2
Zya zikhondɨɨye hwa bhantu abhɨ shibhanza
Leelo, awe Tiito, ʉmanyizyaje abhantu ɨnjendo ɨnyinza, zya zifumilana nɨ manyizyo zyɨ lyoli. Ʉbhamanyizyaje abhagoosi abhɨ shilume huje, bhabhanje bhantu bha bhahwijela na bhe nɨ nshɨnshɨ nʉ tengamazu mu lwɨtɨho. Bhabhanje bhagolosu mu lwɨtɨho, mu kʉndwa, na mu jimbiilizu.
Bhope abhagoosi abhɨ shishɨ, ʉbhamanyizyaje huje, bhabhanje nɨ njendo ɨnsangalusu, bhagandi ahwandile abhantu ilenga, bhagandi abhe bhamwezi. Lyoli bhakhondɨɨye amanyizye ɨnyinza, nka bhabhasundaje abhashɨ abhalɨndu huje, bhabhaganaje abhalume bhaabho na bhaana bhaabho. Nantele, bhabhanje bhatengamazu, bhasundwe, bhabhombaje ɨmbombo ɨzya mu nyumba zyabho, bhabhombelanaje ɨnyinza, na bhʉmvwe abhalume bhaabho. Bhabhombaje shɨɨsho huje, izwi lya Ngʉlʉbhɨ lisahayangwe habhiibhi hu njendo zyabho.
Abhasahaala bhope, ʉbhamanyizyaje huje, bhahwijelaje. Awe weewe ʉbhombaje shinza huli zyonti, ʉfishile abhe shifwani ɨshinza hwa bheene. Mu habhaazyo haala ʉsimanyizyaje abhantu, ʉbhamanyizyaje hu lyoli, sinta waana. Amazwi gaaho gabhanje gɨ lyoli huje, abhalʉgʉ bhaaho nka bhasʉʉhaje, pa saga bhahaaga nahamo ɨha yanje hu nongwa yeetu.
Abhakalwe, ʉbhamanyizyaje huje, bhabhʉmvwaje abhagoosi bhaabho huli zyonti, na hubhakhondeezye. Nkashele abhagoosi bhaabho bhabhabhʉʉzya zimo, bhasahadalihanaje nabho. 10 Bhasahiibhaje ahantu nahamo hwa bhagoosi bhaabho. Lyoli bhalolesyaje ɨnjendo ɨnyinza huli zyonti huje, zya bhabhomba zikhondeezye abhantu, nka bhaganaje atejeelezye ɨmanyizyo ɨzya Ngʉlʉbhɨ ʉMʼfyʉli weetu.
11 Ʉbhamanyizyaje ɨgo, pɨpo ʉNgʉlʉbhɨ alolesiizye ʉwiila ʉwɨ fyʉli waakwe hwa bhantu bhonti. 12 Ʉwiila ʉwo wuhutimanyizya aleshe ʉbhiibhi nɨ nsʉngwo ɨzya mu nsi. Lwa tikhala mu nsi ʉmu tihwijelaje, tibhanje bhagolosu, na khale mwi dala lya likhondɨɨye pa maaso ga Ngʉlʉbhɨ. 13 Tikhalaje shɨɨshi lwa tigʉʉlɨla ahwɨnze hwa Yeesu Kilisiti mu mwamu ʉgoosi, wa li Mʼfyʉli weetu nʉ Ngʉlʉbhɨ weetu ʉnʼgoosi. Ʉlusʉʉbhɨlo lwetu ʉlwu lwa lutipeela ʉlwizyo. 14 Ʉmwene yʉʉyo ahahwifumiizye hu nongwa yeetu huje, atifyʉle mu mbiibhi zyonti, na hutoozye tibhe bhantu bhaakwe bha bhahwifumya hu dandamazu abhombe ɨnyinza.
15 Amazwi ɨgo ʉbhamanyizyaje abhantu. Ʉbhajinjizyaje amooyo na hubhasunde hwi khone. Ʉsahɨɨtɨshe huje, abhe ʉmuntu ʉwa husʉfwanye.