݣزوت: توݣا مانيݣ لّان ئفسان، د-ئسكلا نّا ياكّان لغلت نّاݣ لّان ئفسان، خف لانواع نسن». داي ئجرو ئمشيس.
‏12 داي ئسّوفغد واشال تيزݣزوت: توݣا ئتݣّان ئفسان خف لانواع نّسن، د-ئسكلا نّا ياكّان لغلت مانيݣ لّان ئفسان، خف لانواع نّسن. يانّاي ربّي أينّا ئژيل.
‏13 تزري تادݣّات تدود تيفاوت، هان أسّ ويسّ شراض.
أسّ ويسّ ربعا: تافوشت د وايور د-ئتران
‏14 ئنّا ربّي ديخ ألتو: «أد-ئلين ئسيدّن ݣ لوساعيت ن-ئݣنّا، أد بضون ئنݣر ن واسّ د ييض، ݣين تيميتار نّا س مي توياسّان لاعياد د ووسّان د-ئسݣّاسن.
‏15 أها سيدّن خف واشال زݣ لوساعيت ن-ئݣنّا». داي ئجرو ئمشيس.
‏16 ئݣ ربّي سين ن-ئسيدّن ئخاتارن: ئݣا تافوشت، أسيدّ أخاتار حما أد ئنبض ݣ واسّ، د وايور، أسيدّ أمژيان حما أد ئنبض ݣ ييض. أها ئݣ أود ئتران.
‏17 داي ئݣتن ݣ لوساعيت ن-ئݣنّا حما أد سيدّن خف واشال،
‏18 نبضن خف واسّ د ييض أها بضون ئنݣر أسيدّ د تالّست. يانّاي ربّي أينّا ئژيل.
‏19 تزري تادݣّات تدود تيفاوت، هان أسّ ويسّ ربعا.
أسّ ويسّ خمسا: ئسلمان د-ئجضاض
‏20 داي ئنّا ربّي: «أد عمرن وامان س لموخليقات درنين. د-ئجضاض أت تافراون ݣ لوساعيت ن-ئݣنّا نّيݣ ن واشال».
‏21 داي ئخلق ربّي لهيشات ن لبحر د-ؤينّا ئدّرن كول أر تحرّاشن a ݣ وامان خف لانواع نّسن د طّيور نّا ئتّافراون خف لانواع نّسن. يانّاي ربّي أينّا ئژيل.
‏22 داي ئسبارشتن ربّي، ئنّاياسن: «تّارويات، توعدوم تعمرم أمان ن لبحر. أها ؤعدون أود ئجضاض ݣ واشال».
‏23 داي تزري تادݣّات أها تدود تيفاوت، هان أسّ ويسّ خمسا.
أسّ ويسّ ستّا: لوحوش د بنادم
‏24 داي ئنّا ربّي: «أد ئسّوفغ واشال لموخليقات دّرنين خف لانواع نّسن: لبهايم د كول ماݣ تمروردن خف ؤديس د لوحوش، كو يون خف نّوع نّس». داي ئجرو ئمشيس.
‏25 ئمشيد أس ئخلق ربّي قّاح: لوحوش ن واشال خف لانواع نّسن د لبهايم خف لانواع نّسن د-ئمرارادن خف لانواع نّسن. يانّاي ربّي أينّا ئژيل.
‏26 أها ئنّا ربّي: «أنعديل بنادم خف صّورت نّخ، أد-اخ ئرويس! ئنبض خف ئسلمان ن لبحر د-ئجضاض ن-ئݣنّا د لبهايم د خف دّونييت كول د ماݣ تمروردن خف ؤديس ݣ واشال كول».
‏27 داي ئخلق ربّي بنادم خف صّورت نّس. أها ئرويس ربّي. ئخلقتن أوتم د توتمت.
‏28 داي ئبارشتن ربّي أها ئنّاياسن: «تّارويات، توعدوم، تعمرم أشال، تسضاعمت أها تنبضم خف ئسلمان ن لبحر د-ئجضاض ن-ئݣنّا د-ؤينّا ئدّرن قّاح نّا ئتدّون خف واشال».
‏29 ئنّاياسن ربّي: «هاتين وشيخاون مايد ئݣان توݣا د لخوضرت نّا ئتݣّين ئفسان خف وودم ن واشال كول، د مايد ئݣان أسكلو نّا ياكّان لغلت ݣ مي لّان ئفسان. أياد أد-ئݣ ؤتشي نّون.
‏30 ئد ماݣ دّرن كول: لبهايم د لوحوش ن واشال قّاح، د-ئجضاض ن-ئݣنّا قّاح نّسن، د ماݣ تمرورودن خف واشال، داسن أكّاخ توݣا تازݣزاوت يي ووتشي نّسن». داي ئجرو ئمشيس.
‏31 يانّاي ربّي أينّا ئݣا كول، يافتين ئژيل عنوݣّا. تزري تادݣّات تدود تيفاوت، هان أسّ ويسّ ستّا.