2
Ajimbiilile mwa Yeesu Kilisiti
Ɨshi awe mwana waanɨ, ʉwiila ʉwa Yeesu Kilisiti wupeelaje ikhone. Amazwi ga wahanʉmvwɨzye ɨyanga pa maaso ga bhasimishizi abhinji, ʉbhamanyizye abhantu abhasundwe bha bhagakhondela amanyizye abhanjɨ. Ʉjimbaje mu mayɨmba amagoosi peeka naatɨ, nanshi ʉnʼwi ʉnʼsundwe ʉwa Yeesu Kilisiti. Saga alɨɨho ʉnʼwi lwa li mu lʉgʉ, wa hwitʉʉsya mu ga saga gɨ shilwi, pɨpo ahwanziwa huje, akhondezyaje ʉnʼgoosi waakwe. Nantele, ʉmuntu wa shɨmbɨla ʉlubhilo mu mapalano, nkashele saga ahʉmvwa ɨndajizyo zya zibhɨhwɨlwe, saga bhaganʼkwatizya ɨshʉʉbhalo ɨsha shɨmbɨle. Ʉnimi wope lwa lima hu dandamazu, akhondɨɨye huje, abhanje wa hwande ahweje ɨviyabho. Tiimoti, ʉzisɨbhɨlɨlaje haani ɨzyo zyɨ yanga huje, ʉMwɨnɨ asipeele ɨnjeele ɨzya huzimanye zyonti.
Ʉmwizuhaje ʉYeesu Kilisiti, ʉwa mu shikholo sha Daudi, ʉnʼgoosi wɨ nsi. Bhaazya 2 Samweli 7:12. Ʉmwene ʉYeesu ahazyʉshile mu bhafwe, nanshi sha ziyanga ɨNongwa ɨNyinza zyɨ lʉmbɨɨlɨla. Ɨzyo zimbɨɨshɨle huje, ɨnjɨmbaje na kʉngwe na manyololo shenye mʼomba mbiibhi. Leelo, hwope, izwi lya Ngʉlʉbhɨ saga ligakʉngwa! 10 Ɨshi, ɨnjimbiilila mu zyonti huje, bha bhasaluulwe nʉ Ngʉlʉbhɨ bhope bhawaaje ʉfyʉli wa wuli mwa Yeesu Kilisiti, peeka nʉ mwamu waakwe ʉwa wiila na wiila. 11 Huli ni zwi lya likhondɨɨye alyɨtɨshe huje,
“Nkashele taafwa peeka nʉ Kilisiti,
tahaikhala peeka nawo.
12 Nkashele tijimbiilizya,
tahailongozya peeka nawo.
Leelo, nkashele tihunʼkhaana,
ʉmwene wope ahaitikhaana.
13 Nkashele hwope saga tili bhasundwe hwa mwene,
ʉmwene abha sha nʼsundwe huliitɨ,
pɨpo saga abhajiiye ahwikhaane yʉʉyo.”
Ʉmʼomvi wa li mwinza pa maaso ga Ngʉlʉbhɨ
14 Zyɨnɨɨzyo ɨnsundo, ʉbhizusyaje abhantu na hubhakhajiizye pa maaso ga Ngʉlʉbhɨ huje, bhaleshe adaliihane ɨnongwa zya saga zikhondɨɨye. Idali nanshi ɨlyo saga lili nɨ mbombo nɨɨmo, libhanangaanya bha bhatejeelezya lwene. 15 Awe ʉhwikankamulaje hwi khone ahwilolesye huje, ʉNgʉlʉbhɨ ahwɨtɨshɨɨye, awe we mʼomvi wa saga ʉlola ɨnsoni mu mbombo yaaho, shʉ manyizya shinza ɨmanyizyo zyɨ lyoli.
16 Ʉseguhaje mu mazwi ga saga gali nɨ mbombo nɨɨmo, ga saga gafuma hwa Ngʉlʉbhɨ, pɨpo gahwonjela abhabhɨɨshe hutali abhantu nʉ Ngʉlʉbhɨ. 17 Ɨmanyizyo zyabho zyahaizyambaana nanshi ilonda lya libegenza. Mwɨbho alɨɨho ʉHimenaayo nʉ Fileeto. 18 Bhɨɨbho bhayileshile ɨlyoli, bhamanyizya huje, azyʉshe hwa bhafwe hufumɨɨye, bhabhateziizye abhantu bhamo huje, bhaleshe ʉlwɨtɨho. 19 Hwope, abhantu bha Ngʉlʉbhɨ bhajendeelela akhamantane mu lwɨtɨho lwabho nanshi ʉlwalo ʉlukhamantanyu ʉlwɨ nyumba. Nantele, ɨsimbwilwe ɨlyoli huje,
“ɄMwɨnɨ abhamɨɨnye bha bhali bhaakwe”, Bhaazya ɨMbaazyo (Hesabu) 16:5.
nantele ɨyiga,
“Ʉmuntu wowonti wa yanga huje, muntu wa Mwɨnɨ,
akhondɨɨye huzileshe ɨmbiibhi zyakwe.”
20 Mu nyumba ya nʼtabhazi muli nɨ vyɨlɨɨlo vinji vinji. Vimo bhagombile nɨ goolodi, vimo nɨ mpɨɨya. Ɨvyo vyɨ nshɨnshɨ. Vimo bhagombile na makwi nɨ vi longo. Ɨvyo saga vyɨ nshɨnshɨ. 21 Nkashele ʉmuntu ahwiyoozya hu mbiibhi ɨzyo, ɨpo ahaibha nanshi ɨshɨlɨɨlo shɨ nshɨnshɨ. Pɨpo abha asaluulwe nʉ Mwɨnɨ, nantele ahunʼkhondeezya, abhɨhwɨlwe haani abhombe ɨmbombo zyonti ɨnyinza zya zihwanziwa.
22 Ʉshɨmbɨlaje ɨnsʉngwo ɨmbiibhi ɨzyɨ sahaala. Awe peeka na bhantu bhonti bha bhahumʼpuuta ʉMwɨnɨ hu mwoyo ʉnʼzelu, mulondolezyaje ʉgolosu, ʉlwɨtɨho, ʉkʉndwa nʉ tengaanu. 23 Ʉyeepaje mu madali ga saga minza na gɨ lema, nanshi shʉ mɨɨnye huje, ɨgo galeeta ibho mwa bhantu. 24 Ʉmʼomba mbombo wa Mwɨnɨ saga akhondɨɨye abhe muntu wi bho. Leelo, akhondɨɨye huje, abhanje nʼteehamu hwa bhantu bhonti, abhanje amɨɨnye amanyizye, nantele abhanje nʼjimbiilizu. 25 Nkashele abhantu bhadaliihana nawo, akhondɨɨye huje, abhasundaje woolo. Lumo ahabhaazyo hamo ʉNgʉlʉbhɨ ahaibhatʉʉla huzileshe ɨmbiibhi zyabho zyonti huje, bhayimanyaje ɨlyoli. 26 Mu habhaazyo ɨho, ɨnjeele zyabho zyahaibhaweelela nantele, pa bhahaipulumuha mu lwonzo ʉlwa Seetano. Pɨpo ɨbho bhakhɨɨtwe na longozwe nʉ Seetano, abhabhombezya nanshi sha hwanza yʉʉyo.

2:8 Bhaazya 2 Samweli 7:12.

2:19 Bhaazya ɨMbaazyo (Hesabu) 16:5.