2
‑Tɛ Mari* kɔ la ‑Yusu, 'kɩ 'lɩ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli
1 Ti a 'mʋ 'yri, Romakʋɛ a 'kɩɩn gbagbʋ* ‑bɩ nɩ la 'ʋ. 'A 'nyrɛ mɔ Ogusɩ. 'Kɩɩn Ogusɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ la Romakʋɛ a 'blʋgbɩ a pɛpɛ a 'kɩɩn gbagbʋ. ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ, 'ɛ lee nɛ 'a ‑kʋannunyibli, 'kɩ bʋ ‑hre la 'a 'blʋgbɩ a nyibli a pɛpɛ, ɛ wɛn: «'A ‑nɛ nyiblo 'bʋ nɩ 'ʋ, bʋ mu 'lɩ 'a dɩɔnʋ a 'dɩɔ 'kwli, 'kɩ ʋ di 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑hree ‑nɩ.» 2 Nyibli‑hredɛ a 'mʋ, ɛ mɔ la 'a yɩ‑hɛdɛ ꞊nɩɔ. Ti a 'mʋ 'yri, nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ mɔ Kiliniusɩ, ɛ nɔ‑ mɔ la Siliblʋgba a ‑gʋlʋnʋma. 3 Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'a ‑nɛ nyiblo 'bʋ nɩ 'ʋ, 'ɛ mi 'lɩ 'a dɩɔnʋ a 'dɩɔ 'kwli, ‑ɛ di꞊e nu, ʋ 'mʋ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑hree ‑nɩ.
4-5 Ti a 'mʋ 'yri, nyɩbɛyu ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Sosɛfʋ*, ɛ kɔ Mari 'hʋɛn‑, 'kɩ ʋ 'ti 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nasalɛtɩ, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. Mari a 'mʋ, ɛ nɩ la 'kwli, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli. Ɛ kɔ Sosɛfʋ 'hʋɛn‑, ʋ 'yɩ bʋɩ na yɩ bʋ ‑pʋ. Kɛɛ, Sosɛfʋ, ɛ nɔ‑ di꞊e kɔ. Sosɛfʋ a 'mumu a 'mʋ, 'kɩ ɛ kɔ 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ʋ dɛɛ Betelɛmʋ, 'kɩ 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli. 'Kɩ Betelɛmʋ a 'mʋ 'kwli, 'kɩ Sosɛfʋ a 'baɩ gbagbʋ, ‑ɛ mɔ la bodɩɔ Dafidɩ*, ɛ kɔ la 'lɩ ‑wɛ. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, Sosɛfʋ kɔ Mari 'hʋɛn‑, 'ʋ ‑hɔn 'lɩ Nasalɛtɩdɩɔ 'kwli, 'ʋ mu 'lɩ Sosɛfʋ a ꞊gbɛtʋ a 'dɩɔ 'kwli, ‑ɛ mɔ Betelɛmʋ, ‑ɛ di꞊e nu, ʋ 'mʋ 'lɩ ꞊nʋ 'lɩ ‑hree ‑nɩ. 6-7 ‑Tɛ ʋ nyre 'lɩ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli, ‑ɛ ‑bɩ 'dɩɔ a 'kayo a pɛpɛ 'yii 'lɩ lɛ, 'kɩ 'ʋ 'dagbɩ ‑mɔ. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'ʋ mu 'lɩ 'wlugba‑tɛblɩ a 'kayu ‑bɩ bʋ. ‑Ɛ ‑bɩ ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri Mari di 'ʋ ꞊gblaa ‑nɩ, ɛ nyre 'ʋ nɩ, 'ɛ kɔ 'a yɩ‑hɛyu. 'Yu a 'mʋ, ɛ mɔ nyɩbɛyu ꞊nɩɔ, 'ɛ 'hɩnhɩan꞊a danɩ lɛ, 'ɛ pɩa 'lɩ꞊ɩ 'wlugba‑tɛblɩ a dɛdihu 'kwli bʋ.
Nyɩsʋa a lɛlenyɔ* le la blablɩ'yie꞊tunyʋ, ‑ɛ mɔ: 'Aan Wanyɔ kʋɛ nɩ
8 'Tɔ', 'kɩ blablɩ'yie꞊tunyʋ nɩ la 'ʋ Betelɛmʋdɩɔ ꞊hlɔn, 'ʋ ꞊tui la 'waa blablɩ 'yie. 9 Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a lɛlenyɔ 'hrɩɩ ꞊nʋ yɩ, Nyɩsʋa a ‑nyrɛ 'ɛ ꞊glaa 'lɩ ꞊nʋ, 'ɛ yɩ wlɩn. Nyɩsʋa a ‑nyrɛ a 'mʋ, ɛ kɔ 'a lɛlenyɔ a 'mʋ 'hʋɛn‑, ʋ nʋ‑ pʋ 'lɩ ꞊nʋ hʋannʋ 'kwli. 10 Kɛ‑ Nyɩsʋa a lɛlenyɔ a 'mʋ, ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ: «A 'nɩ 'pie 'lɩ hʋannʋ. 'N ya 'a mʋ ꞊haantitie yɩ. Ɛ mɔ dɔdʋdɛ gbagbʋ ꞊nɩɔ, 'kɩ 'ʋ 'aan dakɔ a pɛpɛ ‑mɔ. 11 ꞊Haantitie a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: Kɩkɛ a ‑nyrɔwɔ ‑bʋ 'kwli, 'aan Wanyɔ kʋɛ kɛ nɩ. 'Kɩ ʋ kɔɔ 'nɛ꞊ɛ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli, ‑ɛ kɔ 'kwli bodɩɔ Dafidɩ* kɔ la 'nɛ‑ ‑wɛ. Ɛ nɔ‑ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la 'a mʋ yɩ ya. Wanyɔ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Kʋkɔnyɔ, ‑ɛ kɔɔ nyibli a pɛpɛ win kɩ. 12 ‑Tɛ a di 'a yuyruo nu, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: 'Ba mu 'dɩɔ, ba pa 'lɩ 'wlugba‑tɛblɩ a 'kayu bʋ. 'Kɩ a di 'lɩ 'yupanʋ bʋ ‑yɛɛ ‑nɩ, ʋ 'mʋ꞊ʋ danɩ lɛ 'hɩnhɩan ‑nɩ, ʋ 'mʋ 'lɩ꞊ɩ 'wlugba‑tɛblɩ a 'mʋ, 'waa dɛdihu 'kwli bʋ ‑pɩa ‑nɩ. ‑Ɛ ‑bɩ Wanyɔ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ꞊nɩɔ.» 13 Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a lɛlenyʋ ‑hʋɔhʋɩ ‑bɩ ꞊glaa 'lɩ yɩ‑hɛlɛlenyɔ ‑mʋ' lɛ, 'ʋ pɩ Nyɩsʋa 'nyrɛ lɛ. Kɛ‑ ʋ pɩ: 14 «Nyɩsʋa, ‑ɛ nɩ 'lɩ yakɔ 'kwli, ɛ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, kɔ, 'ɛ yɩ nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'nɛ‑ ‑tʋtʋ kɩ kɩbʋwɛɛnlɛ ‑nyi, 'kɩ 'ʋ 'waa nʋɛlɛ a ‑ta'.»
15 Nyɩsʋa a lɛlenyʋ a 'mʋ, bʋ pʋ 'kɩ lɛ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ‑hɔn 'ʋ blablɩ'yie꞊tunyʋ a 'mʋ 'hʋɩ, 'ʋ mu 'lɩ yakɔ 'kwli. ‑Tɛ ʋ ‑hɔn 'ʋ ꞊nʋ 'hʋɩ, ‑ɛ ‑bɩ blablɩ'yie꞊tunyʋ a 'mʋ, ʋ wɛn: «‑Ba mu 'lɩ Betelɛmʋdɩɔ 'kwli, ‑a 'mʋ 'yupanʋ a 'mʋ 'ye, ‑kɔtɩ Kʋkɔnyɔ lee nɛ ‑a mʋ.» 16 Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ ʋ bi 'hru wlɔn. 'Tɩ‑ ʋ 'mʋ 'lɩ 'yupanʋ a 'mʋ, 'a kɔɔlɛ' nyre mɔ mu, 'ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, 'kɩ ʋ yɛɛ 'ʋ Mari* kɔ Sosɛfʋ* kɔ 'yupanʋ a 'mʋ 'hʋɛn‑ bʋ, 'yupanʋ a 'mʋ, 'ʋ 'hɩnhɩan꞊a danɩ lɛ, 'ʋ pɩa 'lɩ꞊ɩ 'wlugba‑tɛblɩ a dɛdihu 'kwli bʋ. 17 ‑Tɛ ʋ 'ye 'yu a 'mʋ, ‑ɛ ‑bɩ ‑tɩ a pɛpɛ ‑mʋ', Nyɩsʋa a lɛlenyɔ lee wɛn ꞊nʋ, ʋ na 'a pɛpɛ ‑mɔ lɛ, 'kɩ 'ʋ nyibli a pɛpɛ ye'. 18 ‑Tɛ ʋ 'wɩn ‑tɩ a 'mʋ, blablɩ'yie꞊tunyʋ na ‑mɔ lɛ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ kɛɛ ꞊nʋ lɛ. 19 ‑Tɩ a pɛpɛ a 'mʋ, ɛ 'yɩ Mari ‑mɔ ‑hru, 'tɩ‑ 'ɛ nɛɛ ꞊nɛ ꞊wlʋ klɛ 'a ‑nɛ ti. 20 ‑Tɛ blablɩ'yie꞊tunyʋ a 'mʋ, ʋ ‑mɛ kle, ‑ɛ ‑bɩ ʋ pɩ Nyɩsʋa 'nyrɛ lɛ, ‑tɛ ɛ ‑nu, 'ɛ ya ꞊nʋ 'a lɛlenyɔ yɩ, kɔ, 'ɛ nu꞊o, 'ʋ 'ye 'yupanʋ a 'mʋ. 'Tɩ‑ ‑tɛblɩ a pɛpɛ, Nyɩsʋa a lɛlenyɔ lee ꞊nʋ, kɔ 'waa ꞊gbɛtʋ, ʋ 'ye, 'a pɛpɛ a 'mʋ, 'ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, 'ɛ mu 'lu ‑mɔ.
‑Tɛ ʋ ꞊tue la Mari* a 'yu ‑Yusunyrɛ
21 ‑Nyrɔwɩ nɩ ꞊blɩɛn꞊blɩɛn bʋ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri ʋ di 'ʋ 'yu a 'mʋ yɩ 'bɛɛ* ‑nɩ, ɛ nyre 'ʋ nɩ, 'ʋ 'bɛ꞊ɛ yɩ, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ Moise* a tete* pɩ, ‑ɛ mɔ, 'yu 'bʋ kɔ ‑nyrɔwɩ nɩ ꞊blɩɛn꞊blɩɛn, bʋ 'bɛ꞊ɛ yɩ, 'ʋ ‑nyi 'yu a 'mʋ ‑Yusunyrɛ, ‑ɛ mɔ 'nyrɛ ‑mʋ', Nyɩsʋa a lɛlenyɔ* tɔɔ la 'a 'dii, ‑tɛ ɛ 'yɛ la 'kwli nɩ nɩ.
‑Tɛ ʋ gba la ‑Yusu 'Klɩsʋ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ* bʋ
22 ‑Tɛ ‑nyrɔwɩ gbi ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ti nyre 'ʋ nɩ, 'kɩ Sosɛfʋ* kɔ Mari* 'hʋɛn‑ bʋ ‑ha ‑cɔhlʋn*, ‑ɛ di꞊e nu, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ* 'mʋ꞊ʋ pi, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye', Mari bʋ 'sii 'ʋ yɩ a ‑tɩ. Ɛ nɔ‑ mɔ tete* ‑bɩ, Nyɩsʋa ‑nyi la 'a winwlɔn‑hanyɔ* Moise*, ti ‑hi la ti a 'yri la, 'kɩ 'ʋ 'a ‑nɛ nʋgba, ‑ɛ ꞊gbla, 'a yɩ'siilɛ a ‑ta'. ‑Ɛ ‑bɩ ʋ gba 'yu nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ bʋ, ‑ɛ nɩ 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, ‑ɛ di꞊e nu, ʋ 'mʋ 'lɩ꞊ɩ ‑ha, ʋ 'mʋ꞊ʋ Nyɩsʋa ‑nyi, 'kɩ 'ʋ 'a ‑kʋan a ‑ta', 23 ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ʋ nu 'a 'cɩcrɩɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ: «'A ‑nɛ nʋgba a yɩ‑hɛyu, ‑ɛ mɔ 'yu nyɩbɛyu, ʋ di꞊e 'nɩ ‑ha, ʋ 'mʋ꞊ʋ Nyɩsʋa ‑nyi.» 24 'Tɩ‑ ɛ 'mʋ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ʋ pi ‑cɔhlʋn a 'mʋ nɩ, Nyɩsʋa a tete ‑hʋɛ, 'kɩ 'ʋ nʋgba, ‑ɛ ꞊gbla a yɩ'siilɛ a ‑ta'. ‑cɔhlʋndʋ a 'mʋ, ɛ mɔ la palɛ‑hungbo nɩ 'hʋɛn, ‑ʋ'ʋ‑ ‑hungboyrɔ nɩ 'hʋɛn.
‑Tɛ Simeɔ hla la ‑Yusu a ‑tɩ
25 Ɛ kɔ nyiblo ꞊dʋ, 'ɛ 'ti 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli. 'A 'nyrɛ mɔ Simeɔ. Simeɔ a 'mʋ, 'a 'klɔ 'sii 'ʋ yɩ, 'ɛ ꞊tui 'ʋ Nyɩsʋa 'ʋ. Wanyɔ ‑mʋ', Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, ɛ 'mʋ 'a dakɔ wa, ɛ nɔ‑ kɔ 'lɩdidie Simeɔ a 'mʋ, ɛ yɩ ‑ple. 'Kɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu* nɩ 'ʋ꞊ʋ ke'. 26 Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'mʋ, ɛ lee la꞊a nɩ, ‑ɛ mɔ, ɛ 'yɩ la 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ bʋ 'kʋ la, 'bʋ mɔ, 'bʋ 'yɩ Wanyɔ a 'mʋ 'ye. 27 Nyɩsʋa a ‑Hihiu nɩ ‑do a 'mʋ, ɛ nɔ‑ kɔ 'klɩ ‑nu꞊o, 'ɛ mu 'lɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ* bʋ. Bʋ nɩ kɩ 'ʋ bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu a 'baɩ kɔ 'a 'dii 'hʋɛn‑, ʋ nʋ‑ ‑di, 'ʋ ya ‑Yusu a 'mʋ, dɛ ‑mʋ', Nyɩsʋa a tete* hlɛ, ʋ 'mʋ꞊ʋ nu. 28 Bʋ 'ye 'kɩ ꞊nʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ ‑ha ꞊nʋ 'yu a 'mʋ ‑jɩ', 'ɛ 'ble꞊e kʋa, 'ɛ ‑nyi Nyɩsʋa 'wio, ɛ wɛn:
29 «Kʋkɔnyɔ o,
‑wɛ 'lɩ ‑bʋ daa 'kɩ 'lɩ 'mʋ bʋ nɩ, ꞊bʋ 'kʋ,
'kɩ 'lɩ plɔ a bleelɛ 'kwli,
‑ɛ nu꞊o, dɛ ‑mʋ', ‑pʋ la 'lɩ, ɛ muu kɛ 'lu ‑mɔ.
30-31 Wanyɔ ‑mʋ', ‑pʋ la lɛ, ‑di la ya,
'kɩ 'ʋ dakɔ a pɛpɛ a wʋwa a ‑ta',
'na 'yie 'ye kɛ꞊ɛ nɩ.
32 Wanyɔ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ ‑nyrɛ.
Ɛ nɔ‑ di꞊e nu, dakɔ a pɛpɛ, ʋ 'mʋ꞊ʋ lɛ yru,
‑ɛ mɔ, ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa.
Ɛ di꞊e 'nɩ nu ‑wɛ, ‑na dakɔ Yisraɛkʋɛ*,
ʋ 'mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa kɔ.»
33 ‑Tɩ a pɛpɛ a 'mʋ, Simeɔ ‑hla, 'kɩ 'ʋ ‑Yusu a ‑ta', ɛ kɛɛ nɛ 'a 'dii kɔ 'a 'baɩ 'hʋɛn‑ a ꞊wlɩ lɛ. 34 Simeɔ nɩ ‑do a 'mʋ, ɛ ‑hʋa Nyɩsʋa 'klɩ, 'kɩ bʋ nu꞊o ꞊haandɛ ‑mɔ. ‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ 'kɩ Mari* yɩ: «Nyɩsʋa lee 'nɛ‑ 'yu ‑bʋ ‑tʋtʋ kɩ, ‑ɛ di꞊e nu, 'kɩ 'lɩ Yisraɛkʋɛ 'nyɩ, nyibli ‑hʋɔhʋɩ, ‑ʋ di꞊e nʋa yɩ bʋ pʋ, Nyɩsʋa 'mʋ ꞊nʋ wa, kɛɛ, nyibli ‑mʋ', ‑ʋ 'yɛ nɩ di꞊e nʋa yɩ bʋ nɩ pʋ, Nyɩsʋa 'mʋ ꞊nʋ ‑bati lɛ ‑pʋʋ ‑nɩ. 'Yu a 'mʋ, ɛ nɔ‑ di꞊e nyibli ‑tɔɔ ‑nɩ, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa ni ‑kʋan, kɛɛ, nyibli ‑hʋɔhʋɩ di 'nɩ hɩa, 'kɩ bʋ 'wɩn Nyɩsʋa a 'Yu a 'mʋ 'a win. 35 Ɛ di꞊e 'nɩ nu ‑wɛ, nyibli ‑hʋɔhʋɩ a ‑huhli‑tɩ ‑mʋ', ʋ yɩ 'lu ‑mɔ lɛ ‑hie, ɛ 'mʋ pepe' bi. ‑Na 'mumu, 'kla ‑di ‑mʋ ‑wliye 'ya, ɛ di 'wɩ‑ ‑tɛ ʋ 'yɛ nɩ pʋ wɛn ‑mʋ ta‑wɔnplɩɛn 'kwli.» Kɛ‑ Simeɔ ‑pʋ.
‑Tɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Hana hla la ‑Yusu a ‑tɩ
36 Ɛ kɔ nʋgba ꞊dʋ ‑wɛ. 'A 'nyrɛ mɔ Hana. Ɛ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* ꞊nɩɔ. 'A 'baɩ a 'nyrɛ mɔ Fanɩɛ. Ɛ pɩ Asɛ꞊tugba. Ɛ ‑wɛ la 'yi dɩakɩ. ‑Tɛ ɛ 'tɩɛ mɔ la nyrayotayu, 'kɩ ɛ kɔɔ la 'ʋ nyɩbɩʋ. Ɛ kɔ꞊ɔ 'hʋɛn‑, ʋ nu 'yrɩ nɩ ꞊hlon'hʋɛn, 'tɩ‑ 'a nyɩbɩʋ a 'mʋ, 'a ‑tɩ 'ɛ ‑wɛ. 37 Ɛ 'yɩ 'kɩ nyɩbɩʋ ‑kɔ de, 'ɛ nɩ 'klɔ ‑nɩnɩ, 'ɛ nu 'yrɩ a (84) ‑wlɩ nɩ ‑hɛn ꞊tu 'ʋ ‑hɛn. 'A ‑nɛ ti, 'tɔ kɔ 'nyrɛ 'hʋɛn‑, ɛ 'cibi 'lɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ* bʋ nɩ. Nyɩsʋa a ‑kʋan, ɛ ni, ɛ nɔ‑ mɔ bʋ ꞊ci*, kɔ, bʋ da Nyɩsʋa. 38 Ɛ kɔ Simeɔ 'hʋɛn‑, ʋ nyre 'ʋ ti nɩ ‑do 'yri, 'ɛ ‑nyi Nyɩsʋa 'wio, 'kɩ 'ʋ ‑Yusu a ‑ta', kɔ, Jrusrɛ a nyibli a pɛpɛ ‑mʋ', ‑ʋ yɩ꞊ɩ ‑ple, 'kɩ Nyɩsʋa bʋ wa 'a dakɔ, ʋ nʋ‑ ɛ yɩ ‑Yusu a ‑tɩ ‑lee ‑nɩ.
‑Tɛ Mari* kɔ Sosɛfʋ* 'hʋɛn‑, ʋ ꞊hɩan la ‑mɔ, 'ʋ mu la 'lɩ Nasalɛtɩ, ʋ kɔ ‑Yusu 'hʋɛn‑
39 ‑Tɛ Mari kɔ Sosɛfʋ 'hʋɛn‑, ʋ ‑wɛ ‑tɛblɩ a pɛpɛ a 'mʋ, Nyɩsʋa a tete* ‑hʋɛ, 'a nunuo ‑mɔ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ‑mɛ kle, 'ʋ mu 'lɩ 'waa 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nasalɛtɩ, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. 40 'Yu a 'mʋ, ʋ ‑kɔ, ɛ kui nɩ, kɔ, 'ɛ nɩ 'klɩ, Nyɩsʋa 'ɛ ‑nyi꞊e ꞊tɔ. Nyibli a pɛpɛ yɩ꞊ɩ 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nʋɛ ꞊nɛ nɩ.
‑Tɛ ‑Yusu mu la 'lɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ* bʋ, ɛ kɔ tetetɔɔnyʋ* 'hʋɛn‑, 'ʋ pʋ la toto, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa a ‑ta'
41 'A ‑nɛ 'yrʋ, ‑Yusu a 'dii kɔ 'a 'baɩ 'hʋɛn‑, ʋ mi la 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, lɛ'mimle, ‑ɛ mɔ Pakɩ* a ‑tɩ. 42 ‑Tɛ ‑Yusu kɔ la 'yrɩ nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ 'hʋɛn, ɛ nɔ‑ mɔ 'a yɩ‑hɛdɛ, 'kɩ bʋ mu lɛ'mimledʋ a 'mʋ kɩ, ɛ kɔ 'a 'dii kɔ 'a 'baɩ 'hʋɛn‑, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ʋ ni꞊e lɛ. 43 ‑Tɛ lɛ'mimle ‑wɛ 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu a 'dii kɔ 'a 'baɩ 'hʋɛn‑, ʋ ꞊hɩan ‑mɔ, 'ʋ mi 'lɩ 'waa 'dɩɔ 'kwli. Kɛɛ, ‑Yusu ‑mɔ ‑bɩ, ɛ 'yɩ ‑mu. 'Kɩ ɛ 'tɩɛ nɩ 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli. 'A 'baɩ kɔ 'a 'dii 'hʋɛn‑, ʋ 'yɩ 'ʋ꞊ʋ ꞊dedede 'hʋɩ ‑yi. 44 'Waa ꞊wlʋ daa ꞊nɛ, ‑Yusu kɔ 'hrunanyʋ ‑bɩ 'hʋɛn‑, nʋ‑ mi. Bʋ na ‑nyrɔwɔ 'mumu a 'hru, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ‑tʋa 'a lɛ꞊mʋmʋɔ, 'kɩ 'lɩ 'waa 'dʋkʋɛ kɔ 'waa yiyinyibli 'nyɩ. 45 ‑Tɛ ʋ 'yɩ 'kɩ꞊ɩ 'ye, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ‑mɛ kle, 'ʋ mu 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, ʋ 'mʋ꞊ʋ 'yie lɛ ꞊mʋɔ ‑nɩ, kɛɛ, ʋ 'yɩ꞊ɩ 'ye. 46 ‑Nyrɔwɩ nɩ ta a ‑nyrɔwɔ 'kwli, ‑ɛ ‑bɩ ʋ 'ye꞊e nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ bʋ, 'ɛ nɩ bʋ, 'kɩ 'lɩ ‑Juukʋɛ* a tetetɔɔnyʋ 'nyɩ, 'ɛ pɩ ꞊nʋ nʋa yɩ bʋ, 'ɛ yɩ ꞊nʋ lɛ 'bɛti ‑nɩ ‑wɛ. 47 'Yu bʋ di 'mʋ lɛ nɩ, bʋ di ꞊tɔdʋ a 'mʋ kɔ, kɔ, bʋ di 'waa lɛ'bɛti‑tɛblɩ a klɛ‑hɩhɩalɛ nu, ɛ kɛɛ nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ ‑tuo kɩ a ꞊wlʋ lɛ. 48 ‑Tɛ 'a 'dʋkʋɛ 'ye꞊e, ‑ɛ ‑bɩ ɛ kɛɛ ꞊nʋ lɛ, ‑ɛ ‑bɩ 'a 'dii wɛn: «Dɛ kɔ ‑mɔ nu 'a nunuo lɛ 'lɩ, ꞊nɩ pʋ 'lɩ ‑a mʋ hʋannʋ 'kwli? ‑Na 'baɩ kɔ 'mʋ 'hʋɛn‑, ꞊wlɩlɛkɛɛlɛ 'kwli ‑a ꞊mʋɛ 'lɩ ‑mʋ lɛ.» 49 ‑Ɛ ‑bɩ ɛ ꞊tu ꞊nʋ ꞊wɔn, ɛ wɛn: «Dɛ‑ kɔ ‑tɩ 'a ꞊mʋɛ 'mʋ lɛ 'lɩ? ꞊Bɩ a 'yɩ 'a yiyie ‑kɔ, ‑ɛ mɔ, 'kɩ 'n di 'nɛ‑ 'na 'Baɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ bʋ nɩ?» 50 Kɛɛ, ‑tɩ a 'mʋ, ɛ hlɛ ꞊nʋ yɩ, ʋ 'nɩ ‑yru꞊o lɩ꞊ɩ lɛ.
51 ‑Tɛ ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu kɔ ꞊nʋ 'hʋɛn‑, ʋ ‑mɛ kle, 'ʋ mu 'lɩ Nasalɛtɩ, ‑ɛ mɔ 'waa 'dɩɔ. Ɛ ꞊tui 'ʋ ꞊nʋ nɩ 'a nɛ ti. ‑Tɛblɩ a pɛpɛ a 'mʋ, ‑ɛ mu 'lu ‑mɔ, ɛ 'yɩ 'a 'dii ‑mɔ ‑hru. 'A pɛpɛ nɩ 'lɩ 'a ꞊wlʋ kɩ. 52 ‑Yusu kui la nɩ, kɔ, 'a ꞊tɔ 'ɛ yɩ la klɛ ‑bii ‑nɩ, Nyɩsʋa kɔ nyibli 'hʋɛn‑, 'ʋ nʋɛ la꞊a dɩakɩ.