‑Yusu a ‑tɩ, ‑tɛ
MAKƖ
‑mɔ ‑bɩ, ɛ nu la 'a 'cɩcrɩɩ
1
‑Tɛ Saan Batisɩ hlɛ la Nyɩsʋa a ‑tɩ, kɔ, ‑tɛ ɛ pɩ la nyibli 'nie* 'lu lɛ
1 Nyɩsʋa a ꞊haanwin, ɛ nɔ‑ 'crɩɩ 'nɛ‑ 'crɩɛn ‑bʋ 'kwli. Nyɩsʋa a win a 'mʋ, 'a 'Yu a ‑tɩ, ɛ nɛ ‑mɔ lɛ. 'A 'Yu a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ*.
2 Ti ꞊dʋ a ti 'yri, (‑tɛ ʋ 'tɩɛ 'yɛ la ‑Yusu nɩ kʋɛ,) ɛ kɔ la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* ꞊dʋ. 'A 'nyrɛ mɔ la Esai*. ‑Yusu kɔ nyiblo ꞊dʋ 'hʋɛn‑, ‑ɛ mɔ Saan Batisɩ, ʋ nʋ‑ kɔ ‑tɩ Esai a 'mʋ, ɛ 'crɩɩ la 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
«Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
'Na 'Yu o, 'n di ‑ha nyiblo,
'kɩ 'ʋ 'na ‑kʋan a ‑ta',
ɛ 'mʋ mu, ɛ 'mʋ ‑na 'hru yɩ kla,
'tɩ‑ ꞊mʋ 'lɩ nyre.
Ɛ 'wɩ yɩ, nyiblo a 'mʋ,
ɛ di kla nyibli a ꞊wlɩ yrɛ,
'tɩ‑ ꞊mʋ 'lɩ nyre.»
3 'Kɩ 'lɩ 'crɩɛn a 'mʋ 'kwli, ʋ 'crɩ la ‑tɩ ‑bɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
«Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
Nyiblo a 'mʋ, ‑tɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'lɩ yɩ,
'kɩ ɛ di 'lɩ 'ti.
'Bʋ mɔ, 'bʋ yɩ nɩ hle, ɛ di 'yaa 'lɩ win,
ɛ 'mʋ lɛ pʋ:
'Hru ‑bʋ, Kʋkɔnyɔ di na,
ba 'sii ꞊nɛ yɩ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ a 'mʋ, ɛ 'mʋ di.
Ɛ 'wɩ yɩ, 'aan 'klɔ bʋ 'sii 'ʋ yɩ,
‑ɛ di꞊e nu, a 'mʋ ‑mɔ ‑wɛ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ 'mʋ di.»
4 ‑Tɛ Esai a 'mʋ, ɛ nu la 'a hɩhla, kɛ‑ nyiblo a 'mʋ, ɛ nu naalɛ. Ɛ nɔ‑ mɔ Saan Batisɩ. Saan a 'mʋ, ‑tɛ ‑mʋ', 'dʋ bii la 'lɩ yɩ, 'kɩ ɛ 'ti la 'lɩ, nyibli 'ʋ mi la 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ. 'Bʋ yɩ nɩ hle, ɛ 'yɛɛ 'lɩ win, 'a win 'ɛ yɩ ‑tɛblɩ 'nyɩ lɛ ‑gbɛ, ɛ wɛn: «Ba yru꞊o, 'kɩ 'lɩ 'aan ꞊wlɩ kɩ, ‑ɛ mɔ, a ni yɩnyre‑tɛblɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ba hie 'ʋ yɩnyre‑tɛblɩ a 'mʋ bʋ, ba ‑nyi 'aan 'klɔ a pɛpɛ Nyɩsʋa, Nyɩsʋa 'mʋ 'aan yɩnyre‑tɛblɩ 'wʋwla ‑nɩ, 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu pʋ.» 5 Nyibli ‑hʋɔhʋɩ ‑mʋ', ‑ʋ 'ti 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli, kɔ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Jrusrɛ, kɛ‑ ʋ ni la, 'ʋ mi la 'ʋ꞊ʋ ye', ʋ 'mʋ 'a win 'wɩn, 'ʋ yɩ la 'waa yɩnyre‑tɛblɩ yrɛ ‑wɛɛn ‑nɩ, 'kɩ 'ʋ nyibli ye', 'tɩ‑, Saan, 'ɛ pɩ la ꞊nʋ 'nie 'lu lɛ, 'kɩ 'lɩ 'nie gbagbʋ ‑mʋ', ‑ɛ kɔ 'nyrɛ mɔ Sudɛn ‑mɔ. 6 Saan a dɩɔnʋ a wlawlʋ, ɛ pɩ la, ɛ 'yɩ la dɛkɔnyɔ a wlawlʋ yɩ 'wɩ. Ʋ nu la ꞊gbukɩ‑so* a ‑pupui, 'ʋ hla la꞊a, 'ɛ nɛɛ la꞊a mʋmakɔ a 'bɛtɩyɛ kɩ. 'A dididɛ, ɛ yɩ la di, ɛ nɔ‑ mɔ 'kolio kɔ dʋnyra. (Saan mɔ la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ. Ɛ 'wɩ yɩ, ‑tɛ ‑mʋ', 'a 'bio Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyʋ ‑mʋ', ʋ nɩ la 'mʋ, yɩ‑hɛ‑nyrɛ a ti 'yri, kɛ‑ Saan a 'mʋ, ɛ nɩ la 'mʋ ‑wɛ.) 7 Kɛ‑ ɛ pɩ la nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ la 'ʋ yɩ, ‑ɛ mɔ: «Nyiblo ꞊dʋ di 'nɩ di. Nɔ‑ di 'ʋ 'mʋ ke' kʋɛ. Nɔ‑ di 'klɩ kɩ nɩ, ɛ 'mʋ 'ʋ 'mʋ ‑hi, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'nyrɛ 'kwli. 'Mɔ ‑bʋ, 'n 'yɩ nyiblo ꞊dʋ 'pa‑, 'kɩ ꞊bʋ di꞊e ‑hɛɛ ‑nɩ, 'kɩ 'ʋ 'a ‑nɛ ‑kʋandɛ ꞊dʋ a ‑ta'. 8 'Mɔ ‑bɩ, 'nie 'n pɩ 'a mʋ 'lu lɛ, kɛɛ, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu*, ɛ nɔ‑ ɛ di 'a mʋ ‑nyi.»
Saan*, ɛ nɔ‑ pʋ la ‑Yusu 'nie* 'lu
9 ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ, ‑Yusu ‑hɔn la 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nasalɛtɩ, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli, 'ɛ mu 'lɩ Saan ‑mɔ, Saan 'ɛ pʋ꞊ʋ 'nie 'lu, 'kɩ 'lɩ 'nie gbagbʋ ‑mʋ', ‑ɛ kɔ 'nyrɛ mɔ Sudɛn ‑mɔ. 10 ‑Tɛ ɛ yɩ 'lɩ 'nie ‑mɔ nɩ ‑hʋɛn, ‑ɛ ‑bɩ ɛ 'ye yakɔ, 'ɛ ‑ki wlɔn, Nyɩsʋa a ‑Hihiu* 'ɛ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑hungbe 'yɛ nɩ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, 11 kɔ, 'ʋ 'wɩn Nyɩsʋa a win, 'ɛ ‑hɔn 'lɩ yakɔ 'kwli. Kɛ‑ win a 'mʋ, ɛ pɩ: «‑Mɔ mɔ 'na 'Yu nɩ ‑do, 'n nʋɛ ‑nɩ ‑tɛɛ. ‑Nie 'mʋ dɔdʋ.»
12 Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu gba 'lɩ ‑Yusu ‑tɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'lɩ yɩ. 13 ‑Tɛ a 'mʋ, ɛ ‑hii 'lɩ ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩ nɩ 'hʋɛn, 'kɩ 'lɩ mamʋɩ 'nyɩ. Ti a 'mʋ 'yri, 'kɩ 'kuo ‑hʋɩn* a nyiblo gbagbʋ, ‑ɛ kɔ 'nyrɛ ‑mɔ Satan*, ɛ mu la 'ʋ꞊ʋ lɛ ꞊tɛɛ mɔ, ‑ɛ di꞊e nu, ‑Yusu 'mʋ ‑tɩ 'wla, 'kɩ 'ʋ 'a 'Baɩ Nyɩsʋa ye', kɛɛ, ɛ 'yɩ ‑tɩ 'wla, Nyɩsʋa 'ɛ tɛ 'a lɛlenyʋ bʋ, 'ʋ ‑tʋa 'a ‑hɛɛlɛ.
‑Tɛ ‑Yusu da la 'pʋpanyibli nɩ ‑hɛn, 'kɩ bʋ ‑hɛ 'a ‑nagbopʋ*
14 Ʋ nɩ 'ʋ bʋ ‑nɩnɩ, ‑ɛ ‑bɩ Saan* Batisɩ ‑nɩ wɛn, ʋ pʋ꞊ʋ ꞊jɩ'. ‑Tɛ ʋ pʋ 'kɩ꞊ɩ ꞊jɩ', ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ ‑Yusu mu 'lɩ Galileblʋgba 'kwli, 'ɛ nɛ Nyɩsʋa a win ‑mɔ lɛ. 15 Kɛ‑ ɛ pɩ: «Ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'ʋ nyibli a pɛpɛ win kɩ ‑kɔɔ ‑nɩ, ɛ 'mʋɛ yrɛ. 'A ‑tɩ, ba yru꞊o, 'kɩ 'lɩ 'aan ꞊wlɩ kɩ, ‑ɛ mɔ, a nu yɩnyre‑tɛblɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ba hie 'ʋ yɩnyre‑tɛblɩ a 'mʋ bʋ, ba ‑nyi 'aan 'klɔ a pɛpɛ Nyɩsʋa, kɔ, ba kuo Nyɩsʋa a win ꞊wlʋ yɩ.»
16 ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu mu 'lɩ Galileblʋgba a 'yru wien. Bʋ yɩ 'kɩ 'yru wien lɛ nɩ 'yrɛɛ ‑nɩ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ yɛ la 'ʋ 'pʋpanyibli nɩ 'hʋɛn ꞊dʋ bʋ. 'Waa 'nyrɛ mɔ Simɔ (‑ɛ mɔ Piɛlɩ) kɔ 'a 'dɩayɩ Adre. 'Kɩ ʋ nɩ 'lɩ 'waa 'blagbɩ 'kwli, 'ʋ pɩ 'waa ‑tatɩ. 17 'Pʋpanyibli nɩ 'hʋɛn a 'mʋ, ɛ yɛɛ 'ʋ bʋ, kɛ‑ ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «Ba di 'lɩ, a 'mʋ 'mʋ ꞊wien lɛ kʋɛ, a 'mʋ 'na ‑nagbopʋ ‑hɛ. 'N di꞊e 'nɩ nu, a 'mʋ ‑tonyibli lɛ 'kukue ‑nɩ. Ɛ 'wɩ yɩ, ‑tɛ a ni, 'a pɩ ‑tatɩ, 'a yɩ ‑hrin lɛ 'kukue ‑nɩ, kɛ‑ ba nu, ba 'kukue ‑tonyibli lɛ, ʋ 'mʋ 'na ‑nagbopʋ ‑hɛ ‑wɛ.» 18 ‑Tɛ ɛ lee 'kɩ ꞊nʋ ‑tɩ a 'mʋ, ‑ɛ ‑bɩ ti nɩ ‑do a ti 'yri, ʋ hie 'ʋ 'waa ‑tatɩ bʋ, 'ʋ ‑tʋa 'a ꞊wienlɛkʋkʋɛ.
19 Bʋ 'yɩya 'ʋ ye' bʋ dɛ gbe, ‑ɛ ‑bɩ ɛ yɛɛ 'ʋ 'pʋpanyibli ‑bɩ bʋ. 'Pʋpanyibli a 'mʋ, ʋ nʋ‑ mɔ Sakɩ kɔ Saan kɔ 'waa 'baɩ Sebede, kɔ 'waa 'baɩ a ‑kʋannunyibli, 'ʋ nɩ 'lɩ 'waa 'blagbɩ 'kwli, 'ʋ yɩ 'waa ‑tatɩ ꞊hrɛntɩ ‑nɩ. 20 ‑Tɛ ɛ yɛɛ 'ʋ 'dɩayɩnʋ nɩ 'hʋɛn a 'mʋ bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ da ꞊nʋ nɩ, 'kɩ bʋ ‑hɛ 'a ‑nagbopʋ, ti nɩ ‑do a ti 'yri, 'ʋ hie 'ʋ 'waa 'baɩ, kɔ 'a ‑kʋannunyibli 'hʋɛn‑ 'blagbɩ 'kwli bʋ, 'ʋ ‑tʋa ‑Yusu a ꞊wienlɛkʋkʋɛ.
‑Tɛ ‑Yusu bla la 'ku ‑hʋan* lɛ
21 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu kɔ 'a ‑nagbopʋ* 'hʋɛn‑, ʋ mu 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Kapɛnaɔ 'kwli. ‑Tɛ ‑Juukʋɛ* a ‑wuwle‑nyrɔwɔ* nyre 'ʋ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu kɔ 'a ‑nagbopʋ 'hʋɛn‑, ʋ pa 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu* bʋ, 22 'ɛ bi 'ʋ, 'ɛ ‑tʋa ꞊nʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ a tɔɔlɛ. Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ la 'ʋ, ɛ mɔ 'waa ꞊wlɩlɛkɛɛdɛ, 'kɩ ‑Yusu bʋ di tɔɔlɛ lɛ nu. Ɛ 'nɩ ‑tɔɔ꞊ɔ lɩ, ꞊wɩ yɩ ‑tɛ ‑mʋ' ‑Juukʋɛ a tetetɔɔnyʋ* ni tɔɔlɛ, kɛɛ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli, 'kɩ ɛ tʋɛ 'lɩ. 23 Ɛ kɔ nyɩbɛhɩan ꞊dʋ. Ɛ nɔ‑ 'ku ‑hʋan nɩ 'ʋ ke'. 'Kɩ ɛ nɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu bʋ ‑wɛ. Ti nɩ ‑do a 'mʋ 'yri, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu nɩ ‑do a 'mʋ bʋ, ɛ 'yɛɛ 'lɩ win, 24 'ɛ pɩ lɛ: «Nasalɛtɩ a ‑Yusu, ‑ha ‑a mʋ mɛ lɛ, ꞊nɩ 'bie 'lɩ ‑aan ‑tɩ 'nyɩ. ‑Di nɩ, ꞊mʋ ‑a mʋ bʋ ‑wɛ. 'N yi꞊e nɩ, nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ‑pa 'mʋ. ‑Mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, ‑mɔ ɛ lee 'nɛ‑.» 25 Bʋ pʋ 'kɩ lɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊maa 'ku ‑hʋan a 'mʋ 'yi, ɛ wɛn: «Ma wien, 'tɩ‑ ‑hɔn 'ʋ nyiblo ‑bʋ ke'!» 26 ‑Ɛ ‑bɩ 'ku ‑hʋan a 'mʋ, ɛ ꞊gbapʋ nyiblo a 'mʋ lɛ, 'ɛ pʋ ‑cici lɛ, 'tɩ‑ 'ɛ ‑hɔn 'ʋ꞊ʋ ke', 'ɛ ‑mu. 27 Ɛ kɛɛ nyibli a 'mʋ, ‑ʋ nɩ 'ʋ ꞊wlɩ lɛ, 'ʋ yɩ wlɔn lɛ 'pʋplɛ ‑nɩ, 'kɩ 'ʋ dɛ ‑mʋ', ‑ɛ mu 'lu ‑mɔ a ‑ta', ʋ wɛn: «Dɛ a 'mʋ, ɛ mɔ dɛ ꞊nɩɔ. Tɔɔlɛ yrayrʋ ‑bɩ ɛ ‑ya, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli. Ɛ yɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli nɩ ‑tʋɛ ‑nɩ, 'ɛ kɔɔ 'kuo ‑hʋɩn win kɩ, 'tɩ‑ 'kuo ‑hʋɩn a 'mʋ, ʋ ꞊tui 'ʋ꞊ʋ.» 28 Dɛ a 'mʋ, 'a ‑tɩ, ‑Yusu a 'nyrɛ 'ɛ 'hɛɛn Galileblʋgba a pɛpɛ kɩ bʋ.
‑Tɛ ‑Yusu nu꞊o, nyibli ‑hʋɔhʋɩ a 'kʋɛ 'ɛ ‑wɛ
29 ‑Tɛ ʋ ‑hɔn 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu* bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ mu 'lɩ Simɔ (Piɛlɩ) kɔ Adre 'hʋɛn‑ a ‑tɛ, Saan* kɔ Sakɩ 'hʋɛn‑, 'ʋ kʋɛ ꞊nʋ ꞊wien. 30 'Kɩ 'lɩ 'kayu a 'mʋ bʋ, 'kɩ ʋ yɛɛ 'lɩ Simɔ a 'mʋ a 'dɔɔ‑ bʋ, 'a 'hʋɩ 'ɛ yɩ hren, 'ɛ pɛ bʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'lɩ 'kayu bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ lee ‑Yusu nɩ, ‑ɛ mɔ, Simɔ a 'dɔɔ‑ a 'hʋɩ hren nɩ, 31 ‑Yusu 'ɛ 'yɩya 'ʋ꞊ʋ 'hʋɩ bʋ, 'ɛ klɔ 'a dabʋ bʋ, 'ɛ 'du꞊o ye'. Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Simɔ a 'dɔɔ‑ a 'hʋɩ 'kee nɩ, 'ɛ bi 'ʋ, 'ɛ pi 'waa diidɛ.
32 ‑Winseke, ‑tɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ* ‑wɛ 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ nyibli a pɛpɛ ‑mʋ', ‑ʋ kɔ kɩklanyibli, kɔ ‑ʋ ‑bɩ, 'kuo ‑hʋɩn* nɩ 'ʋ ke' lɛ, 'kɩ ʋ gba 'lɩ ꞊nʋ ‑Yusu ‑mɔ, 33 'dɩɔ a nyibli ‑hʋɔhʋɩ, 'ʋ ꞊gbee 'ʋ 'kayu a 'mʋ a ꞊hʋan.yɩ, 34 ‑Yusu 'ɛ nu꞊o, nyibli a 'mʋ, 'waa 'kʋɛ a gblegble 'ɛ ‑wɛ, 'ɛ bla 'kuo ‑hʋɩn lɛ ‑wɛ, 'ɛ lee 'kuo ‑hʋɩn a 'mʋ, ‑ɛ mɔ, ʋ 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ win, ‑ɛ nu꞊o, 'kuo ‑hʋɩn a 'mʋ, ʋ yi ‑Yusu nɩ.
‑Tɛ ‑Yusu nɛ la Galileblʋgba 'kwli lɛ
35 ‑Nyragblɩ, halɔ nɩ ‑tʋtʋ klɛ, ‑Yusu 'ɛ 'du ye', 'ɛ mu 'lɩ ‑tɩtɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'lɩ yɩ, 'ɛ yɩ 'lɩ Nyɩsʋa ‑mɔ ‑hlee ‑nɩ. 36 ‑Ɛ ‑bɩ Simɔ kɔ a 'bio 'hʋɛn‑, ʋ mu꞊o lɛ ꞊mʋɔ mɔ. 37 ‑Tɛ ʋ yɛ꞊ɛ kɩ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ wɛn: «‑Mɔ nyibli a pɛpɛ ꞊mʋɛ lɛ.» 38 ‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «‑Ba mu 'lɩ ‑tɛ ‑bɩ, ‑ba mu 'lɩ 'dɩɩ ‑bɩ ‑bʋ, ‑ʋ ꞊glaa 'lɩ ‑a mʋ kɩ, 'mʋ 'lɩ Nyɩsʋa a ‑tɩ ‑tɔɔ ‑nɩ ‑wɛ. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɛ ya 'nɛ‑ 'mʋ ‑tʋtʋ kɩ,» 39 ‑Yusu 'ɛ bi Galileblʋgba a pɛpɛ kɩ, 'ɛ nɛ Nyɩsʋa a 'kayo blɛ, 'ɛ tʋɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ, kɔ, 'ɛ blɛ 'kuo ‑hʋɩn* lɛ ‑wɛ.
‑Tɛ ‑Yusu nu la꞊a, ꞊hrannunyɔ a 'kʋɛ 'ɛ ‑wɛ la
40 ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ, ‑ɛ ‑bɩ ꞊hrannunyɔ ꞊dʋ, ɛ nɔ‑ mu la 'lɩ ‑Yusu ‑mɔ, 'ɛ bla꞊a kwlɩ yɩ, ɛ wɛn: «'N nyaa ‑mʋ lɛ, nu꞊o, 'na 'kʋɛ bʋ ‑wɛ.» 41 ‑Ɛ ‑bɩ 'a nyaɩ ‑tʋa la ‑Yusu a nunuo, 'ɛ ‑hrɛn la꞊a lɛ, ɛ wɛn: «'N ‑hʋɛ꞊ɛ nɩ, 'kɩ ‑na 'kʋɛ bʋ ‑wɛ.» 42 Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ 'a 'kʋɛ ‑wɛ nɩ, 43 ‑Yusu 'ɛ ti꞊e ‑tɛɛ, ɛ wɛn: «‑Wɛ 'lɩ ‑bʋ mu 'kɩ nɩ. 44 ꞊Nɩ 'lee 'lɩ nyiblo ꞊dʋ, kɛɛ, mu ‑bʋ tɔɔ ‑dɩɔnʋ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyɔ* yɩ, ɛ 'mʋ꞊ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, ‑na 'kʋɛ ‑wɛ nɩ. 'A ‑tɩ, gba ‑tɛblɩ ‑mʋ', ʋ ni, 'ʋ yɩ ‑cɔhlʋn pi, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye', ‑tɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* Moise*, ɛ nu la 'a hɩhla, ti ‑hi la a ti 'yri, ‑ɛ di꞊e nu, nyibli a pɛpɛ 'mʋ꞊ʋ yi, ‑ɛ mɔ, ‑na 'kʋɛ ‑wɛ nɩ!» ‑Ɛ ‑bɩ ɛ ‑hɔn 'ʋ꞊ʋ 'hʋɩ nɩ, 'ɛ ‑mu. 45 Kɛɛ, ‑tɛ ɛ ‑mu, ‑ɛ ‑bɩ ɛ ‑tʋa 'a ‑mɔlɛnɩna, 'kɩ 'ʋ nyibli ye', ‑tɛ a 'kʋɛ nu ‑wʋwɛ, ‑tɩ a 'mʋ, 'ɛ 'hɛɛn 'blʋgba kɩ bʋ. ‑Tɛblɩ a 'mʋ, 'a ‑tɩ, ‑Yusu 'yɩ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ bʋ 'ya 'dɩɔ ꞊dʋ 'kwli, 'ɛ bii yɩ. Nyibli, ʋ nʋ‑ ‑hʋɛn 'kɩ ‑tɛblɩ 'nyɩ lɛ, 'ʋ mi 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ.