3
Saan* Batisɩ hlɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'ɛ pɩ nyibli 'nie* 'lu lɛ
1 Ti a 'mʋ 'yri, ɛ kɔ la nyiblo ꞊dʋ. 'A 'nyrɛ mɔ Saan Batisɩ. 'Kɩ ɛ 'ti 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli. 'Blʋgbakʋtɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ kɔ 'kwli ɛ 'ti 'lɩ, nyiblo ꞊dʋ 'yɩ 'lɩ 'ti, kɛɛ, nyibli ‑hʋɔhʋɩ, ʋ nʋ‑ mi 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ. 'Kɩ ɛ ꞊tuu 'lɩ Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑mɔlɛnɩna ‑wlu. Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ mi 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ, kɛ‑ ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ: 2 «Ba yru꞊o, 'kɩ 'lɩ 'aan ꞊wlɩ kɩ, ‑ɛ mɔ, a nu ‑tɛblɩ, 'ɛ nyre yɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ba hie 'ʋ yɩnyre‑tɛblɩ a 'mʋ bʋ, ba ‑nyi 'aan 'klɔ a pɛpɛ Nyɩsʋa, ‑ɛ nu꞊o, ti ‑mʋ', ‑ɛ kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'ʋ nyibli a pɛpɛ win kɩ ‑kɔɔ ‑nɩ, ɛ 'mʋɛ yrɛ.» 3 ‑Tɛ ʋ 'yɛ la ‑Yusu nɩ kʋɛ, ɛ kɔ la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* ꞊dʋ. 'A 'nyrɛ mɔ la Esai*. Esai a 'mʋ, ɛ nɔ‑ na Saan a ‑tɩ ‑mɔ lɛ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ, ɛ nɔ‑ di ‑Yusu a 'hru yɩ kla, 'tɩ‑ ‑Yusu a 'mʋ, ɛ 'mʋ di. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ 'crɩ la, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
«Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
Nyiblo ꞊dʋ, ‑tɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'lɩ yɩ,
'kɩ ɛ di 'lɩ 'ti.
'Bʋ mɔ, 'bʋ yɩ nɩ hle, ɛ di 'yaa 'lɩ win,
ɛ 'mʋ lɛ pʋ:
'Hru ‑bʋ, Kʋkɔnyɔ di na,
ba 'sii ꞊nɛ yɩ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ a 'mʋ, ɛ 'mʋ di.
Ɛ 'wɩ yɩ, 'aan 'klɔ bʋ 'sii 'ʋ yɩ,
‑ɛ di꞊e nu, a 'mʋ ‑mɔ ‑wɛ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ 'mʋ di.»
4 Saan a 'mʋ, 'a wlawlʋ, ɛ pɩ, ɛ 'yɩ dɛkɔnyɔ a wlawlʋ yɩ 'wɩ. Ʋ nu ꞊gbukɩ‑so* a ‑pupui, 'ʋ hla꞊a, 'ɛ nɛɛ ꞊nɛ mʋmakɔ a 'bɛtɩyɛ kɩ. 'A ‑nɛ dididɛ, ɛ yɩ di, ɛ nɔ‑ mɔ 'kolio kɔ dʋnyra. (Ɛ 'wɩ yɩ, Saan mɔ la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ ꞊nɩɔ la. ‑Tɛ nɩ ‑do nyibli ‑mʋ', ‑ʋ yɩ la Nyɩsʋa a win wlɔn ‑hɛ, ʋ nɩ la 'mʋ, ti ‑hi la a ti 'yri, kɛ‑ Saan nɩ la 'mʋ ‑wɛ.) 5 Nyibli ‑hʋɔhʋɩ, ʋ nʋ‑ ‑hʋɛn 'lɩ Jrusrɛdɩɔ kɔ Sudeblʋgba 'kwli lɛ, 'ʋ mi 'lɩ꞊ɩ yɩ, ʋ kɔ 'blʋgbɩ ‑mʋ', ‑ʋ ꞊glaa 'lɩ 'nie gbagbʋ ‑mʋ', ʋ dɛɛ Sudɛn a nyibli 'hʋɛn‑. Kɛ‑ nyibli a pɛpɛ a 'mʋ, ʋ ni, 'ʋ mi 'lɩ꞊ɩ yɩ, 'ʋ yɩ 'a win 'wɩn, 6 'ʋ yɩ 'waa ‑tɛblɩ 'kukui yɩ ‑wɛɛn ‑nɩ, 'kɩ 'ʋ nyibli ‑hʋɔhʋɩ yɩ, 'tɩ‑ Saan, 'ɛ pɩ ꞊nʋ 'nie 'lu lɛ, 'kɩ 'lɩ 'nie gbagbʋ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Sudɛn ‑mɔ.
7 Falisi꞊tumu* kɔ Sadusɩ꞊tumu* a nyibli ‑hʋɔhʋɩ, nʋ‑ mi 'lɩ Saan ‑mɔ ‑wɛ, ‑ɛ di꞊e nu, ɛ 'mʋ ꞊nʋ 'nie 'lu lɛ pʋ. ‑Tɛ Saan 'ye ꞊nʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «'A mʋ ‑mʋ', a kɛɛ nyibli, 'aan nunuklɔ 'ɛ nyre yɩ, ‑wɛn hro. Nyɩsʋa a yrʋ 'tɩɛ kwlɛ 'a mʋ nɩ. A 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ lɛ, ‑ɛ mɔ, a ‑wɛ 'lɩ ba 'gba꞊a ye' ci nɩ. 8 'Tɩ‑ 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu pʋ, ba nu ꞊haan‑tɛblɩ, ʋ 'mʋ꞊ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, a hie 'ʋ dɛ 'kuku*, a ni bʋ, 'a ‑nyi 'aan dɩɔnʋ Nyɩsʋa. 9 A 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ lɛ, ‑ɛ mɔ, a mɔ ‑aan 'baɩ gbagbʋ Abrahamʋ* a 'yonʋ ꞊nɩɔ, 'a ‑tɩ, Nyɩsʋa 'yɩ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ, bʋ pʋʋ nɛ 'a mʋ yrʋ lɛ. 'N yɩ 'a mʋ 'nɩ ‑lee ‑nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑wɛ 'lɩ bʋ nu꞊o nɩ, 'hɩ ‑bʋ, bʋ ‑hɛ Abrahamʋ a 'yonʋ nɩ. 10 Ʋ ‑wɛ ‑mɔ, 'kɩ bʋ nu 'duwe, bʋ hla 'a ‑nɛ tugbɛ ꞊dʋ, ‑ɛ 'yɛ nɩ tʋ 'kui, ʋ 'mʋ꞊ʋ 'tɔ pʋ. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑wɛ ‑mɔ, 'kɩ bʋ pʋʋ nyibli ‑mʋ', ‑ʋ 'yɛ nɩ ꞊tuu 'ʋ꞊ʋ 'ʋ ‑bati lɛ. 11 'Mɔ ‑bʋ, 'nie, ɛ nɔ‑ 'n pɩ 'a mʋ 'lu lɛ, ‑ɛ di꞊e nu, nyibli 'mʋ꞊ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, a hie 'ʋ 'aan dɛ 'kuku bʋ, 'a ‑nyi 'aan dɩɔnʋ Nyɩsʋa. Kɛɛ, nyiblo ‑bɩ di 'nɩ di. Nɔ‑ di 'ʋ 'mʋ ke' kʋɛ. Nɔ‑ di 'klɩ kɩ nɩ, ɛ 'mʋ 'ʋ 'mʋ 'ʋ ‑hi, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'nyrɛ 'kwli. 'Mɔ ‑bʋ, 'n 'yɩ nyiblo ꞊dʋ 'pa‑, 'kɩ ꞊bʋ di꞊e ‑hɛɛ ‑nɩ, 'kɩ 'ʋ 'a ‑nɛ ‑kʋandɛ ꞊dʋ a ‑ta'. Nyiblo a 'mʋ, ‑ɛ di di, Nyɩsʋa a ‑Hihiu* kɔ na ‑bʋ, ‑ɛ yɩ wlɩn, nɔ‑ ɛ di 'a mʋ ‑nyi. 12 Nyiblo a 'mʋ, ɛ di 'wɩ‑ ‑kʋbʋlɛ꞊hlonnyɔ yɩ, ‑ɛ 'ble ‑ŋmahɛn kʋa, ɛ di nu, ɛ 'mʋ ‑kʋbʋ lɛ ꞊hlon, 'bʋ ꞊hlon ‑kʋbʋ a 'mʋ lɛ, ɛ 'mʋ꞊ʋ bʋ ꞊tu, 'tɩ‑ ɛ 'mʋ 'a ‑tutui 'tɔ pʋ, 'kɩ 'lɩ na ‑mʋ', ‑ɛ 'yɛ nɩ jre 'nyɩ.»
Saan* Batisɩ, ɛ nɔ‑ pʋ la ‑Yusu 'nie* 'lu
13 ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ, 'kɩ ‑Yusu ‑hɔn 'lɩ Galileblʋgba 'kwli, 'ɛ mu 'lɩ 'nie ‑mʋ', ʋ dɛɛ Sudɛn wien, 'kɩ 'lɩ Saan 'hʋɩ, ‑ɛ di꞊e nu, Saan 'mʋ꞊ʋ 'nie 'lu pʋ. 14 Kɛɛ, Saan hɩa nɩ, ɛ wɛn: «'Mɔ ‑blɛɛ yɩ, ‑bʋ pʋ wɛn 'nie 'lu, kɛɛ, ‑mɔ ‑di, 'kɩ ꞊bʋ pʋ ‑mʋ 'nie 'lu.» 15 Kɛɛ, ‑Yusu ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ɛ wɛn: «‑Tɛ ti nɛ ‑bʋ, ꞊nɩ 'hɩaa 'lɩ꞊ɩ kɩ, ‑kɔtɩ dɛ Nyɩsʋa ‑hʋa, ‑a blɛɛ yɩ ‑ba nu꞊o.» Ɛ nɔ‑ mɔ Saan bʋ wɛn, bʋ pʋ ‑Yusu 'nie 'lu. 16 ‑Tɛ ɛ pʋ꞊ʋ 'nie 'lu, ‑Yusu bʋ yɩ 'lɩ 'nie ‑mɔ nɩ ‑hʋɛn, ‑ɛ ‑bɩ ti nɩ ‑do a ti 'yri, yakɔ ‑ki wlɔn, 'ɛ 'ye Nyɩsʋa a ‑Hihiu*, 'ɛ ‑hɔn 'lɩ yakɔ 'kwli, 'ɛ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, ɛ 'wɩ ‑tɛ ‑hungbe bʋ 'yɛ nɩ ꞊tɩɩ wɛn 'ʋ꞊ʋ 'lu, 17 ɛ kɔ, 'ʋ 'wɩn Nyɩsʋa a win, 'ɛ ‑hɔn 'lɩ yakɔ 'kwli, 'ɛ pɩ lɛ: «Ɛ nɔ‑ mɔ 'na 'Yu nɩ ‑do, 'n nʋɛ ‑nɩ ‑tɛɛ, ‑ɛ nie 'mʋ dɔdʋ.»