4
‑Tɛ 'kuo ‑hʋɩn* a nyiblo gbagbʋ ꞊tɛɛ la 'ʋ ‑Yusu lɛ
1 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu* gba 'lɩ ‑Yusu ‑tɩtɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'lɩ yɩ, ‑ɛ di꞊e nu, 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ Satan* 'mʋ 'ʋ꞊ʋ lɛ ꞊tɛɛ ‑nɩ. 2 'Kɩ 'lɩ ‑tɩtɛ a 'mʋ, 'kɩ ɛ ‑hi 'lɩ ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩ nɩ 'hʋɛn kɔ 'tɔlʋwɩ a ‑wlɩ nɩ 'hʋɛn. 'Kɩ ‑nyrɔwɩ a 'mʋ 'kwli, ɛ 'yɩ dɛ ‑di. ‑Tɛ ‑nyrɔwɩ a ꞊wlɩ nɩ 'hʋɛn a 'mʋ, ʋ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kanʋ ‑tʋa la 'a nunuo. 3 Ɛ nɔ‑ mɔ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ bʋ 'yɩya 'ʋ꞊ʋ 'hʋɩ bʋ, bʋ lee ꞊nɛ: «'Bʋ mɔ, ꞊nɩ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, lee 'hɩ ‑bʋ, bʋ ‑hɛ 'flɔɔ.» 4 ‑Ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ɛ wɛn: «Ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ, ɛ 'yɩ dididɛ nɩ ‑do 'pa‑, ɛ 'nɩ ‑nu꞊o lɩ꞊ɩ, ‑tonyiblo 'nɩ ‑nɩ꞊ɩ 'klɔ, kɛɛ, win a pɛpɛ, ‑ɛ ‑hʋɛn 'lɩ Nyɩsʋa wlɔn, ɛ nɔ‑ ni꞊e, 'tɩ‑ ‑tonyiblo 'ɛ yɩ 'klɔ nɩ.»
5 ‑Tɛ ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ gba 'lɩ꞊ɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a dakɔ a 'dɩɔ gbagbʋ, 'ɛ 'yaa 'lɩ꞊ɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ* kɩ, 6 'tɩ‑ 'ɛ yɩ 'kɩ꞊ɩ ‑lee ‑nɩ, ‑ɛ mɔ: «'Bʋ mɔ, ꞊nɩ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, ‑ɛ ‑bɩ ꞊pluu 'lɩ ꞊hlɔn, ‑ɛ nu꞊o, ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ:
‑Na ‑tɩ Nyɩsʋa kɔ bʋ lee nɛ 'a lɛlenyʋ, ʋ 'mʋ ‑mʋ klɔ,
‑ɛ di꞊e nu, ‑na bʋ 'nɩ ꞊ha 'hɩɔ yɩ ꞊gbɛ.»
7 ‑Yusu wɛn: «Ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ ‑wɛ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ: ꞊Yɩ yɩ ‑blɛɛ ‑nɩ, ‑bʋ ꞊tɛɛ 'ʋ ‑na Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa lɛ.»
8 ‑Ɛ ‑bɩ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ gba꞊a nɩ de, 'kɩ 'lɩ dʋgba blɔblʋ 'lu, 'ɛ tɔɔ ꞊nɛ 'klɔ kɩ a 'blʋgbɩ a pɛpɛ, kɔ 'waa ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, ɛ wɛn: 9 «'N kɔ ꞊bʋ ‑nyi ‑mʋ 'a pɛpɛ, 'bʋ mɔ, ꞊nɩ bla 'mʋ kwlɩ yɩ bʋ, 'kɩ 'ʋ 'na 'ʋ꞊tuulɛ a ‑ta'.» 10 ‑Ɛ ‑bɩ ‑Yusu wɛn: «Mu, Satan, hlɔɔ 'mʋ ‑mɔ lɛ, ‑ɛ nu꞊o, ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ: ‑Na Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa nɩ ‑do, ɛ nɔ‑ ‑blɛɛ yɩ ‑bʋ bla kwlɩ yɩ bʋ, 'kɩ 'ʋ 'a 'ʋ꞊tuulɛ a ‑ta', nɔ‑ blɛɛ ‑tɩ a 'yi'bʋalɛ yɩ.» 11 ‑Tɛ ɛ ‑yrɛ, ‑ɛ ‑bɩ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ ‑ha꞊a mɛ lɛ. Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a lɛlenyʋ* nyre 'ʋ꞊ʋ 'hʋɩ, 'ʋ ‑tʋa 'a ‑hɛɛlɛ.
‑Tɛ ‑Yusu ꞊tu la ‑kʋan ‑wlu, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli
12-13 ‑Yusu 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, ʋ pʋ Saan* Batisɩ ꞊jɩ'. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'ɛ ‑hɔn 'lɩ Sudeblʋgba 'kwli, 'ɛ mu 'lɩ 'a 'dɩɔ, ‑ɛ mɔ Nasalɛtɩ 'kwli, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. Kɛɛ, ɛ 'yɩ 'lɩ ‑wlɛɛn ‑nɩ, 'ɛ mu 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Kapɛnaɔ 'kwli, ‑ɛ nɩ 'ʋ Galileblʋgba a 'yru wien, 'kɩ 'lɩ Sabuloblʋgba kɔ Nɛfʋtaliblʋgba 'kwli. 14 Ɛ nu꞊o nɩ, ‑ɛ di꞊e nu, ‑tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Esai* hla la, ɛ 'mʋ 'ʋ nyre. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
15 «Ba pʋ 'ʋ nʋa bʋ,
'a mʋ nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'lɩ Sabuloblʋgba kɔ
Nɛfʋtaliblʋgba 'kwli, 'kɩ 'lɩ 'yru wien,
kɔ 'a mʋ ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'lɩ Sudɛn a 'nikɩ,
ɛ kɔ 'a mʋ hɩapʋnyibli ‑mʋ', ‑ʋ 'yɩ Nyɩsʋa ‑yi,
‑ʋ nɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli.
16 Kɛ‑ Nyɩsʋa ‑pʋ, 'kɩ 'ʋ 'aan ‑ta':
Dakɔ ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'lɩ halɔ 'nyɩ,
ʋ di 'ye ‑nyrɛ gbagbʋ.
‑Nyrɛ a 'mʋ, ɛ yɩ 'nɩ wlɩn,
'kɩ 'ʋ dakɔ a 'mʋ ‑mɔ,
‑ʋ nɩ 'lɩ 'kʋkʋʋ a 'blʋgba 'kwli,
‑ɛ kɔ 'kwli ‑nyrɛ 'yɩ 'lɩ ‑nɩ.»
Kɛ‑ Esai a 'pʋplɛwin pʋ la.
17 Kʋɛ 'ʋ ti a 'mʋ 'yie bʋ, ‑Yusu ‑tʋa la Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑mɔlɛnɩna, ɛ wɛn: «Ba yru꞊o, 'kɩ 'lɩ 'aan ꞊wlɩ kɩ, ‑ɛ mɔ, a ni ‑tɛblɩ, 'ɛ nyre yɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ba hie 'ʋ yɩnyre‑tɛblɩ a 'mʋ bʋ, ba ‑nyi 'aan 'klɔ a pɛpɛ Nyɩsʋa, ‑ɛ nu꞊o, ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di nyibli a pɛpɛ win kɩ ‑kɔɔ ‑nɩ, ɛ 'mʋɛ yrɛ.»
‑Tɛ ‑Yusu da la 'pʋpanyibli nɩ ‑hɛn, 'kɩ bʋ ‑hɛ la 'a ‑nagbopʋ*
18 ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ 'kwli, ‑Yusu mu la 'lɩ Galileblʋgba a 'yru wien. Bʋ yɩ 'kɩ 'yru wien lɛ nɩ 'yrɛɛ ‑nɩ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ yɛ 'dɩayɩnʋ nɩ 'hʋɛn kɩ. 'Waa 'nyrɛ mɔ Simɔ, ʋ dɛɛ Piɛlɩ, kɔ Adre. Ʋ mɔ 'pʋpanyibli ꞊nɩɔ. 'Kɩ ʋ nɩ 'lɩ 'waa 'blagbɩ 'kwli, 'ʋ pɩ 'waa ‑tatɩ. 19 ‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «Ba di 'lɩ, a 'mʋ 'mʋ ꞊wien lɛ kʋɛ, a 'mʋ 'na ‑nagbopʋ ‑hɛ. 'N di꞊e 'nɩ nu, a 'mʋ ‑tonyibli lɛ 'kukue ‑nɩ. Ɛ 'wɩ yɩ, ‑tɛ a ni, 'a pɩ ‑tatɩ 'a yɩ ‑hrin lɛ 'kukue ‑nɩ, kɛ‑ ba nu, ba 'kukue ‑tonyibli lɛ, ʋ 'mʋ 'na ‑nagbopʋ ‑hɛ ‑wɛ.» 20 ‑Tɛ ɛ lee 'kɩ ꞊nʋ ‑tɩ a 'mʋ, ‑ɛ ‑bɩ ti nɩ ‑do a ti 'yri, ʋ hie 'ʋ 'waa ‑tatɩ bʋ, 'ʋ ‑tʋa 'a ꞊wienlɛkʋkʋɛ.
21 Bʋ 'yɩya 'ʋ ye' bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ yɛɛ 'ʋ 'dɩayɩnʋ nɩ 'hʋɛn ‑bɩ bʋ. 'Waa 'nyrɛ mɔ Sakɩ kɔ Saan*. 'Waa 'baɩ a 'nyrɛ mɔ Sebede. 'Kɩ ʋ nɩ 'lɩ 'waa 'blagbɩ 'kwli, ʋ kɔ 'waa 'baɩ 'hʋɛn‑, 'ʋ yɩ 'waa ‑tatɩ ꞊hrɛntɩ ‑nɩ. ‑Tɛ ɛ yɛɛ 'ʋ 'dɩayɩnʋ nɩ 'hʋɛn a 'mʋ bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ da ꞊nʋ nɩ, 'kɩ bʋ ‑hɛ 'a ‑nagbopʋ, 22 ti nɩ ‑do a ti 'yri, 'ʋ hie 'ʋ 'waa 'baɩ kɔ 'waa 'blagbɩ bʋ, 'ʋ ‑tʋa ‑Yusu a ꞊wienlɛkʋkʋɛ.
‑Tɛ ‑Yusu tʋɛ la nyibli Nyɩsʋa a ‑tɩ, ɛ kɔ, ‑tɛ ɛ ni꞊e, 'waa 'kʋɛ 'ɛ yɩ ‑wɛ
(Makɩ 1.39, 3.7-12; Luku 4.44, 6.17-19)
23 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ‑tʋa Galileblʋgba a pɛpɛ a kɩnɩna, 'ɛ tʋɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayo* blɛ, 'ɛ hlɛ꞊ɛ, ‑tɛ Nyɩsʋa di ‑tonyibli a win a kɩkɔɔlɛ nu, 'ɛ ni꞊e, nyibli a 'kʋɛ a pɛpɛ 'ɛ yɩ ‑wɛ, kɔ 'waa kɩkla‑tɛblɩ a pɛpɛ 'hʋɛn‑. 24 Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, 'a 'nyrɛ 'ɛ 'hɛɛn bʋ, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba a pɛpɛ 'kwli, nyibli ‑nɩ 'lɩ Siliblʋgba 'kwli, 'ʋ 'wɩn 'a 'nyrɛ. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'ʋ gbɛ 'lɩ꞊ɩ 'hʋɩhrennyʋ ‑hʋɔhʋɩ ‑mɔ, ɛ kɔ nyibli ‑mʋ', 'a ‑nɛ kɩkladɛ ꞊dʋ ni. Nyibli a 'mʋ, 'waa dɛ ‑bɩ nɩ 'ʋ, 'kuo ‑hʋɩn* nɩ 'ʋ ꞊nʋ ke', ‑gbugbukʋɛ 'ɛ ni ‑ʋ ‑bɩ, 'waa dɛ ‑bɩ 'ʋ ‑yɩyrɛ lɛ. 'Waa pɛpɛ a 'mʋ, ‑Yusu nu꞊o nɩ, 'waa 'kʋɛ 'ɛ ‑wɛ. 25 Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ nyibli ‑hʋɔhʋɩ 'ʋ yɩ꞊ɩ ꞊wien lɛ kʋɛ. 'Kɩ ʋ ‑hʋɛn 'lɩ Galileblʋgba kɔ Dekapɔblʋgba, kɔ Jrusrɛ kɔ Sudeblʋgba a pɛpɛ 'kwli, kɔ 'blʋgba ‑mʋ', ‑ɛ nɩ 'lɩ Sudɛn a 'nikɩ.