3
‑Tɛ Saan* Batisɩ hlɛ la Nyɩsʋa a ‑tɩ, kɔ, ‑tɛ ɛ pɩ la nyibli 'nie* 'lu lɛ
1-2 ‑Tɛ 'yrɩ gbi ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Saan, ‑ɛ mɔ Sakali a 'yu, 'kɩ ɛ 'tɩɛ nɩ 'lɩ ‑tɩtɛ ‑mʋ', nyibli 'yɩ 'lɩ 'ti, Nyɩsʋa 'ɛ da꞊a, ɛ wɛn: «Lee 'na ‑tɩ nyibli.» Ti a 'mʋ 'yri, Romakʋɛ a 'kɩɩn gbagbʋ* Tibɛlɩ, ‑tɛ ɛ bi la gbata kɩ, 'a 'yrɩ nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ꞊hun a 'yrʋ ꞊nɩɔ. Pʋsɩ Pilatɩ, ɛ nɔ‑ mɔ Sudeblʋgba a ‑gʋlʋnʋma. Helɔdɩ*, ɛ nɔ‑ kɔɔ Galileblʋgba win kɩ. 'A 'dɩayɩ Filipʋ, ɛ nɔ‑ kɔɔ Yituleblʋgba win kɩ, kɔ Trakonitɩblʋgba 'hʋɛn‑. Lisaniasɩ, ɛ nɔ‑ kɔɔ Abilɛnɩblʋgba win kɩ. Hanɩ kɔ Kaifʋ 'hʋɛn‑, ʋ nʋ‑ mɔ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ* a nyibli gbagbɩ. 3 ‑Ɛ ‑bɩ Saan a 'mʋ, ɛ bi 'hru wlɔn, 'ɛ mu 'lɩ 'nie ‑mʋ', ʋ dɛɛ Sudɛn wien, 'ɛ ‑tʋa 'blʋgbakɩbɩa ‑mʋ', ‑ɛ nɩ 'ʋ 'nie wien a kɩnɩna. 'Bʋ yɩ nɩ 'plɛ, 'ɛ 'yɛɛ 'lɩ win, 'ɛ yɩ nyibli ‑lee ‑nɩ, ɛ wɛn: «Ba yru꞊o, 'kɩ 'lɩ 'aan ꞊wlɩ kɩ, ‑ɛ mɔ, a ni yɩnyre‑tɛblɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ba hie 'ʋ yɩnyre‑tɛblɩ a 'mʋ bʋ, ba ‑nyi 'aan 'klɔ a pɛpɛ Nyɩsʋa, Nyɩsʋa 'mʋ 'aan yɩnyre‑tɛblɩ 'wʋwla ‑nɩ, 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu pʋ.» 4 ‑Tɛ Saan yɩ ‑tɩ a 'mʋ nɩ hlɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Esai* 'crɩ la, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ti ꞊dʋ ‑hi la a ti 'yri, ɛ nyre 'ʋ nɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
«Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
Nyiblo ꞊dʋ, ‑tɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'lɩ yɩ,
'kɩ ɛ di 'lɩ 'ti.
'Bʋ mɔ, 'bʋ yɩ nɩ hle, ɛ di 'yaa 'lɩ win,
ɛ 'mʋ lɛ pʋ:
'Hru ‑bʋ, Kʋkɔnyɔ di na,
ba 'sii ꞊nɛ yɩ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ a 'mʋ, ɛ 'mʋ di.
Ɛ 'wɩ yɩ, 'aan 'klɔ bʋ 'sii 'ʋ yɩ,
‑ɛ di꞊e nu, a 'mʋ ‑mɔ ‑wɛ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ 'mʋ di.
5 Ba ka 'nɩhannɩ a pɛpɛ,
kɔ, ba wa dʋgbɩ a pɛpɛ,
‑ɛ di꞊e nu, 'hrii 'mʋ kɩ bʋ ‑wɛɛn ‑nɩ.
'Hrii ‑mʋ', ‑ʋ 'yɩ 'lɩ yɩ blɛ ‑nyraa ‑nɩ,
ba 'sii ꞊nʋ yɩ ‑wɛ,
'a dɛ ‑mʋ', ‑ʋ nyre yɩ, ba ꞊hrɛntɩ ꞊nʋ.
6 ‑Ɛ ‑bɩ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa di ya,
nyibli a pɛpɛ di꞊e 'nɩ 'ye.»
7 Nyibli ‑hʋɔhʋɩ, ʋ nʋ‑ mi 'lɩ Saan ‑mɔ, ‑ɛ di꞊e nu, ɛ 'mʋ ꞊nʋ 'nie 'lu pʋ. Kɛ‑ ɛ pɩ nyibli a 'mʋ yɩ, ɛ wɛn: «'A mʋ ‑mʋ', a kɛɛ nyibli, 'aan nunuklɔ 'ɛ nyre yɩ, ‑wɛn hro. Nyɩsʋa a yrʋ 'tɩɛ kwlɛ 'a mʋ nɩ. A 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ lɛ, ‑ɛ mɔ, a ‑wɛ 'lɩ ba 'gba꞊a ye' ci nɩ. 8 'Tɩ‑ 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu pʋ, ba nu ꞊haan‑tɛblɩ, ʋ 'mʋ꞊ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, a hie 'ʋ dɛ 'kuku*, a ni bʋ, 'a ‑nyi 'aan dɩɔnʋ Nyɩsʋa. A 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ lɛ, ‑ɛ mɔ, a mɔ ‑aan 'baɩ gbagbʋ Abrahamʋ a 'yonʋ ꞊nɩɔ, 'a ‑tɩ, Nyɩsʋa 'yɩ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ bʋ pʋʋ nɛ 'a mʋ yrʋ lɛ. 'N yɩ 'a mʋ 'nɩ ‑lee ‑nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑wɛ 'lɩ bʋ nu꞊o nɩ, 'hɩ ‑bʋ, bʋ ‑hɛ Abrahamʋ* a 'yonʋ nɩ. 9 Ʋ ‑wɛ ‑mɔ, 'kɩ bʋ nu 'duwe, bʋ hla 'a ‑nɛ tugbɛ ꞊dʋ, ‑ɛ 'yɛ nɩ tʋ 'kui, ʋ 'mʋ꞊ʋ 'tɔ pʋ. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑wɛ ‑mɔ, 'kɩ bʋ pʋʋ nyibli ‑mʋ', ‑ʋ 'yɛ nɩ ꞊tuu 'ʋ꞊ʋ 'ʋ ‑bati lɛ.»
10 Kɛ‑ nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ ‑tuo kɩ, ʋ pɩ, 'ʋ yɩ꞊ɩ 'bɛti ‑nɩ: «Dɛ a 'dɩ ‑bɩ ‑a di nu 'lɩ?» 11 ‑Ɛ ‑bɩ ɛ ꞊tu ꞊nʋ ꞊wɔn, ɛ wɛn: «Nyiblo 'bʋ nɩ 'ʋ, 'bʋ kɔ wlawlɩ nɩ 'hʋɛn, bʋ ‑ha 'lɩ wlawlʋ nɩ ‑do, bʋ ‑nyi꞊e nyiblo ‑mʋ', ‑ɛ 'yɩ 'a dɛ ‑kɔ. Nyiblo 'bʋ nɩ 'ʋ, 'bʋ kɔ dididɛ, bʋ ‑nyi 'a 'bɩ ‑mʋ', ‑ɛ 'yɩ 'a dɛ ‑kɔ.» 12 Ɛ kɔ 'blʋwli'tɩnyʋ*, 'ʋ mu 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ ‑wɛ, ‑ɛ di꞊e nu, ɛ 'mʋ ꞊nʋ 'nie 'lu pʋ, ʋ wɛn: «Tɔɔnyɔ, dɛ a 'dɩ ‑bɩ ‑a di nu 'lɩ?» 13 ‑Ɛ ‑bɩ ɛ ꞊tu ꞊nʋ ꞊wɔn, ɛ wɛn: «‑Tie ‑mʋ', Romakʋɛ a naanyʋ pʋ lɛ, nyibli bʋ 'pɛɛ ‑nɩ, a 'nɩ 'pʋʋ 'ʋ꞊ʋ dɛ 'lu. 'A ‑tɛɛ, nɔ‑ ba 'tɩ.» 14 'Sɛyo mu 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ ‑wɛ, ʋ wɛn: «‑Aan 'mumu, dɛ‑ ‑a di nu 'lɩ?» ‑Ɛ ‑bɩ ɛ ꞊tu ꞊nʋ ꞊wɔn, ɛ wɛn: «A 'nɩ 'nuo 'lɩ 'klɩ, a 'nɩ 'haa 'lɩ nyibli 'wli ꞊jrɛ. A 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ nyibli hɩ klɛ, 'kɩ 'ʋ dɛ ‑mʋ', ʋ 'yɩ ‑nu a ‑ta', ‑ɛ di꞊e nu, ʋ 'mʋ 'a mʋ 'wli ‑nyi a ‑tɩ. 'Aan 'pɛɛwli nu 'a mʋ ‑tɛɛ. A 'nɩ 'pʋʋ 'lɩ꞊ɩ 'yiyriwli ꞊dʋ kɩ.»
15 Nyibli a pɛpɛ, ʋ nɩ 'ʋ ‑pleelɛ'. Ʋ nʋ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ʋ wɛn 'nɩ, ‑baklɛ, Saan, nɔ‑ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, 'kɩ 'ʋ dakɔ a wʋwa a ‑ta'. 16 Kɛ‑ Saan pɩ ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «'Mɔ ‑bʋ, 'nie, ɛ nɔ‑ 'n pɩ 'a mʋ 'lu lɛ. Kɛɛ, nyiblo ‑bɩ di 'nɩ di. Nɔ‑ di 'ʋ 'mʋ ke' kʋɛ. Nɔ‑ di 'klɩ kɩ nɩ, ɛ 'mʋ 'ʋ 'mʋ ‑hi, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'nyrɛ 'kwli. 'Mɔ ‑bʋ, 'n 'yɩ nyiblo ꞊dʋ 'pa‑, 'kɩ ꞊bʋ di꞊e ‑hɛɛ ‑nɩ, 'kɩ 'ʋ 'a ‑nɛ ‑kʋandɛ ꞊dʋ a ‑ta'. Nyiblo a 'mʋ, ‑ɛ di di, Nyɩsʋa a ‑Hihiu*, kɔ na ‑bʋ, ‑ɛ yɩ wlɩn, ɛ nɔ‑ ɛ di 'a mʋ ‑nyi. 17 Nyiblo a 'mʋ, ɛ di 'wɩ‑ ‑kʋbʋlɛ꞊hlonnyɔ yɩ, ‑ɛ 'ble ‑ŋmahɛn kʋa, ɛ di nu, ɛ 'mʋ ‑kʋbʋ lɛ ꞊hlon, 'bʋ ꞊hlon ‑kʋbʋ a 'mʋ lɛ, ɛ 'mʋ꞊ʋ bʋ ꞊tu, ɛ 'mʋ 'a ꞊tutui 'tɔ pʋ, 'kɩ 'lɩ na ‑mʋ', ‑ɛ 'yɛ nɩ jre 'nyɩ.»
18 ꞊Tɔ a gblegble a 'mʋ, Saan pɩ, ɛ nɔ‑ kɔ 'kwli ɛ nɛɛ 'lɩ, 'ɛ pɩ nyibli Nyɩsʋa a ꞊haantitie.
19 Kɛɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑gʋlʋnʋma Helɔdɩ, ɛ nɔ‑ Saan ‑kii la nɩ, ‑ɛ nu꞊o, Helɔdɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑ha la 'a 'dɩayɩ nʋgba ‑jɩ', kɔ, 'ɛ nu la yɩnyre‑tɛblɩ ‑hʋɔhʋɩ ‑bɩ. 20 ‑Tɛ Saan ‑kii la꞊a, ‑ɛ ‑bɩ Helɔdɩ a 'mʋ, ɛ nu la yɩnyredɛ ‑bɩ de. Ɛ nɔ‑ mɔ bʋ pʋ la Saan a 'mʋ ꞊jɩ'.
Saan*, ɛ nɔ‑ pʋ la ‑Yusu 'nie* 'lu
21 ‑Tɛ ʋ 'tɩɛ 'yɛɛ la Saan ꞊jɩ' nɩ pɩ, 'tɩ‑ Saan 'mʋ nyibli a pɛpɛ 'nie 'lu lɛ pʋ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu nyre 'ʋ nɩ, Saan 'ɛ pʋ꞊ʋ 'nie 'lu, ‑Yusu 'ɛ ‑tʋa Nyɩsʋa a dɩda. Ɛ nɩ 'lɩ Nyɩsʋa a dɩda 'kwli, yakɔ 'ɛ ‑ki wlɔn, 22 Nyɩsʋa a ‑Hihiu* 'ɛ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑hungbe 'yɛ nɩ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, 'tɩ‑ 'ʋ 'wɩn Nyɩsʋa a win, 'ɛ ‑hɔn 'lɩ yakɔ 'kwli, 'ɛ pɩ lɛ: «‑Mɔ mɔ 'na 'Yu nɩ ‑do, 'n nʋɛ ‑nɩ ‑tɛɛ. ‑Nie 'mʋ dɔdʋ.»
‑Yusu a 'baɩnʋ
23-38 Dɛ a 'mʋ bʋ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊tu ‑kʋan ‑wlu. Ti a 'mʋ 'yri, ɛ ‑wɛ 'lɩ bʋ kɔ la 'yrɩ a (30) ‑wlʋ ꞊tu 'ʋ ‑pu nɩ. Nyibli a ꞊wlɩ wɛn 'nɩ, Sosɛfʋ* ‑mɔ 'a 'baɩ. Sosɛfʋ a 'mʋ, 'a 'baɩnʋ a 'nyrɛ, nɔ‑ ‑bʋ:
Nyɩsʋa, ɛ nɔ‑ nu Adamʋ*,
Adamʋ 'ɛ kɔ Sɛtɩ,
Sɛtɩ 'ɛ kɔ Henɔsɩ,
Henɔsɩ 'ɛ kɔ Kaina,
Kaina 'ɛ kɔ Maleleɛlɩ,
Maleleɛlɩ 'ɛ kɔ Salɛdɩ,
Salɛdɩ 'ɛ kɔ Henɔkɩ,
Henɔkɩ 'ɛ kɔ Matusala,
Matusala 'ɛ kɔ Lamɛkɩ,
Lamɛkɩ 'ɛ kɔ Noe*,
Noe 'ɛ kɔ Sɛmʋ,
Sɛmʋ 'ɛ kɔ Afasadɩ,
Afasadɩ 'ɛ kɔ Kainamʋ,
Kainamʋ 'ɛ kɔ Sala,
Sala 'ɛ kɔ Ebɛlɩ,
Ebɛlɩ 'ɛ kɔ Falɛkɩ,
Falɛkɩ 'ɛ kɔ Yrago,
Yrago 'ɛ kɔ Seluku,
Seluku 'ɛ kɔ Nakɔ,
Nakɔ 'ɛ kɔ Tala,
Tala 'ɛ kɔ Abrahamʋ*,
Abrahamʋ 'ɛ kɔ Yisakɩ*,
Yisakɩ 'ɛ kɔ Sakɔbʋ*,
Sakɔbʋ 'ɛ kɔ Juda*,
Juda 'ɛ kɔ Falɛsɩ,
Falɛsɩ 'ɛ kɔ Ɛsrɔmʋ,
Ɛsrɔmʋ 'ɛ kɔ Ani,
Ani 'ɛ kɔ Adɩmɛ,
Adɩmɛ 'ɛ kɔ Aminada,
Aminada 'ɛ kɔ Naasɔ,
Naasɔ 'ɛ kɔ Sala,
Sala 'ɛ kɔ Bʋasɩ,
Bʋasɩ 'ɛ kɔ Jobɛdɩ,
Jobɛdɩ 'ɛ kɔ Yisai,
Yisai 'ɛ kɔ Dafidɩ*,
Dafidɩ 'ɛ kɔ Nata,
Nata 'ɛ kɔ Matata,
Matata 'ɛ kɔ Mena,
Mena 'ɛ kɔ Melea,
Melea 'ɛ kɔ Eliakimʋ,
Eliakimʋ 'ɛ kɔ Sonamʋ,
Sonamʋ 'ɛ kɔ Sosɛfʋ,
Sosɛfʋ 'ɛ kɔ Suda,
Suda 'ɛ kɔ Simeɔ,
Simeɔ 'ɛ kɔ Lefi*,
Lefi 'ɛ kɔ Matatɩ,
Matatɩ 'ɛ kɔ Solimʋ,
Solimʋ 'ɛ kɔ Eliesɛ,
Eliesɛ 'ɛ kɔ Jesu,
Jesu 'ɛ kɔ Ɛlɩ,
Ɛlɩ 'ɛ kɔ Elʋmadamʋ,
Elʋmadamʋ 'ɛ kɔ Kosamʋ,
Kosamʋ 'ɛ kɔ Adi,
Adi 'ɛ kɔ Mɛlɩki,
Mɛlɩki 'ɛ kɔ Neli,
Neli 'ɛ kɔ Salatiɛlɩ,
Salatiɛlɩ 'ɛ kɔ Solobabɛlɩ,
Solobabɛlɩ 'ɛ kɔ Yresa,
Yresa 'ɛ kɔ Soana,
Soana 'ɛ kɔ Soda,
Soda 'ɛ kɔ Sosɛkɩ,
Sosɛkɩ 'ɛ kɔ Semɩɛ,
Semɩɛ 'ɛ kɔ Matatiasɩ,
Matatiasɩ 'ɛ kɔ Maatɩ,
Maatɩ 'ɛ kɔ Nagai,
Nagai 'ɛ kɔ Esri,
Esri 'ɛ kɔ Nahɔmʋ,
Nahɔmʋ 'ɛ kɔ Amɔsɩ,
Amɔsɩ 'ɛ kɔ Matatiasɩ,
Matatiasɩ 'ɛ kɔ Sosɛfʋ,
Sosɛfʋ 'ɛ kɔ Sanai,
Sanai 'ɛ kɔ Mɛlɩki,
Mɛlɩki 'ɛ kɔ Lefi,
Lefi 'ɛ kɔ Matatɩ,
Matatɩ 'ɛ kɔ Heli,
Heli 'ɛ kɔ Sosɛfʋ*,
‑ɛ ‑bɩ nyibli a ꞊wlɩ wɛn 'nɩ, Sosɛfʋ, ɛ nɔ‑ kɔ ‑Yusu.