2
1 Mbʋʋ Ɛsɔ labɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɛ ɛtɛm-ɖɩ. Ɛlabɩ ɛsɔdaa nɛ tataa nɛ mbʋ pɩtɩŋa payɩ pɩwɛ pa-taa yɔ. 2 Kɩyakʋ lʋbɛ (7) ñɩŋgʋ wiye lɛ, Ɛsɔ tɛm ɛ-tʋmɩyɛ tɩŋa, nɛ ɛhɛzɩ kɩyakʋ ŋgʋa. 3 Pʋwayɩ lɛ, ɛwazɩ kɩyakʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ ŋ́gʋ kʋ-yɔɔ nɛ eyele kɩkɛ ɛ-ñɩŋgʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlabɩ pɩtɩŋa payɩ lɛ, ki-wiye ɛhɛzaa. 4 Mbʋʋ Ɛsɔ labɩ ɛsɔdaa nɛ tataa alɩwaatʋ ndʋ ɛlakaɣ-wɛ yɔ.
Ɛsɔ labʋ abalʋ nɛ halʋ nɛ ɛsɩɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ
Alɩwaatʋ ndʋ KƖPAƔLƲ Ɛsɔ labɩ ɛsɔdaa nɛ tataa yɔ, 5 cɔkɔyɛ naɖɩyɛ nɛ ñɩyʋʋ nakʋyʋ pataañɔ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, KƖPAƔLƲ Ɛsɔ taayebita se tɛʋ ɛnɩɩ tɛtʋ yɔɔ. Ɖɔɖɔ lɛ, nɔɔyʋ taawɛɛ se ɛhayɩ. 6 Ɛlɛ, hiɖe naɖɩyɛ taa lɩm lɩaɣnɩ tɛtɛɛ, nɛ pɩmɩzɩɣ tɛtʋ yɔɔ.
7 Peeye KƖPAƔLƲ Ɛsɔ cozi mʋzʋʋ tataa nɛ ɛlabɩnɩ ɛyʋ. Ɛlabɩ-ɩ lɛ, efezi ɛ-mɔɔŋ tɛɛ wezuu fezuu nɛ ɛyʋ pɩsɩ wezuu tʋ. 8 Pʋwayɩ lɛ, KƖPAƔLƲ Ɛsɔ siɣ kaɖaɣ nakɛyɛ egeetiye nɖɩ payaɣ se Edɛɛnɩ yɔ, ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa, nɛ ɛkpaɣ ɛyʋ weyi ɛlaba yɔ, nɛ ɛsɩɩ ka-taa. 9 Ɛlɛ, KƖPAƔLƲ Ɛsɔ yele nɛ tɩŋ ndɩ ndɩ weyi ŋna-ɩ ɛwɛ kɔcɔka yɔ ɛ-tɩŋa ɛñɔ. Ɛwɛ leleŋ. Eyeba ɖɔɖɔ nɛ tɩʋ ŋgʋ kɩhaɣ wezuu yɔ, nɛ ŋgʋ kiyeki se ɛyʋ ɛtɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɔ́ñɔ kaɖaɣ ŋ́ga kɛ-hɛkʋ taa.
10 Pɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ lɩaɣnɩ Edɛɛnɩ egeetiye taa nɛ kekpeŋ. Katɩŋaɣnɩ kaɖaɣ taa. Katalɩ kaɖaɣ taa peeye lɛ, katayɩ ka-tɩ pɔsɩ cikpesi naanza (4). 11 Payaɣ kajalaɣ ñɩŋga se, Piisɔɔnɩ. Kɔcɔ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se, Hawiilaa yɔ, nɛ kata. Ɛjaɖɛ ńdɩ, ɖɩ-taa wɛ sika. 12 Sika ŋ́ga, kɛfɛyɩ ɖaɣʋ. Ɛjaɖɛ ńɖɩ, ɖɩ-taa wɛ ɖɔɖɔ tɩŋ weyi e-ketu lɩɣ sɔzɩŋ yɔ, nɛ ñɩɣlɩm pɛ. 13 Payaɣ pɔɔ naalɛ ñɩŋga se Giihooni. Kaka ñɔcɔ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Kuusi yɔ, nɛ kata. 14 Payaɣ naadozo (3) ñɩŋga se, Tiigiri. Kaka kpeŋ tɛtʋ ndʋ payaɣ se, Asuuri yɔ, ɖɩ-wɩsɩɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa. Payaɣ pɔɔ naanza (4) ñɩŋga se, Efiraatɩ.
15 KƖPAƔLƲ Ɛsɔ sɩ ɛyʋ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa lɛ, eheyi-i se, ɛhayɩɣ nɛ ɛcɔŋnɩ kɔ-yɔɔ, 16 nɛ ɛɖʋ-ɩ paɣtʋ se, ɛpɩzɩɣ ɛtɔɔ kaɖaɣ taa tɩŋ tɩŋa pe. 17 Ɛlɛ, ɛtaatɔɔ tɩʋ ŋgʋ kiyeki se, ɛyʋ ɛtɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, kʋkʋ ñɩna. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, puwiye nɖɩ ɛtɔkɩ-yɛ yɔ, ɛsɩkɩ.
18 Pʋwayɩ lɛ, KƖPAƔLƲ Ɛsɔ ɖʋ ɛ-taa se, pɩfɛyɩ ɖeu se, ɛyʋ ɛwɛɛ e-ɖeke, se, ɛlakɩ-ɩ sɩnɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ́lɛ kɛ ɛ-ɛgbaadʋ. 19 Peeye KƖPAƔLƲ Ɛsɔ cozi tataa mʋzʋʋ nɛ ɛmanɩ tɛyɛ kpɩna tɩŋa nɛ ɛsɔdaa sumasɩ tɩŋa nɛ ewonɩ-wɛ ɛyʋ cɔlɔ se, ɛna se ɛ́lɛ yaɣ-wɛ se we? Paa kpɩnɛ nɖɩ lɛ, ɛyʋ yaɣ-ɖɩ yɩɖɛ nɖɩ yɔ, nɖɩɩ payaɣ-ɖɩ. 20 Ewoni-wɛ lɛ, ɛyʋ yaa ɖɩɣa kpɩna nɛ ɛsɔdaa sumasi nɛ tɛyɛ kpɩna yɩla. Ɛlɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛtana ɛgbaadʋ weyi ɛ́lɛ pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɩ yɔ. 21 Ɖɩnɛɛ KƖPAƔLƲ Ɛsɔ yeba nɛ ɖom nabʋyʋ kpa ɛyʋ nɛ eɖoo ɛzɩ ɛsɩba yɔ, nɛ ɛlɩzɩ e-sinaɣ lɛɛka nɛ ɛpɩsɩnɩ nandʋ nɛ ɛtɔ ko-lone taa. 22 Pʋwayɩ lɛ, KƖPAƔLƲ Ɛsɔ kpaɣ sinaɣ ŋga ɛlɩzaa yɔ nɛ ɛlabɩnɩ halʋ nɛ ewoni ɛ́lɛ abalʋ cɔlɔ. 23 Abalʋ na-ɩ lɛ, pɩkɛdɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɔ se,
Ŋhɩɣŋŋ! Lɛɛlɛɛyɔ, ɛnʋ na nɔɔyʋ ɛzɩ ɛnʋ yɔ,
e-tomnaɣ wɛ ɛzɩ ɛnʋ ñɩŋga yɔ.
Palɩzɩ-ɩ abalʋ yɔɔ yɔ,
páyaa-ɩ se, halʋ.
24 Pʋ-yɔɔ abalʋ yeki ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛkpaɣ halʋ nɛ pa-naalɛ papɩsɩ ɛyʋ kʋɖʋm.
25 Halʋ nɛ ɛ-walʋ pa-naalɛ paawɛ ntaakpeɖe, ɛlɛ, fɛyɛ taakpaɣ-wɛ nɛ ɖama.