2
‑Tɛ nyahro'yenyʋ di la ‑Yusu 'ye mɔ
1 ‑Yusu a 'mʋ, 'kɩ ʋ kɔɔ 'lɩ꞊ɩ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli, 'kɩ 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli. Ti a 'mʋ 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Helɔdɩ*, nɔ‑ mɔ Sudeblʋgba a 'mʋ a 'kɩɩn gbagbʋ. 'Kɩ ɛ nɩ 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli. ‑Tɛ ʋ kɔ ‑Yusu, ɛ kɔ nyibli ꞊dʋ. 'Blʋgba ‑mʋ', ‑ɛ nɩ 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ', 'kɩ ʋ nɩ 'lɩ. Ʋ mɔ nyahro'yenyʋ gbagbɩ ꞊nɩɔ. Ʋ nʋ‑ ‑hɔn 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ', 'ʋ nyre 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli. 2 ‑Tɛ ʋ nyre 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ wɛn: «'Yu ‑bʋ, ʋ ‑kɔ ‑tɛ ti nɛ bʋ, ‑ɛ di ‑Juukʋɛ* a 'kɩɩn gbagbʋ ‑hɛ, ‑bɩ' ɛ nɩ yɩ 'lɩ? ‑A 'ye 'a nyahroyɛ nɩ, 'ɛ 'hrɩɩ 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ'. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, ꞊a di 'nɛ‑, ‑a 'mʋ꞊ʋ 'ye, ‑a 'mʋ 'a ‑tɩ 'yi 'bʋa ‑nɩ.»
3 ‑Tɛ 'kɩɩn Helɔdɩ 'wɩn ‑tɩ a 'mʋ, ‑ɛ ‑bɩ hʋannʋ bi 'lɩ꞊ɩ 'kwli, ɛ kɔ Jrusrɛ a nyibli a pɛpɛ 'hʋɛn‑. 4 Ɛ nɔ‑ mɔ bʋ 'kukue Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ* gbagbɩ lɛ, kɔ tetetɔɔnyʋ* 'hʋɛn‑, 'ɛ ‑tʋa 'waa lɛ'bɛtilɛ, ɛ wɛn: «Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ‑a mʋ yɩ ya, 'dɩɔ a 'dɩ ‑bɩ ‑ɛ kɔ 'kwli ʋ di 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑kɔɔ ‑nɩ 'lɩ?» 5 ‑Ɛ ‑bɩ ʋ ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ʋ wɛn: «'Kɩ ʋ di 'lɩ꞊ɩ Betelɛmʋ ‑kɔɔ ‑nɩ, 'kɩ 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli, ‑ɛ nu꞊o, dɛ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* 'crɩ la, 'kɩ 'ʋ Wanyɔ a 'mʋ kɩ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
6 Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
Betelɛmʋ, 'ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, 'ɛ mɔ 'dɩɔ 'cɩmɩɛ,
kɛɛ, ɛ mɔ 'dɩɔ gbagbʋ ꞊nɩɔ,
'kɩ 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli,
‑ɛ nu꞊o, 'kɩ 'lɩ꞊ɩ 'kwli,
'kɩ 'kɩɩn gbagbʋ di 'lɩ ‑kʋɛ ‑nɩ.
Ɛ nɔ‑ di 'na dakɔ Yisraɛkʋɛ* ‑naa ‑nɩ.»
7 ‑Tɛ Helɔdɩ 'wɩn ‑tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ bʋ da nyahro'yenyʋ gbagbɩ a 'mʋ, 'ɛ 'bɛti ꞊nʋ, ɛ 'mʋ꞊ʋ yi ‑tɛɛ, ti ‑mʋ', ‑ɛ kɔ 'yri nyahroyɛ a 'mʋ, ɛ 'hrɩɩ 'lɩ yakɔ 'kwli. 8 ‑Tɛ ʋ ‑hɩhɩa꞊a klɛ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Ba mu 'lɩ Betelɛmʋ, ba ꞊mʋɔ 'yu a 'mʋ lɛ. 'Ba 'ye꞊e, ‑ɛ ‑bɩ ba di 'mʋ ‑lee ‑nɩ, 'na 'mumu, 'mʋ 'lɩ mu, 'mʋ꞊ʋ ‑tɩ a 'yi'bʋalɛ ‑nyi ‑wɛ.»
9 ‑Tɛ ʋ 'wɩn 'kɩɩn a tiiwin, ‑ɛ ‑bɩ ʋ bi 'hru wlɔn. Bʋ nɩ 'kɩ 'hru wlɔn, ‑ɛ ‑bɩ ʋ 'ye nyahroyɛ ‑mʋ' nɩ, ʋ 'yee wɛn 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ', 'ɛ 'hrɩɩ 'lɩ ꞊nʋ ye' de, 'ɛ nɛɛ ꞊nʋ ye', 'ʋ mi. Kɛɛ, ‑tɛ ‑mʋ', 'yu a 'mʋ, ɛ nɩ 'ʋ, ‑tɛ ɛ nyre 'ʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ nyra bʋ. 10 'Tɩ‑ ʋ 'mʋ nyahroyɛ a 'mʋ 'ye mɔ mu, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ni dɔdʋ dɩakɩ, 11 'ʋ pa 'lɩ 'kayu bʋ, 'ʋ 'ye 'yu a 'mʋ, ɛ kɔ 'a 'dii Mari* 'hʋɛn‑, 'ʋ bla kwlɩ bʋ, 'ʋ ‑tʋa 'yu a 'mʋ, 'a ‑tɩ a 'yi'bʋalɛ, 'ʋ ꞊wlɛ 'waa blɛ, 'ʋ ‑nyi꞊e ‑gʋlʋ kɔ hɩnhrʋnpʋ‑tɛblɩ ‑mʋ', ʋ pɩ 'tɔ, ‑ɛ di꞊e nu, 'a hɩnhrʋn 'mʋ bʋ 'hɛɛn ‑nɩ, ɛ kɔ hɩnhrʋnpʋ‑tɛblɩ ‑bɩ, ʋ dɛɛ milɩ*. 12 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa lee ꞊nʋ nɩ, 'kɩ 'lɩ yanie 'kwli, ‑ɛ mɔ, 'bʋ yɩ kle nɩ ‑mɛ, ʋ 'nɩ 'naa 'lɩ 'kɩɩn Helɔdɩ ‑mɔ. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, ‑tɛ ʋ yɩ 'waa 'bli nɩ mi, 'ʋ gba kɩ'bɛɛhru.
‑Tɛ Sosɛfʋ* kɔ ‑Yusu kɔ Mari* 'hʋɛn‑, ʋ 'gba ci lɛ, 'kɩ 'lɩ Esipʋblʋgba* 'kwli
13 'Tɩ‑ nyahro'yenyʋ a 'mʋ, ʋ 'mʋ mu, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a lɛlenyɔ* ‑bɩ, ɛ nɔ‑ 'hrɩɩ Sosɛfʋ yɩ, 'kɩ 'lɩ yanie 'kwli, 'ɛ lee ꞊nɛ, ɛ wɛn: «'Du ye', ‑bʋ 'gbaa 'yu ‑bʋ, ɛ kɔ 'a 'dii 'hʋɛn‑ ci lɛ, ba mu 'lɩ Esipʋblʋgba 'kwli, 'kɩ ‑bʋ nɩ 'lɩ bʋ ‑nɩnɩ, ‑bʋ yɛ ti ‑mʋ' kɩ, ‑ɛ kɔ 'yri 'n di ‑mʋ ‑lee ‑nɩ, ‑bʋ di 'bli, ‑ɛ nu꞊o, Helɔdɩ* di 'yu ‑bʋ 'a 'lɩla lɛ 'nɩ ꞊mʋɔ.» 14 ‑Tɛ Sosɛfʋ 'wɩn win a 'mʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ 'du ye', ɛ kɔ 'yu kɔ a 'dii 'hʋɛn‑, 'tɔlʋwɔ nɩ ‑do a 'mʋ, 'ʋ mu 'lɩ Esipʋblʋgba 'kwli. 15 'Kɩ ʋ nɩ 'lɩ ‑nɩnɩ, Helɔdɩ 'ɛ 'kʋ, Nyɩsʋa 'ɛ da Sosɛfʋ, 'kɩ bʋ ‑hɔn 'lɩ Esipʋblʋgba 'kwli, ɛ kɔ 'yu kɔ 'a 'dii 'hʋɛn‑. Dɛ a 'mʋ, ɛ mu 'lu ‑mɔ, ‑ɛ di꞊e nu, ‑tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyʋ* ‑bɩ 'crɩɩ la 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ɛ 'mʋ ‑nue ‑nɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: «Nyɩsʋa wɛn 'nɩ: 'N da 'na 'Yu nɩ, 'kɩ bʋ ‑hɔn 'lɩ Esipʋblʋgba 'kwli.»
‑Tɛ ʋ 'la la 'yonʋ, 'kɩ 'lɩ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli
16 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ 'yɛɛ 'ʋ nɩ nyre, ‑tɛ 'kɩɩn Helɔdɩ* yru꞊o, ‑ɛ mɔ, nyahro'yenyʋ ‑mʋ', ʋ kaa ꞊nɛ nɩ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ bi la yrʋ' dɩakɩ, 'ɛ lee nɛ 'a 'sɛyo, ɛ wɛn: «Ba bi Betelɛmʋdɩɔ kɩ, ɛ kɔ 'dɩɩ ‑mʋ', ‑ʋ ꞊glaa 'lɩ꞊ɩ, ba 'la 'yonʋ nyɩbɛpʋ a pɛpɛ, ‑ʋ kɔ 'yrɩ nɩ 'hʋɛn, ɛ kɔ 'waa dɛ ‑bɩ ‑mʋ', ‑ʋ 'yɛ 'yrɩ nɩ 'hʋɛn nɩ kʋɛ.» Kɛ‑ ɛ ‑pʋ, ‑kɔtɩ nyahro'yenyʋ ‑mʋ', ʋ lee la꞊a nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɛ ʋ 'ye la nyahroyɛ a 'mʋ, ɛ ‑wɛ 'klɩ 'yrɩ nɩ 'hʋɛn nɩ. Ɛ nɔ‑ mɔ 'sɛyo a 'mʋ, bʋ mu 'lɩ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli, bʋ 'lɩla 'yonʋ a 'mʋ lɛ. 17 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ mi 'lu ‑mɔ, ‑ɛ ‑bɩ ‑tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Selemi* hla la, ti ‑hi la a ti 'yri, ɛ nyre 'ʋ nɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
18 «Ʋ 'wɩn ꞊hienwewin,
'kɩ 'lɩ Ramadɩɔ 'kwli.
Rasɛlɩ*, ɛ nɔ‑ ni nyaɩ lɛ,
'ɛ yɩ 'a 'yonʋ a ꞊hien we.
Ɛ 'nɩ ‑hʋa꞊a lɩ bʋ ꞊ga꞊a,
‑ɛ nu꞊o, 'a 'yonʋ 'kʋ nɩ.»
‑Tɛ Sosɛfʋ*, kɔ ‑Yusu kɔ Mari* 'hʋɛn‑, ʋ ‑hɔn la 'lɩ Esipʋblʋgba* 'kwli
19 'Kɩ ʋ nɩ 'ʋ ‑nɩnɩ, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩɩn Helɔdɩ* 'kʋ nɩ. ‑Tɛ ɛ 'kʋ, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa lee nɛ 'a lɛlenyɔ* ‑bɩ, 'ɛ 'hrɩɩ Sosɛfʋ yɩ, 'kɩ 'lɩ Esipʋblʋgba 'kwli, 20 ɛ wɛn: «Sosɛfʋ o, 'du ye', ‑kɔ 'yu, ‑kɔ 'a 'dii 'hʋɛn‑, ba ꞊hɩan ‑mɔ, ba mu 'aan 'bli Yisraɛ*, ‑ɛ nu꞊o, nyibli ‑mʋ', ‑ʋ ꞊mʋɛ la 'yu ‑bʋ a 'kʋkʋʋ lɛ, ʋ 'kʋ nɩ,» 21 Sosɛfʋ 'ɛ 'du ye', ɛ kɔ 'yu kɔ 'a 'dii 'hʋɛn‑, 'ʋ ꞊hɩan ‑mɔ, 'ʋ di 'waa 'bli Yisraɛ. 22 Kɛɛ, Sosɛfʋ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, Akolawusɩ, ‑ɛ mɔ 'kɩɩn Helɔdɩ a 'yu, ɛ nɔ‑ 'cɩcɩ a 'baɩ. Akolawusɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ 'kɩ Sudeblʋgba a 'kɩɩn. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, Sosɛfʋ a 'mʋ, hʋannʋ 'ɛ ni꞊e, 'kɩ bʋ 'ti 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, Nyɩsʋa 'ɛ lee ꞊nɛ, 'kɩ 'lɩ yanie 'kwli, 'kɩ ɛ 'nɩ 'muo 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'ɛ mu 'lɩ Galileblʋgba 'kwli, 23 'ɛ 'ti 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ʋ dɛɛ Nasalɛtɩ 'kwli. ‑Ɛ ‑bɩ ‑tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* hla la, 'kɩ 'ʋ Wanyɔ ‑mʋ' kɩ, Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, ɛ nyre 'ʋ nɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: «Ʋ di daa ꞊nɛ Nasalɛtɩ a 'yu.»