2
1 Ta tyikuan kaa ndɨꞌɨ savaꞌa̱ Nyoo andɨvɨ ta ñuꞌún ñayɨvɨ̱ ta tandɨꞌɨ maa cha iyó nuu chi. 2 Ta cha ndɨꞌɨ savaꞌa̱ ra andɨvɨ ta ñuꞌún ñayɨvɨ̱, ta nyitatu̱ ra nuu ku ucha kɨvɨ. 3 Ta nasoko̱ ra kɨvɨ ucha kuan, ta sandu ii̱ ra kɨvɨ kuan. Ta nyitatu̱ ra kɨvɨ ucha, vatyi ndɨꞌɨ tandɨꞌɨ maa tyiño cha savaꞌa̱ ra. 4 Tyeꞌe kaa kuvi̱ yoso kaa chino̱ ñuꞌún ñayɨvɨ̱ ta andɨvɨ.
Nu chiyo̱ ra Adán chichi yutun yukun vixi nu kuví Edén
Kɨvɨ cha savaꞌa̱ Nyoo ñuꞌún ñayɨvɨ̱ ta andɨvɨ, 5 ta kumañi ka savaꞌa ra tandɨꞌɨ yutun ta tandɨꞌɨ nuu kuꞌu, vatyi ta sakoon ka ra savi nu ñuꞌún, ta ta koo ka ñáyɨvɨ saꞌatyiñó nu ñuꞌún kuan. 6 Soko nandaá tari noo yoko nuꞌun nu ñuꞌún ñayɨvɨ̱ ta koón kachin nɨkaꞌnu ñuꞌún ñayɨvɨ̱. 7 Ta tyikuan ta savaꞌa̱ ra chi rayɨɨ chiꞌin ñiyaka ñuꞌún ñayɨvɨ̱, ta tɨvɨ̱ tatyi ra xityin ra, ta kɨꞌvɨ̱ cha nyito chi ra, ta nanduvi̱ ra noo ñáyɨvɨ nyito.
8 Yaꞌa̱ kuan, ta savaꞌa̱ ra noo itu yutun yuku vixi nu kuví Edén, ityi nu kañá ñanyii, ta yukuan chaꞌa̱ ra vatyi koo rayɨɨ cha savaꞌa̱ ra. 9 Ta nu ñuꞌún kuan sakaña̱ ra tandɨꞌɨ yutun cha chaꞌá chɨtɨ vixi cha kuví kachi yo. Ta maꞌñu yutun yuku vixi kuan, tachi̱ ra yutun cha chaꞌá chɨtɨ cha koto yo ñáá cha kuví cha vaꞌa ta ñáá cha kuví cha ña vaꞌa. Ta tachi̱ tuku ra yutun cha chaꞌá cha koo yo tyikuan ri maa.
10 Ta chichi chaku Edén kuan kañá noo yuvi ndutya cha chosó yutun yuku vixi kuan ta nu kuaꞌan chi nataꞌví soko chi, nanduví chi kumi taꞌan yuvi ndutya. 11 Noo yuvi kuan nañí Pisón, ikan yuvi iꞌya kuví cha nakuikó tandɨꞌɨ ñuꞌún Havila, nu iyó xaan xuꞌun kuaan. 12 Ta vaꞌa xaan xuꞌun kuaan iyó kuan, ta iyó tuku bedelio ta yuu ónice. 13 Ta yuvi ku uvi kuan nañí chi Gihón, ikan iꞌya nakuikó tandɨꞌɨ ñuꞌún Cus. 14 Ta yuvi ku uñi kuan nañí Hidekel yaꞌá chi ityi chiyo nu kañá ñanyii ñuꞌún Asiria. Ta yuvi ku kumi kuan kuvi Éufrates.
15 Ta chaꞌa̱ ra Jehová Nyoo cha koo rayɨɨ chichi yutun yuku vixi kuan, vatyi saꞌatyiño ra nu ñuꞌún kuan ta saꞌa ra kuenda ñandɨꞌɨ. 16 Ta chaꞌa̱ ra tuꞌun chi rayɨɨ ta katyí ra tyeꞌe kaa: “Kuví kachun tandɨꞌɨ nuu chɨtɨ yutun cha iyó chichi yutun yuku vixi iꞌya, 17 soko chɨtɨ yutun cha chaꞌá cha koton cha kuví cha vaꞌa ta cha ña vaꞌa, ma kachun, vatyi tatu kachun, kukúvun”, katyí ra chi ra.
18 Yaꞌa̱ kuan ta katyí ra: “Ña vaꞌa cha koo noo tuꞌun ri maa rayɨɨ. Yukuan chaꞌa kua savaꞌi nonga ñáyɨvɨ vatyi kua kutaꞌan chiꞌin ra, ta tyinyee chi ra”, katyí ra. 19-20 Ta chiꞌin ñuꞌún savaꞌa̱ Nyoo tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ kuꞌu ta tandɨꞌɨ saa, ta chaꞌa̱ kuenda ra tandɨꞌɨ tɨ chi ra Adán, vatyi kuꞌva ra sɨvɨ kunañi noo noo tɨ. Ta chaꞌa̱ ra sɨvɨ noo noo nuu kɨtɨ kuan ta ikan sɨvɨ kuan ndoo̱ nañí noo noo kɨtɨ kuan nyakua nya vityin. Ta nyeꞌe̱ Nyoo vatyi ni noo kɨtɨ kuan, ma kuvi kutaꞌan tɨ chiꞌin ra Adán ta tyinyee tɨ chi ra tari taꞌan maa chi. 21 Yukuan chaꞌa sakuꞌu̱n Nyoo Jehová noo ñumaꞌna vee xaan nuu ra Adán. Ta kuꞌva cha kixí ra, nuña̱ Nyoo xiin ra, ta tava̱ ra noo yɨkɨ naꞌan ra, ta ndɨꞌɨ kuan ta nakasɨ̱ ra xiin ra. 22 Ta chiꞌin yɨkɨ naꞌan kuan, savaꞌa̱ ra noo ñaꞌan sɨꞌɨ, ta chaꞌa̱ kuenda ra chi ña chi ra Adán. 23 Ta katyí ra Adán tyeꞌe kaa:
“Ñaꞌan iꞌya, chiꞌin yɨki ta chiꞌin koño ñuꞌín chino̱ ña, yukuan kuenda kunañi ña “ñaꞌan sɨꞌɨ” vatyi chichi koño ñuꞌún yuꞌu rayɨɨ, tava̱ Nyoo chi ña”, katyí ra.
24 Yukuan kuenda, nɨñɨ xaan kuñí chi cha sandoo rayɨɨ ta ñasɨꞌɨ ra chi sutu ñu ta chi sɨꞌɨ ñu, ta nduɨɨn ri ñu chiꞌin taꞌan ñu vatyi noo ri koño ñuꞌún kuví ñu.
25 Ta kɨvɨ kuan vityiyaa nɨnduvi taꞌan ñu, ta ña kaꞌán nuu ñu.