2
Ɨmpuuto zya Yoona
Wope ʉYoona lwa li mu vyanda vyɨ nswɨ ɨla, ahanda ahunʼilile ʉYehoobha, ʉNgʉlʉbhɨ waakwe ahaga,
“We Daada Yehoobha, lwa nahali mu mayɨmba, nahaliliiye,
nawe Daada Yehoobha wahanʉmvwa.
Nahakwizya lwɨ mpalamiiye abhale hwi longo,
nawe Daada Yehoobha wahʉmvwa ɨmpuuto zyanɨ.
Wahandumbushiziizye pansi pa pibhiiye haani,
nahadwina paahati pa nsʉmbi.
Ahamvulungwi haaho ahɨ mɨnzɨ hahahomezyaga,
amɨnzɨ gaaho gonti nʉ vwalanganu wɨ nsʉmbi vyahashɨla pamwanya paliinɨ.
Nahasɨɨbha huje, ‘Ʉntaajile hutali naawe, ɨnsahalole awe,
ɨnsahayilole ɨnyumba yaaho ɨmfinjile Ngʉlʉbhɨ, hwi booma hu Yelusaleemu.’
Amɨnzɨ gahanzyʉngʉʉlɨle na noogofye lwonti,
nahazyʉngʉlɨɨlwe nʉ lwibhilo lwɨ mɨnzɨ ʉhwu nʉʉhwu,
amasole ɨga mu nsʉmbi gahalikwinshiiye itwe lyanɨ.
Nahadwina pansi pa gandiiye amagamba,
ʉmʼbɨlɨ gwanɨ gwahabha mu pinye ʉwa huzimu muuhati mu nsi wiila na wiila.
 
Leelo, awe Ngʉlʉbhɨ waanɨ, Daada Yehoobha,
ʉnzʉvyɨzye sɨndi mwʉmi lwene afume hwi longo.
Lwɨ mpalamiiye afwe, lwɨ hweleela, nahalaabha awe Yehoobha,
Awe wahʉmvwa ɨmpuuto zyanɨ pa nyumba yaaho ɨmfinjile.
Naamanya huje, abhantu bhonti bha bhapuuta abhazimu
bhapootwa ahwambɨɨlɨle ɨmpyana nʉ kʉndwa hwa Ngʉlʉbhɨ, wa hwanza abhapeele.
Leelo, anɨ ɨmbala husalifye nʉ lwɨmbo, ɨmbala hufumizye ɨnsangu,
na huzibhombe ziila zya nahafinjile hwaliiwe.
Awe Yehoobha, we wʉ bhajiiye atifyʉle atɨ.”
 
10 Ɨpo ʉYehoobha ahayilajizya ɨnswɨ ɨla huje, ɨbhale ɨnʼsuhanye ʉYoona. Yope yahabhala, yahanʼsuhanya ʉYoona panshɨnjɨ pa nsʉmbi.