EJIPITI LƖƲ TƆM
TAKAYAƔ
TƆM KIHEYITU
Takayaɣ kanɛ ka-hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ se, “ lɩʋ ”. Ɛsɔtɔm takayaɣ kanɛ ka-taa lɛ, peheyiɣ-ɖʋ se Yaakɔɔbʋ pɩyalaa wobi pacaɣ Ejipiti ɛjaɖɛ taa, alɩwaatʋ ndʋ pe-neu Yoosɛɛfʋ cɔŋaɣnaɣ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ (ɩ́cɔnɩ Ɖɩpazɩyɛ Takayaɣ taa 37-50). Pʋwayɩ lɛ, Ejipiti ɛjaɖɛ wiyaʋ yele nɛ pɛ-sɛyɩnaa pɩsɩ e-yomaa. Halɩ ɛɛɖʋ paɣtʋ se pákʋ Izirɛɛlɩ ñɩma taa, piya cikpeci abalɩñɩnzɩ tɩŋa. Ɛlɛ, sɩ-taa ŋga payaɣ se, Mooyiizi yɔ, katʋlɩ nɛ kacaɣ wezuu. Mooyiizi Ɛsɔ lɩza se ɛɖɛɛ Izirɛɛlɩ ñɩma, mba payaɣ ɖɔɖɔ se Ebre ñɩma yɔ, nɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ Ejipiti ɛjaɖɛ taa. Izirɛɛlɩ ñɩma ḿba, papɩsɩnɩ Ɛsɔ samaɣ.
 
Kajalaɣ lɛ, pɛkɛdɩɣ-ɖʋ Ejipiti Lɩʋ takayaɣ taa ɛzɩma Ɛsɔ holi Izirɛɛlɩ ñɩma yɔ, (kpaɣ ñʋʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ piwolo pɩsɩɩnɩ hiu nɛ lutozo (18) ñɩŋgʋ). Kpaɣ ñʋʋ hiu nɛ nakʋ (19) ñɩŋgʋ piwolo pɩsɩɩnɩ nɩɩlɛ nɛ naanza (24) ñɩŋgʋ, taa tɔm kɛnɩ kem Takayaɣ kanɛ ka-taa. Ñʋŋ ɛ́nʋ ɛ-taa lɛ, pɛkɛdɩɣ-ɖʋ ɛzɩma Ɛsɔ ɖʋ nɔɔ haʋ ɛ nɛ ɛ-samaɣ, pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Nɔɔ haʋ ḿbʋ, pɩkɛnɩ ɛnʋʋ Ɛsɔ ɛ-maɣmaɣ ɛ-taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Ɛ nɛ samaɣ ŋga eɖiyiɣ nɛ ɛlakɩ se kɛwɛɛ ka-tɩ yɔɔ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Kpaɣ ñʋʋ nɩɩlɛ nɛ kagbaanzɩ (25) ñɩŋgʋ piwolo pɩsɩɩnɩ nɩɩnaza (40) ñɩŋgʋ, pa-taa lɛ, pɛkɛdɩɣ-ɖʋ ɛzɩma pʋwɛɛ se, samaɣ ŋ́ga poholi-kɛ yɔ, ka-taa ñɩma ɛ́la Ɛsɔ tʋmɩyɛ yɔ.
 
Ɛsɔ ɖʋ Ejipiti ñɩma, kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ sakɩyɛ nɛ pʋcɔ eyele nɛ Izirɛɛlɩ ñɩma lɩɩ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa (1.1-15.21).
 
Mooyiizi nɛ Ɛsɔ pakatʋʋ ɖama yɔ. Ɛsɔ yɔɔdɩnɩ Mooyiizi cɔkɔyɛ nɖɩ ɖiɖiɣni miŋ mʋʋ nɛ ɖɩɩñakɩ yɔ ɖɩ-taa. Eheyi-i Ɛ-hɩɖɛ nɛ etiyi-i se ewolo eholi ɛnʋʋ Ɛsɔ ɛ-samaɣ.
Ejipiti wiyaʋ kizuu tɔm sakɩyɛ taa se eeyeki Izirɛɛlɩ ñɩma nɛ pɛɖɛɛ yɔ.
Kɔñɔmɩŋ weyi Ɛsɔ yeba nɛ ɩtalɩ Ejipiti ɛjaɖɛ taa ñɩma yɔ.
Ɛzɩma Izirɛɛlɩ samaɣ ɖɛzɩ kañɩŋgbayɩsɩ teŋgu yɔ.
 
Pʋwayɩ lɛ, Mooyiizi ɖɛɛ samaɣ nɔɔ nɛ pakpaɣ Sinayii lakʋ taa nʋmɔʋ (15.22-18.27).
Pɛwɛɛ lakʋ taa ḿbʋ lɛ, Mooyiizi weyi ɛkɛ samaɣ nɔɔɖɛyʋ yɔ, ɛkpa Sinayii pʋʋ yɔ, nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ pakatɩ ɖama. Ɛwɩlɩ samaɣ tɔm ndɩ ndɩ ndʋ Ɛsɔ heyi-i yɔ (19-20). Ɛwɩlɩ-wɛ ɖɔɖɔ sɔnzɩ nɛ wezuu caɣʋ pa-paɣtʋ natʋyʋ (21-23). Ńdʋ kɛnɩ “nɔɔ haʋ paɣtʋ”.
Pʋpɔzʋʋ se samaɣ ɛɖɔ paɣtʋ ńdʋ tʋ-yɔɔ nɛ ka nɛ kɛ-Ɛsɔ pʋwɛɛ leleŋ. Sɔnzɩ nasɩyɩ wɛɛ nɛ sɩwɩlɩ nɔɔ haʋ ḿbʋ (ñʋʋ nɩɩlɛ nɛ naanza (24) ñɩŋgʋ).
Sɔnzɩ ńzɩ sɩ-wayɩ, Ɛsɔ heyi Izirɛɛlɩ ñɩma ɛzɩma pala lone kaɖɛ ñɩnɖɛ nɛ wondu ndʋ palakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɩ-taa yɔ (kpaɣ ñʋʋ nɩɩlɛ nɛ kagbaanzɩ (25) piwolo pɩsɩɩnɩ niidozo nɛ kʋɖʋm (31) ñɩŋgʋ). Ɛlɛ, Izirɛɛlɩ ñɩma ñolu pa-tɩ ɛgɔlɩmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ sika, ɖɩnɩɣzɩnɩ neɣye sɩʋkpeleɣ. Mbʋʋ Izirɛɛlɩ ñɩma wɛɛkɩ nɔɔ haʋ mbʋ pʋwɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Pɩlabɩ ḿbʋ lɛ, Mooyiizi tendi Ɛsɔ se ɛɖaɣnɩ ɛ-nɔɔ haʋ ɖʋ ɛ nɛ ɛ-samaɣ, pɛ-hɛkʋ taa (kpaɣ ñʋʋ nɩɩdozo nɛ naalɛ (32) piwolo pɩsɩɩnɩ niidozo nɛ naanza (34) ñɩŋgʋ). Pʋ-yɔɔ nesi tɛɛ tʋmlaɖaa nabɛyɛ labɩ mbʋ pɩ-tɩŋa pʋpɔzʋʋ se palabɩnɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ yɔ: kpaɣ ñʋʋ niidozo nɛ kagbaanzɩ (35) piwolo pɩsɩɩnɩ nɩɩnaza (40) ñɩŋgʋ. Tʋma ana, palabɩ-yɛ ɛzɩ Ɛsɔ kaɖʋʋ yɔ: kpaɣ ñʋʋ nɩɩlɛ nɛ kagbaanzɩ (25) piwolo pɩsɩɩnɩ niidozo nɛ kʋɖʋm (31) ñɩŋgʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, Ɛsɔ wɛnɩ lone naɖɩyɛ se ɛpɩzɩ nɛ ɛwɛ Ɛ-samaɣ taa, ɖɩ-taa. Ɛkaɣ-kɛ ɖiyiyu ka-nʋmɔʋ ɖɔm taa halɩ kɔkɔɔ kasʋʋ Kanaanɩ ɛjaɖɛ, nɖɩ ɛha-kɛ yɔ ɖɩ-taa.
 
Ejipiti Lɩʋ Takayaɣ wɛ wazaɣ siŋŋ Izirɛɛlɩ ñɩma lɩdaʋ wɛnaʋ nʋmɔʋ taa. Takayaɣ kanɛ ka-taa lɛ, Ɛsɔ holuu Ɛ-samaɣ nɛ eyele nɛ kasɩmɩ-ɩ nɛ Ɛ-hɩɖɛ, ńɖɩ lɛ, KƖPAƔLƲ. Ɛwɩlɩ-kɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma pʋwɛɛ se kañamɩ-ɩ nɛ kala Ɛ-tʋmɩyɛ yɔ.