2
Zya zikhondɨɨye abhombe mu shibhanza
Ɨhajiizyo zyanɨ zya hwande hwa huje mubhaputilaje abhantu bhonti na hunʼsalifye ʉNgʉlʉbhɨ hu nongwa yaabho. Mubhaputilaje abhamwɨnɨ na bhagoosi abhanjɨ bhonti huje, tikhalaje mu teehamu na mu tengaanu, nka tibhanje bhooziwa na bhombe zya zikhondɨɨye pa maaso ga Ngʉlʉbhɨ.
Ɨzyo nyinza, zya zihunʼkhondeezya ʉMʼfyʉli weetu ʉNgʉlʉbhɨ, halɨ ʉmwene ahwanza huje, abhantu bhonti bhamanye zya zili zyɨ lyoli, bhawaaje ʉfyʉli. Timɨɨnye huje, ɨzyo zyɨ lyoli, alɨngaane na je huli nʉ Ngʉlʉbhɨ weeka mwene, nantele huli ʉmuntu weeka wa bhakhomaanya abhantu nʉ Ngʉlʉbhɨ, ʉmuntu ʉyo yʉ Yeesu Kilisiti. Ʉmwene ahahwifumiizye abhe lisombo hwa bhantu bhonti. Ɨnongwa ɨzyo zya ziila ʉNgʉlʉbhɨ ahafumiizye hwa habhaazyo haala hakhondɨɨye. Hwɨzyo, nahabhɨhwɨlwe huje, ɨmbanje nʼʉmbɨɨlɨli, nantele nʼsontwa, na bhamanyizye abhantu bha saga Bhayahuudi mu lwɨtɨho na mu lyoli. Ɨga gɨ yanga ga saga gi lenga lwonti!
Ɨshi, poponti pa mubhʉngaana apuute, ɨhwanza huje, abhalume bhabhʉsyaje ɨnyoobhe zyabho ahunʼaabhe ʉNgʉlʉbhɨ hu mwoyo ʉnʼsangalusu, sinta lyoyo, awe idali.
Bhope abhashɨ, ɨhwanza huje, bhahwijelaje, akwate amenda hubhanje hwi dala lya likhondɨɨye nɨ nshɨnshɨ. Ahwilɨngaanye hwabho husahabhanje hwa tabhe isisi, awe akwate amapambo ga galawuuhana, awe vya vifumilana nɨ goolodi, na menda gɨ hela ɨngoosi. Bhalɨɨho abhashɨ abhɨ njendo ɨmbiibhi bhaala ɨntabho nɨ nkwato zyabho zyahali zya syʉngʉʉsye abhalume. Ɨntabho nɨ nkwato hu nsɨɨbho ɨmbiibhi, ɨzyo zya ziila ʉPaulo akhaana ɨpa. 10 Lyoli ahwikente hwabho hubhe hwi dala ɨlyɨ njendo ɨnyinza, shɨ khondɨɨye mu bhashɨ bha bhayanga pa pazelu huje, bhahunʼtiniha ʉNgʉlʉbhɨ.
11 Nantele, abhashɨ bhakhondɨɨye huje, bhamanyilaje hu teehamu na bhatinishe abhagoosi abhɨ shibhanza huli zyonti. 12 Anɨ saga ɨhwɨtɨɨhana huje, pabhe nʉ nʼshɨ wa manyizya na hunʼtabhaale ʉnʼume mu shibhanza, lyoli akhondɨɨye huje, atejelezyaje, 13 pɨpo ʉNgʉlʉbhɨ ahatalile humʼpele ʉAadamu, ʉEva nka habhɨnjɨɨlɨla apelwe. 14 Nantele, saga yʉ Aadamu ʉla ʉSeetano ahanʼkhopɨɨye, lyoli nʼshɨ ʉla ʉSeetano ahanʼkhopɨɨye, wope ahabha mʼomba mbiibhi. 15 Leelo, abhashɨ bhahaiwaaga ʉfyʉli hwi dala ɨlya paape ʉmwana, apaape ʉmwana Abhamanyiihanyi bhamo abhi Bhangili bhayiga huje, ʉEva na bhashɨ abhanjɨ bhonti bhawaajile ʉfyʉli hwi dala ɨlya Maliya ahumʼpaape ʉMʼfyʉli ʉYeesu. nkashele bhajendeelela abhe nʉ lwɨtɨho nʉ kʉndwa, nɨ njendo ɨzyɨ sangalusu.

2:9 Bhalɨɨho abhashɨ abhɨ njendo ɨmbiibhi bhaala ɨntabho nɨ nkwato zyabho zyahali zya syʉngʉʉsye abhalume. Ɨntabho nɨ nkwato hu nsɨɨbho ɨmbiibhi, ɨzyo zya ziila ʉPaulo akhaana ɨpa.

2:15 apaape ʉmwana Abhamanyiihanyi bhamo abhi Bhangili bhayiga huje, ʉEva na bhashɨ abhanjɨ bhonti bhawaajile ʉfyʉli hwi dala ɨlya Maliya ahumʼpaape ʉMʼfyʉli ʉYeesu.