16
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩ la 'klɔ
1 ‑Wuwle‑nyrɔwɔ* a 'mʋ bʋ ‑hi, 'yrʋ a bʋpɛɛlɛ a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Madala a Mari, ɛ kɔ Mari*, ‑ɛ mɔ Sakɩ a 'dii, kɔ nʋgba ‑bɩ 'hʋɛn‑, ‑ɛ mɔ Salome, ʋ nʋ‑ mu ‑dawinninyra ‑tɔ mɔ, ʋ 'mʋ꞊ʋ ‑Yusu a ‑plahʋɩ lɛ pʋ. 2 'Sɔɔndɩ a ‑nyrajru', 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ nʋgbɩ a 'mʋ, ʋ nʋ‑ ‑tuo 'lɩ 'dabio yɩ. 3 Bʋ nɩ 'hru wlɔn, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ‑tʋa 'a lɛpʋpʋlɛ, ʋ wɛn: «Nyiblo a 'dɩ ‑bɩ, ‑ɛ di 'ʋ kʋanɩhɩɔ a 'mʋ 'ʋ ‑ha 'lɩ, ʋ ‑nu, 'ʋ ka 'dabio yɩ?» 4 Kɛɛ, ‑tɛ ʋ nyre 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ 'ye꞊e nɩ, ‑ɛ mɔ, kʋanɩhɩɔ a 'mʋ, ʋ blike꞊e lɛ, 'ʋ pʋ꞊ʋ 'kɩbɩa kɩ. 5 ‑Ɛ ‑bɩ ʋ pa 'lɩ 'dabio 'kwli. Bʋ pa 'kɩ 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ yɛɛ 'lɩ gblotayu ꞊dʋ bʋ. Ɛ nɔ‑ nɩ 'ʋ diidɛkɩbɩa kɩ bʋ, 'ɛ pʋ wlawlɩ pʋɔpʋɩ. Nyɩsʋa a lɛlenyɔ* ꞊nɩɔ. Bʋ 'ye 'kɩ꞊ɩ, ‑ɛ ‑bɩ hʋannʋ ‑tʋa 'waa nunuo dɩakɩ. 6 Kɛɛ ‑ɛ ‑bɩ gblotayu a 'mʋ, ɛ wɛn: «A 'nɩ 'pie 'lɩ hʋannʋ. 'N yi꞊e nɩ, ‑ɛ mɔ, Nasalɛtɩ a ‑Yusu, ʋ kɔɔ 'ʋ tugbɛ* 'yie, ɛ nɔ‑ a ꞊mʋɛ lɛ. Ba 'ye kɛ ‑tɩtɛ ‑mʋ', ʋ pʋ la 'ʋ꞊ʋ bʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ. Nyɩsʋa ‑ha 'lɩ꞊ɩ 'kʋkʋnyibli 'nyɩ nɩ, 'ɛ ‑ha꞊a 'klɔ. Ɛ 'yɩ 'nɛ‑ ‑nɩ. 7 'A ‑tɩ, ba mu, ba lee nɛ 'a ‑nagbopʋ*, kɔ, ba lee Piɛlɩ ‑wɛ, ‑ɛ mɔ, ɛ di 'nyɛɛ 'hru, ɛ 'mʋ 'a mʋ ‑ple, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. 'Kɩ a di 'lɩ꞊ɩ bʋ ‑yɛɛ ‑nɩ, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑mʋ', ɛ nu la 'a hɩhla.» 8 ‑Tɛ gblotayu a 'mʋ, ɛ ‑wɛ 'kɩ 'pʋplɛ ‑mɔ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ 'hrɩ nɩ, 'ʋ 'gba ci lɛ, ‑ɛ nu꞊o, hʋannʋ ‑hi ꞊nʋ wlɔn dɩakɩ. Hʋannʋ a ‑tɩ, ʋ 'yɩ nyiblo ꞊dʋ ‑tɩ ꞊dʋ ‑lee ‑nɩ.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ la Madala a Mari* yɩ
[ 9 'Sɔɔndɩ a ‑nyragblɩ, 'kɩ ‑Yusu ‑hɔn 'lɩ 'kʋkʋnyibli 'nyɩ, 'ɛ 'hrɩ 'klɔ. Yɩ‑hɛnyiblo ‑mʋ', ɛ 'hrɩɩ yɩ, ɛ nɔ‑ mɔ Madala a Mari. Ɛ nɔ‑ mɔ nʋgba ‑mʋ', ‑ɛ kɔ ke' ɛ bla la 'ʋ 'kuo ‑hʋɩn* nɩ ꞊hlon'hʋɛn lɛ. 10 Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ yɩ la ‑Yusu ꞊wien lɛ kʋɛ, ʋ nʋ‑ Mari mu la lee mɔ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ‑hɔn 'lɩ 'kʋkʋnyibli 'nyɩ nɩ, 'ɛ 'hrɩ 'klɔ. ‑Tɛ ɛ nyre la 'lɩ ꞊nʋ ‑mɔ, ɛ yɛɛ la 'lɩ ꞊nʋ ꞊hien kɔ 'kla‑wliye'yɩya 'nyɩ bʋ. 11 ‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ la ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «‑Yusu 'hrɩ 'klɔ, 'na 'mumu a 'mʋ, 'n 'ye꞊e nɩ.» Kɛɛ, ʋ 'yɩ la꞊a ꞊haan‑tɩ ‑pʋ.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ ‑nagbopʋ* nɩ 'hʋɛn ‑bɩ yɩ
12 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ‑nagbopʋ nɩ 'hʋɛn ‑bɩ, ʋ nʋ‑ ‑hɔn 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, 'ʋ mi 'lɩ 'dɩɔ ‑bɩ kɩ. Ʋ nʋ‑ ‑Yusu 'hrɩɩ yɩ ‑wɛ, 'kɩ 'lɩ 'tu ‑bɩ 'kwli. 13 ‑Tɛ ʋ yru꞊o, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ꞊hɩan ‑mɔ, 'ʋ di Jrusrɛ, 'ʋ lee 'waa 'bio ‑bɩ. Kɛɛ ‑ɛ ‑bɩ ʋ 'yɩ꞊ɩ ꞊haan‑tɩ ‑pʋ ‑wɛ.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ la 'a ‑nagbopʋ* nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑do yɩ
14 Dɛ a 'mʋ, ‑tɛ ɛ ‑hi ‑wɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu a ‑nagbopʋ nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑do a 'mʋ, ʋ yɩ di dɛ. Bʋ nɩ 'kɩ 'ʋ dɛdiilɛ', ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu 'hrɩɩ ꞊nʋ yɩ ‑wɛ, 'ɛ 'plɛ ꞊nʋ ‑mɔ, ‑tɛ ʋ ‑nu, 'kɩ ʋ 'yɩ ꞊wlʋ a yɩkuolɛ ‑kɔ, 'tɩ‑ 'waa ꞊wlɩ 'ʋ 'gboklo ‑nɩ, ‑ɛ nu꞊o, ‑tɛ ɛ 'hrɩ 'klɔ, nyibli ‑mʋ', ‑ʋ 'ye꞊e, ‑Yusu a ‑nagbopʋ 'yɩ ꞊nʋ ꞊haan‑tɩ ‑pʋ. 15 ‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ 'kɩ ꞊nʋ yɩ de, ɛ wɛn: «Ba mu, ba na 'klɔ a pɛpɛ ‑bʋ kɩ, ba pʋ 'na ꞊haantitie nyibli a pɛpɛ. 16 Nyiblo 'bʋ nɩ 'ʋ, 'bʋ 'wɩn ꞊haantitie a 'mʋ, 'bʋ kuo 'mʋ ꞊wlʋ yɩ, 'tɩ‑ 'bʋ pʋ꞊ʋ 'nie* 'lu, nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ 'n di wa, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa a yrʋ ‑mɔ'. Kɛɛ, nyiblo 'bʋ 'yɩ 'mʋ ꞊wlʋ yɩ ‑kuo ‑nɩ, nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ Nyɩsʋa a ‑bati di klɔ. 17 Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ di 'mʋ ꞊wlʋ yɩ kuo ‑nɩ, ꞊wlɩlɛkɛɛ‑tɛblɩ ‑mʋ', 'n di 'lɩ ꞊nʋ 'lɩ ‑naa ‑nɩ, 'n di nu, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: 'Kɩ 'lɩ 'na 'nyrɛ 'kwli, ʋ di bla 'kuo ‑hʋɩn* lɛ, ‑ʋ nɩ 'ʋ nyibli ke', ɛ kɔ, ʋ di pʋ win ‑mʋ', ʋ 'yɩ ‑yi. 18 'Ya 'ʋ 'lu de, 'ye ꞊bɩɩ ʋ klɔ hro, kɔ, ʋ 'na 'a ‑nɛ ꞊dedede, 'kʋɛ nɩ 'lɩ ‑mɔ, ‑tɛblɩ a 'mʋ, ɛ 'yɩ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ, bʋ nu ꞊nʋ ‑balʋ'. Ʋ di pʋ 'hʋɩhrennyʋ dabʋɩ 'lu blɛ, Nyɩsʋa 'mʋ꞊ʋ nu, 'waa 'kʋɛ 'mʋ ‑wɛ.»
‑Tɛ ‑Yusu mu la 'lɩ yakɔ 'kwli
(Luku 24.50-53; Nunu‑tɛblɩ 1.9-11)
19 ‑Tɛ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ‑wɛ 'kɩ 'lɩ 'waa ‑mɔhleelɛ ‑mɔ, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa nu꞊o nɩ, ‑Yusu 'ɛ mu 'lɩ yakɔ 'kwli, 'ɛ nɩ 'ʋ 'a diidɛkɩbɩa kɩ bʋ, 20 'a ‑nagbopʋ* ‑mɔ ‑bɩ, 'ʋ ‑mu, 'ʋ pɩ nyibli 'a ꞊haantitie, 'kɩ 'ʋ 'a ‑nɛ ‑tɩtɛ ꞊dʋ. Kʋkɔnyɔ a 'mʋ, ɛ yɩ ꞊nʋ 'nɩ ‑hɛɛ ‑nɩ, 'kɩ 'lɩ 'waa ‑kʋan a 'mʋ 'kwli. 'Kɩ ɛ nɛɛ 'lɩ ꞊wlɩlɛkɛɛ‑tɛblɩ 'kwli, 'ɛ tʋɛ ꞊nɛ nyibli, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ‑mʋ', 'a ‑nagbopʋ hlɛ, ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ ꞊nɩɔ.]